PRSJA004 Odborný překladatelský a tlumočnický seminář II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika De Azevedo Camacho, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Utrera Domínguez (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 8:00–9:40 G02 a každý sudý pátek 10:00–11:40 J22
Předpoklady
PRSJA002 Odborný překlad. seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zdokonalení a další rozvíjení překladatelských a tlumočnických kompetencí. 1. Překlad různých typů textů (styl publicistický, odborný, umělecký). 2.Konsekutivní tlumočení. 3. Simultánní tlumočení.
Výstupy z učení
Studenti, kteří úspěšně absolvují předmět jsou seznámeni: a) s hlavními zásadami překladatelské praxe, s problematikou překladu z češtiny do španělštiny, b)s hlavními zásadami tlumočnické praxe; s problematikou konsekutivního tlumočení z češtiny do španělštiny.
Osnova
  • Semináře jsou zaměřené na praktické aspekty překladu, což zahrnuje především systematické používání slovníků, zjišťování relevance internetových zdrojů a práci s nimi, dohledávání reálií, studium odborné terminologie, zpracovávání glosářů, tvorbu resumé atd. Část seminářů je věnována konsekutivnímu tlumočení. Hlavní tematické bloky: - společenské vědy - přírodní vědy - sdělovací prostředky - instituce a organizace Evropské unie - státní správa
Literatura
  • LE DOCTE, E. a TOMÁŠEK, M. Čtyřjazyčný právnický slovník. Praha: Codex, 1997
  • García Izquierdo, Isabel, Análisis textual aplicado a la traducción. Valencia: Tirant lo blanch, 2000.
  • Holá, Zuzana, Česko-španělský odborný slovník, Brno: Computer Press, 2009
  • Žváček, D., Kapitoly z teorie překladu I. (Odborný překlad). Olomouc, 1995
  • Popovič, Anton (red.). Preklad odborného textu, Nitra: SPN, 1977
  • Kol. autorů, Český překlad 1945-2003, Praha: Ústav translatologie FF ÚK, 2003
  • Hatim, Basil; Mason, Ian, Teoría de la traducción: Una aproximación al discurso. Barcelona: Ariel, 1995
  • Brynda, Jiří, Česko-španělský právnický a ekonomický slovník, Praha: Linde Praha, a.s. , 2007.
  • Čeňková, I., Teorie a didaktika tlumočení I., Praha, 2001.
Výukové metody
V seminářích pak studenti budou aplikovat získané teoretické poznatky na konkrétní texty, které si předem připraví. Práce s textem v jednotlivých seminářích předpokládá důkladnou předchozí přípravu.
Metody hodnocení
V průběhu semestru budou studenti dle zadání jednotlivých vyučujících zpracovávat úkoly, které je třeba odevzdávat průběžně ve stanovených termínech (viz interaktivní osnova předmětu). Za každý včas nedodaný úkol se udělí 3 body, které se odečtou z celkového počtu 100 bodů, které lze při závěrečném písemném testu dosáhnout. Hranice úspěšnosti - 70%.
Vyučovací jazyk
Španělština
Navazující předměty
Informace učitele
Část prezenční výuky se uskuteční blokově od 10.-14.2.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.