PGDS001PAN Metodologie andragogického výzkumu

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
blokově. 10 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz dává přehled o problematice pedagogického výzkumu. Umožňuje porozumět procesu empirického vědeckého přístupu k realitě. Ukazuje rozdíl mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem ve všech jejich variantách a poskytuje porozumění přednostem a slabinám různých metodologických postupů ve výzkum, jejich validitě a reliabilitě.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student lépe vybaven ve znalostech a dovednostech metodologie pedagogického a sociálně věcného výzkumu. Student bude rozumět procesu empirického vědeckého přístupu k realitě, rozdílu mezi kvalitativním a kvantitativním výzkumem ve všech jejich variantách a bude schopen diskutovat o přednostech a slabinách různých metodologických postupů ve výzkumu, jejich validitě a reliabilitě.
Osnova
 • Základní okruhy ke zkoušce:
 • 1. Pedagogika jako sociální věda
 • 2. Současné trendy v pedagogickém výzkumu ve světě a v ČR
 • 3. Model empirické vědy
 • 4. Fáze empirického výzkumu
 • 5. Hypotézy, verifikace a falzifikace
 • 6. Operacionalizace
 • 7. Měření, validita, reliabilita
 • 8. Experiment v pedagogickém výzkumu
 • 9. Postup testování hypotéz (užití testů a koeficientů)
 • 10. Zobecnění závěrů a výzkumná zpráva
 • 11. Přehled metod a technik pedagogického výzkumu, přednosti a slabiny vybraných metod a technik
 • 12. Longitudinální výzkum
 • 13. Kvalitativní výzkum a případové studie
 • 14. Akční výzkum
 • 15. Teoretické metody výzkumu
Literatura
  povinná literatura
 • ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: pravidla hry. Další autor:M.Sedláček,P.Novotný,K.Nedbálková,M.Miková,T.Janík,O.Kaščák,J.Zounek. vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 384 s. Pedagogika. ISBN 978-80-7367-313-0. URL info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. Praha: Karolinum, 1993, 374 stran. ISBN 8070668229. info
  neurčeno
 • Soukup, Petr. (2006). Proč užívat hierarchické lineární modely?. Sociologický časopis, roč. 42, č. 5, s. 987-1012.
 • Blahuš, P. (2000). Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie, 4(2): 53-72.
 • Gavora, P. (2015). Obsahová analýza v pedagogickom výskume: Pohľad na jej súčasné podoby. Pedagogická orientace, 25(3), 345–371.
 • Bergman, Manfred Max. O nezbytnosti třetí generace ve smíšeném designu, teorii a výzkumu: o překonávání nekompatibility kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Pedagogická orientace, 2011, roč. 21, č. 4, s. 457–473.
 • Mareš, J. (2013). Přehledové studie: jejich typologie, funkce a způsob vytváření. Pedagogická orientace, 23(4), 427–454. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-427
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára a Roman ŠVAŘÍČEK. Jak psát kvalitativně orientované výzkumné studie. Kvalita v kvalitativním výzkumu. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2013, roč. 23, č. 4, s. 478-510. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-478. Full text info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat. 3., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2009, 695 s. ISBN 9788073674823. info
 • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 3rd ed. London: Sage, 2009, xxix, 260. ISBN 9781412965576. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • SOUKUP, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd, statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 379-395. ISSN 0038-0288. info
 • MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 332 s. ISBN 9788024713625. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 11th ed. Belmont: Thomson/Wadsworth, 2006, xxiv, 511. ISBN 0495093254. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005, 327 s. ISBN 8055109044. info
 • BLAIKIE, Norman. Analyzing quantitative data :from description to explanation. 1st pub. London: SAGE Publications, 2003, xx, 352 s. ISBN 0-7619-6759-1. info
 • CRESWELL, John W. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2003, xxvi, 246. ISBN 0761924426. info
 • PATTON, Michael Quinn. Qualitative research & evaluation methods. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002, xxiv, 598. ISBN 0761919716. info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION a Keith MORRISON. Research methods in education. 5th ed. London: RoutledgeFalmer, 2000, xvi, 446. ISBN 0415195411. info
 • STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu : postupy a techniky metody zakotvené teorie. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. ISBN 80-85834-60-X. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 1998, 270 s. ISBN 9788071845690. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998, 257 s. ISBN 8070677988. info
 • STAKE, Robert E. The art of case study research. Thousand Oaks: SAGE Publications, 1995, xv, 175. ISBN 9780803957664. info
 • PETRUSEK, Miloslav. Teorie a metoda v moderní sociologii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993, 204 s. ISBN 80-7066-799-0. info
 • RYS, Slavomír. Hospitace v pedagogické praxi. Vyd. 3. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. info
 • KERLINGER, Freed N. Základy výzkumu chování : pedagogický a psychologický výzkum : Foundations of behavioral research : educational and psychological inquiry (Orig.). Translated by V. Smékal. Vyd. 1. Praha: Academia, 1972, 705 s. info
Výukové metody
Samostudium, doporučena konzultace s expertem v oblasti kvantitativního výzkumu (dr. Martinem Sedláčkem, doc. Petrem Hladem, dr. Liborem Juhaňákem) a expertem v oblasti kvalitativního výzkumu (doc. Klárou Šeďovou, dr. Romanem Švaříčkem).
Metody hodnocení
Komisionální zkouška. Ústní zkouška ověřuje znalosti studenta v metodologii kvalitativního, kvantitativního a smíšeného výzkumného přístupu. Příprava studenta sestává ze studia české a zahraniční metodologické literatury, jejíž seznam student předloží u zkoušky. Seznam musí obsahovat nejméně čtyři publikace. Student si sám vybírá metodologickou literaturu s ohledem na základní okruhy ke zkoušce a s ohledem na svůj dizertační projekt. Předpokladem je, že student s kvalitativně orientovanou dizertační prací ovládá jak metodologii tohoto výzkumného přístupu, tak metodologii kvantitativního výzkumu a vice versa.
V katalogu uvedený seznam doporučené literatury je nutné nahlížet jako výchozí rozcestník. Literatura je řezená podle data vydání publikace od nejnovější k nejstarší.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/PGDS001PAN