PRSJA004 Odborný překladatelský a tlumočnický seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
PRSJA002 Odborný překlad. seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zdokonalení a další rozvíjení překladatelských a tlumočnických kompetencí. 1. Překlad různých typů textů (styl publicistický, odborný, umělecký). 2.Konsekutivní tlumočení. 3. Simultánní tlumočení.
Výstupy z učení
Studenti, kteří úspěšně absolvují předmět jsou seznámeni: a) s hlavními zásadami překladatelské praxe, s problematikou překladu z češtiny do španělštiny, b)s hlavními zásadami tlumočnické praxe; s problematikou konsekutivního tlumočení z češtiny do španělštiny.
Osnova
  • Semináře jsou zaměřené na praktické aspekty překladu, což zahrnuje především systematické používání slovníků, zjišťování relevance internetových zdrojů a práci s nimi, dohledávání reálií, studium odborné terminologie, zpracovávání glosářů, tvorbu resumé atd. Část seminářů je věnována konsekutivnímu tlumočení. Hlavní tematické bloky: - společenské vědy - přírodní vědy - sdělovací prostředky - instituce a organizace Evropské unie - státní správa
Literatura
  • LE DOCTE, E. a TOMÁŠEK, M. Čtyřjazyčný právnický slovník. Praha: Codex, 1997
  • García Izquierdo, Isabel, Análisis textual aplicado a la traducción. Valencia: Tirant lo blanch, 2000.
  • Holá, Zuzana, Česko-španělský odborný slovník, Brno: Computer Press, 2009
  • Žváček, D., Kapitoly z teorie překladu I. (Odborný překlad). Olomouc, 1995
  • Popovič, Anton (red.). Preklad odborného textu, Nitra: SPN, 1977
  • Kol. autorů, Český překlad 1945-2003, Praha: Ústav translatologie FF ÚK, 2003
  • Hatim, Basil; Mason, Ian, Teoría de la traducción: Una aproximación al discurso. Barcelona: Ariel, 1995
  • Brynda, Jiří, Česko-španělský právnický a ekonomický slovník, Praha: Linde Praha, a.s. , 2007.
  • Čeňková, I., Teorie a didaktika tlumočení I., Praha, 2001.
Výukové metody
V seminářích pak studenti budou aplikovat získané teoretické poznatky na konkrétní texty, které si předem připraví. Práce s textem v jednotlivých seminářích předpokládá důkladnou předchozí přípravu.
Metody hodnocení
V průběhu semestru budou studenti dle zadání jednotlivých vyučujících zpracovávat úkoly, které je třeba odevzdávat průběžně ve stanovených termínech (viz interaktivní osnova předmětu). Za každý včas nedodaný úkol se udělí 3 body, které se odečtou z celkového počtu 100 bodů, které lze při závěrečném písemném testu dosáhnout. Hranice úspěšnosti - 70%.
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Informace učitele
Část prezenční výuky se uskuteční blokově od 10.-14.2.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.