PO1A055 Státní závěrečná zkouška bakalářská

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
Mgr. Eva Batličková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: zkouška pro jednooborové (hlavní) studium se liší od zkoušky pro vedlejší studium
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška, je zkouškou ústní - skládá se z dílčích oblastí * fonetika fonologie * morfologie * lexikologie a sémantika * portugalská literatura, kultura a dějiny * brazilská literatura, kultura a dějiny další její nedílnou součástí je obhajoba diplomové/oborové práce, která musí/může předcházet/následovat. SZK má prokázat - schopnost studenta * kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku * reagovat v diskusi a věcně argumentovat * použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice - znalosti studenta * faktografické * základních a pokročilých metodologií v oboru * odborné literatury - dovednosti studenta * formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit * komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky * kriticky pracovat s odbornou literaturou Průběh obhajoby: průběh obhajoby: 1. představení vlastní práce v portugalštině - cíl, metoda, závěry (student bc. cyklu 5-10min, student mgr. cyklu 10-15 min) 2. reakce na připomínky a výhrady z posudků vedoucího a oponenta - diskuse 3. zodpovězení dotazů - diskuse
Výstupy z učení
Komisionální zkouška, při které student předvede své znalosti nabyté během studia a schopnost je stručně a přesvědčivě prezentovat.
Osnova
  • Portugalská literatura a kultura (1 otázka) Od jarního semestru 2011 jsou platné nové okruhy k bakalářské zkoušce: - u každé otázky se předpokládá znalost daného historického kontextu (významné osobnosti, události, obecná charakteristika politicko-společenského vývoje daného období v Portugalsku) a literatury příslušného období 1. Burgundská dynastie a reconquista. Galicijsko-portugalská lyrika. (Povinná četba: Písně portugalských trobadorů) 2. Nástup avizské dynastie. Středověká próza a divadlo. (Povinná četba: Gil Vicente: Hra o pekelné lodi) 3. Portugalsko v období renesance: politika, kultura, literatura. (Povinná četba: L. de Camoes: Trýzeň i útěcha nebo vybrané básně v orig. – výběr podle M. Moisése: Literatura portuguesa através dos textos; A. Ferreira: A Diogo Bernardes; Bernardim Ribeiro: Kniha stesku;) 4. Zámořská expanze a její ohlas v literatuře. (Povinná četba: L. de Camoes: Lusovci; F. Pessoa: Mensagem) 5. Portugalsko v 17. století. Barokní literatura. (Povinná četba: vybrané básně barok. autorů – F. Manuel de Melo, J. Baía, Barbosa Bacelar - výběr podle M. Moisése: Literatura portuguesa através dos textos;; Guilleragues/Alcoforado: Portugalské listy) 6. Absolutistický stát. Arkadismus a preromantismus. (Povinná četba: vybrané básně ark. a prerom. básníků – C. Garcao (+ Dissertacao), N. Tolentino, F. Elísio, Bocage - výběr podle M. Moisése: Literatura portuguesa através dos textos) 7. Liberální revoluce 1820 a občanská válka. 1. generace romantismu. (Povinná četba: A. Garrett: Podloubí v Anenské ulici; A. Herculano: Černý biskup a jiné příběhy) 8. Období obrody. 2. a 3. generace romantismu. (Povinná četba: C. Castelo Branco: Zhoubná láska) 9. Generace 70. let: odraz společnosti v literatuře. (Povinná četba: Eca de Queirós: Bratranec Basílio, Zločin pátera Amara, Kráčej a čti) 10. Přelom století (politicko-hospodářsko-kulturní dekadence). (Povinná četba: vybrané básně autorů: C. Verde, C. Pessanha, A. Nobre, F. Espanca - výběr podle M. Moisése: Literatura portuguesa através dos textos; F. Espanca: Masky osudu) 11. První republika a první modernismus. (Povinná četba: F. Pessoa: Heteronyma nebo Opiárium – básně A. de Campos - a Nevinnost je nemyslet – básně A. Caeira), Námořník; M. de Sá-Carneiro: Lúciova zpověď) 12. Vznik Nového státu, salazarismus. Druhý modernismus a neorealismus. (Povinná četba: Carlos de Oliveira: Včela v dešti; Branquinho da Fonseca: