POIIA101 Vývoj jazyka I

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 G22
Předpoklady
ROMIIA101 Úvod do lidové latiny
Předpokladem je absolvování všech jazykovědných disciplín a schopnost odborné komunikace a porozumění vědeckému jazykovědnému textu v portugalském jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu Vývoj portugalského jazyka je zprostředkovat souvislý výklad o vývoji portugalštiny od lidové latiny do současnosti. Náplní semináře je seznámit posluchače s fonetickými, morfologickými, syntaktickými a sémantickými změnami, ke kterým došlo v jednotlivých etapách vývoje portugalského jazyka, tedy od předrománského substrátu až po starou portugalštinu včetně. Seminář seznamuje posluchače poměrně podrobně se základními pravidly hláskového vývoje a s jejich interpretací fonologickou, shrnuje principy vývoje morfologického a v míře, jakou nám povolují časové možnosti, přihlíží k vývoji portugalské syntaxe, k vývoji portugalské slovní zásoby včetně onomastiky a k vývoji portugalských dialektů. Hlavním těžištěm je tedy tradiční důraz na hláskosloví a morfologii. Předpokladem je tedy základní orientace v obecné lingvistice, znalost fonetického a fonologického pojmosloví a alespoň elementární obecná obeznámenost s latinou. Je nutné se na jednotlivé hodiny dobře připravovat tak, aby byla možná jazyková analýza literárních a právních středověkých portugalských textů ze 13.-15. století. V rámci brazilské a africké portugalštiny budou sledována specifika jednotlivých variant současného jazyka portugalského, a to na základě analýzy autentických nahrávek mluvené portugalštiny (CD – Documentos Autênticos do Português falado).Student by měl být schopen definovat základní pojmy týkající se etymologie. V rámci analýzy konkrétních textů a cvičení tyto pojmy aplikovat a vyvozovat z pozorovaných jevů patřičné závěry. Na konci tohoto kurzu bude student schopen odvodit a vysvětlit zákonitosti základních etymologických jevů a označit odchylky od normy. Svá pozorování bude schopen patřičně argumentačně odůvodnit a eventuálně navrhnout řešení v souladu s normou.
Osnova
 • 1. Období od klasické latině k latině lidové 2. Období odlidové latiny ke galicijské portugalštině (do 13. století) 3.období od galicijské portugalštiny po evropskou portugalštinu (do 14.století) 4. Klasická portugalština (po 17. století) 5. Evropská portugalština (od 18. století po současnost) 5. Brazilská portugalština a její specifika 6. Portugalština v Africe a v Asii
Literatura
  povinná literatura
 • Castro, Ivo, Curso de História da Língua Portuguesa, Universidade Aberta, Lisboa, 1991.
 • Edwin B. Wiliams, Do latim ao portugues, Tempo BRASILEIRO, Rio de Janeiro, 1994.
  doporučená literatura
 • CD – Documentos Autênticos do Português falado).Gravações audio com transcrição alinhada: Angola, Brasil, Cabo Verde, Goa, Guiné Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste.
 • Maia, Clarinda de Azevedo: Historia da Língua Portugues, Guia de estudo, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra, 1995.
 • Tláskal, J., Dynamique du systeme phonologique des voyelles orales en portuguais du Brésil. Phonetica pragensia VI, Praha, 1980.
 • SVOBODOVÁ, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka II. Sloveso. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 199 s. ISBN 978-80-210-7041-7. Digitální knihovna FF MU info
 • SVOBODOVÁ, Iva. Sintaxe da Língua Portuguesa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 137 s. ISBN 978-80-210-7026-4. Čítárna Munispace Digitální knihovna FF MU info
 • OSTRÁ, Růžena. Přehled vývoje románských jazyků. D. 1, Lidová latina. Francouzština. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 130 s. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a analýza hláskového vývoje u vybrané slovní zásoby.
Metody hodnocení
Zkouška: písemná: písemný test se zaměřením na výše zmíněné jevy a na praktickou analýzu hláskového vývoje.
Vyučovací jazyk
Portugalština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/ucitel/?fakulta=1421;obdobi=6269
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se vyučuje každý lichý týden po čtyřech učebních hodinách.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/POIIA101