SJ1A055 Státní závěrečná zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2020

Předmět se v období jaro 2020 nevypisuje.

Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Daniel Vázquez Touriňo, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Absolutorium všech předepsaných povinných předmětů, dosažení předepsaného počtu kreditů, odevzdání bakalářské diplomové nebo oborové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška má formu ústní komisionální zkoušky.
Při obhajobě diplomant/ka nejdříve krátce představí komisi svou práci (je možné formou prezentace či posteru) a následně se vyjádří k posudkům oponenta/ky a školitele/ky. Obhajoba probíhá v češtině či ve španělštině, dle výběru diplomanta/ky.
Při ústní oborové zkoušce si student vylosuje dvě otázky z jazykovědných okruhů, dvě otázky z literárněvědných okruhů a jednu otázku z četby. Zkoušení probíhá ve španělštině. Seznamy otázek se nachází ve studijních materiálech předmětu v IS.
Cílem SZZk je prokázat, že student/ka má patřičné faktografické a metodologické znalosti z oboru a dokáže je zasadit do příslušného odborného i obecného kontextu. Dále má prokázat, že se student/ka orientuje v základní odborné literatuře a je schopen své poznatky aplikovat v praxi či obecném širším kontextu. V neposlední řadě se hodnotí i důstojný jazykový projev ve španělštině.
Výstupy z učení
Komisionální zkouška, při které student předvede své znalosti nabyté během studia a schopnost je stručně a přesvědčivě prezentovat ve španělštině.
Osnova
  • 1. Obhajoba diplomové práce (u diplomových oborů)
  • 2. Ústní zkouška
Literatura
  • Bosque, I., V. Demonte (eds.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua espaňola, Madrid, Espasa-Calpe.
  • Bělič, Oldřich, Forbelský, Jose, Dějiny španělské literatury. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1984.
  • Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I-IV. Madrid, Alianza Editorial 1998-2005.
  • ALCHAZIDU, Athena, Yolanda PÉREZ SINUSÍA a Paula GÓMEZ GONZÁLEZ. Esbozo de la historia de la literatura espaňola. AP BRNO. Brno: Anton Pasienka, 2004. 284 s. AP Brno. ISBN 80-902652-3-5. info
Výukové metody
Ústní zkouška
Metody hodnocení
Známka na základně výsledku omisionální ústní zkouška společně se známkou za obhajobu diplomové práce.
Informace učitele
Okruhy a podrobnější seznam doporučené literatury, viz. studijní materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SJ1A055