IJ1A004 Jazykový seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Valeria De Tommaso, Ph.D. (přednášející)
Garance
Egle Mocciaro, Dottore di Ricerca
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
IJ1A003 Jazykový seminář III
Podmínkou pro zápis předmětu je úspěšně složená zkouška z IJ1A003.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Výuka ve bezprostředně navazuje na program praktické části výuky v Jazykovém semináři III. Pozornost je věnována upevňování řečových dovedností a praktických a teoretických znalostí a orientaci v souvislých orálních a psaných projevech. Po absolvování kurzu bude student připraven složit závěrečnou zkoušku z jazyka (IJ1A054). Vstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: B1. Výstupní jazyková kompetence dle Evropského referenčního rámce: B2.
Výstupy z učení
Studenti se naučí náročnější plynulé komunikaci v italském jazyce; budou schopni souvisle mluvit o odborných otázkách; budou schopni porozumět souvislému vyprávění v cizím jazyce, např. rádiovému vysílání, filmu, přednášce; budou schopni si přečíst současný prozaický text v originále; budou umět napsat souvislý text na libovolné téma; obsáhnout gramatiku a lexikum odpovídající úrovni SERR B2.
Osnova
  • Předmět výuky úzce navazuje na učivo téhož semináře I.-III. Je zaměřen především na rozvoj, prohlubování a upevňování základních gramatických znalostí s důrazem na nácvik složitějších syntaktických struktur, na práci s textem (porozumění slyšenému, psanému, resumé) a na rozvíjení řečových dovedností. Seminář je zaměřen na nácvik dovedností vedoucích k úspěšnému splnění závěrečné práce z jazyka na konci třetího ročníku. Dále si student si v italštině přečte knihu libovolného italského autora (nikoliv překlad do italštiny z jiného jazyka), která není starší než posledních 50 let a v rozsahu 50 stran z ní zpracuje neznámou slovní zásobu. Při následném přezkoušení se bude zjišťovat schopnost porozumění cizojazyčnému textu a znalost nové slovní zásoby a frazeologie.
Literatura
  • BAHNÍKOVÁ, Alena, Hana BENEŠOVÁ a Ludmila EHRENBERGEROVÁ. Italština. 1. vyd. (ICK - Ráček). Velehrad: ICK - Ráček, 2000. 575 s. ISBN 8085266016. info
  • DARDANO, Maurizio a Pietro TRIFONE. Grammatica italiana :con nozioni di linguistica. 3. ed. Bologna: Zanichelli, 1999. xxxiii, 78. ISBN 88-08-09384-0. info
  • Hamplová, Sylva. Mluvnice italštiny [Hamplová, 2004]. Praha : LEDA, 2004
Výukové metody
Seminář a cvičení, konverzace, porozumění, četba.
Metody hodnocení
Účast na semináři je povinná. Zkouška - písemný test, četba + slovní zásoba.
Vyučovací jazyk
Italština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/IJ1A004