Neklidná řeka; Ferreira de Castro: Misie; J. Rodrigues Miguéis: Šestnáct hodin s tajným posláním) 13. Nový stát a zahraničí (svět. války, zámoří atd.). Nové podněty v poezii a próze (Cadernos de Poesia, surrealismus, existencialismus, experimentální poezie 60. let aj.) (Povinná četba: E. de Andrade: Svrchovanost, S. de Melo Breyner Andresen: Příkladné povídky; J. Cardoso Pires: O Delfínu, V. Ferreira: Navždycky) 14. Karafiátová revoluce a porevoluční vývoj. Tendence a významné tvůrčí osobnosti v porevoluční literatuře. (Povinná četba: J. Saramago: Baltasar a Blimunda; A. Lobo Antunes: Jidášova díra) TÉMATA z BRAZILSKÉ LITERATURY a BRAZILSKÝCH DĚJIN a KULTURY 1. Quinhentismo: historický a literární přehled. 2. Barokní literatura a brazilská kolonie od počátku 17. století do poloviny 18. století. 3. Arkadismus a úpadek brazilského zlata a nativistické revolty. 4. Romantická próza a přítomnost královské rodiny v Brazílii. 5. Romantická poezie a vyhlášení brazilské nezávislosti. 6. Realismus a období císařství. 7. Naturalismus a otázka otroctví, abolicionismu a republikánství v 19. století. 8. Parnasismus, symbolismus a vyhlášení republiky. 9. Premodernismus a období Staré republiky. 10. První modernistická generace a její politicko-společenský kontext. 11. Druhá modernistická generace: poezie a účast Brazílie ve světových válkách. 12. Druhá modernistická generace: próza a Vargasova éra. 13. Třetí modernistická generace a Juscelino Kubitschek. 14. Současné tendence v próze a vojenská diktatura v 2. polovině 20. století. 15. Současné tendence v poezii a divadle a aktuální politicko-společenský kontext. Každý student si vybere jedno téma. Na jeho zodpovězení je vyhrazeno 15 minut. Očekává se samostatný, plynulý, kultivovaný projev směřující od obecného přehledu s kontextovým zázemím a panoramatickým rozhledem k důkladným analýzám konkrétních autorů a jejich děl, opřeným o vlastní četbu. Přečtení povinné četby je nezbytnou podmínkou k úspěšnému vykonání zkoušky! Otázky z portugalské lingvistiky: Fonetika a fonologie 1. Fonética e fonologia 2. Vogais – classificação 3. Consoantes – classificação 4. Encontros vocálicos – ditongos orais/nasais 5. Encontros vocálicos tritongos orais/nasais 6. Regras de acentuação em português Morfologie 1. Objecto da morfologia, morfema, morfe, estrutura da palavra 2. Formação de palavras 3. Substantivo 4. Adjectivo 5. Artigo 6. Pronomes 7. Numerais 8. Verbo 9. Advérbio 10. Preposição 11. Conjunção, interjeição Sintaxe 1. Frase, oração, período 2. sujeito 3. predicado 4. complemento nominal 5. adjunto adnominal 6. objecto 7. adjunto adverbial 8. aposto, vocativo 9. período simples/composto 10. coordenação: orações reduzidas 11. subordinação.orações substantivas 12. subordinação-orações adjectivas 13. subordinação-orações adverbiais Lexicologia: 1. Lexicografia, lexicologia 2. Léxico – formação de palavras 3. Abreviações. 4 .Dicionários da língua portuguesa e as suas características. 5.. Dicionários especializados da língua portuguesa. 6.. Dicionário e os aspectos do dicionário (composição do léxico, onomasiologia, semasiologia, lexicologia, lexicografia, terminologia, sincronia e diacronia, combinações regulares e irregulares) 7. Divisão das palavras (auto-semânticas, sem-semânticas) 8. Relações paradigmáticas do léxico (homonímia, sinonímia, antónimos, hipónomos, hiperónimos, homófonos, homógrafos, 9. Relações sintagmáticas do léxico (compatibilidade, incompatibilidade, 10..Expressividade das palavras 11. Frequência de palavras, camadas no léxico – coloquial, argótico...
Literatura
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Ústní zkouška
Metody hodnocení
Státní závěrečná zkouška
Vyučovací jazyk
Portugalština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Podmínkou pro připuštění k bakalářské zkoušce je splnění všech studijních povinností a odevzdání a úspěšné obhájení bakalářské práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.