PHV406 Dějiny etiky I: vybrané kapitoly

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Radim Brázda, Dr.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 A11
Předpoklady
! PH0118 Dějiny etiky I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí základní přehled dějin etiky od prehistorie do konce středověku.Cílem je seznámit studenty se základními otázkami, problémy, díly, směry, proudy a představiteli etiky v uvedením období.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni na základě získaných znalostí interpretovat strukturu klíčových morálně filozofických stanovisek v uvedeném období. K tomu jim napomůže znalost vybraných primárních textů.
Osnova
 • Co je etika, dějiny etiky? Metodologie dějin etiky.
 • Původ morálky, genealogie morálky, mravní fakty, hodnoty.
 • Prehistorická, archaická společenství a starověké kultury: egyptské knihy mrtvých, starověké zákoníky, hérojská morálka, Homér, Hésiodos.
 • Antická etika: Hérakleitos, Démokritos, Sókratés, Platón, sofisté.
 • Aristotelés: Etika Níkomachova.
 • Etika u skeptiků a stoiků.
 • Epikurejská etika a kynikové.
 • Srovnání antické a středověké etiky, církevní otcové.
 • Augustinus: Vyznání, O lži, O milosti a svobodném rozhodování.
 • Petr Abaelard
 • Tomáš Akvinský
Literatura
  povinná literatura
 • GRAESER, Andreas. Řecká filosofie klasického období : sofisté, Sókratés a sokratikové, Platón a Aristotelés : Die Philosophie der Antike. 2, Sophistik und Sokratik; Plato bis Aristoteles (Orig.). Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2000. 445 s. ISBN 80-7298-019-X. info
 • ARISTOTELÉS. Etika Níkomachova. Translated by Antonín Kříž. 2. rozš. vyd. Praha: Rezek, 1996. 493 s. ISBN 80-901796-7-3. info
 • AUGUSTIN. O milosti a svobodném rozhodování ;Odpověď Simplicianovi. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2000. 137 s. ISBN 80-85929-41-4. info
  doporučená literatura
 • HUSSEY, Edward. Presokratici. Praha: Rezek, 1997. 213 s. ISBN 80-86027-07-4. info
 • PLATON. Euthyfron, obrana Sokrata, Kriton : Obrana Sokrata (Variant.). 2., přehlédnuté vyd. V Praze: Jan Laichter, 1942. 119 s., 1. info
 • GADAMER, Hans-Georg. Idea dobra mezi Platónem a Aristotelem. Translated by Jan Šindelář - Filip Karfík. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1994. 114 s. ISBN 80-85241-46-3. info
 • CICERO, Marcus Tullius. O povinnostech : rozprava o třech knihách věnovaná synu Markovi : De officiis (Orig.). Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 193 s. info
 • ABÉLARD, Pierre a HÉLOISE. Dopisy utrpení a lásky. 1. vyd. Praha: Odeon, 1976. 127, [3] s. info
 • TOMÁŠ AKVINSKÝ. Tomáš Akvinský o zákonech v Teologické sumě. Translated by Karel Šprunk. Vyd. 1. Praha: Krystal OP, 2003. 143 s. ISBN 8085929597. info
Výukové metody
Přednášky; semináře; diskuse k primárním textům; četba; domácí přípravy na přednášky.
Metody hodnocení
Ukončení zápočet; formou písemného testu, ověřujícího znalosti primární literatury. Test obsahuje 10 otevřených otázek, požadovaná úspěšnost minimálně 60%.
Navazující předměty
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=2039
Podmínkou získání zápočtu je úspěšné složení závěrečného testu, četba povinné primární literatury a 75% aktivní účast na seminářích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/PHV406