PSBA015 Vývojová psychologie II

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Ondráčková Dacerová (cvičící)
Mgr. Martina Vyhnalová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
PSBA008 Vývojová psychologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit studentům základní témata z oblasti vývojové psychologie: významné představitele, dějiny, "klasická" témata a současné trendy ve výzkumu se zaměřením na druhou polovinu života (mladá dospělost až stáří).
Výstupy z učení
Výsledkem tohoto kurzu je schopnost studenta účelně používat znalosti z oblasti vývojové psychologie (významných představitelích, dějinách, "klasických" tématech a současných trendech včetně úvodu k vývoji rodiny) v dalších obecných i aplikovaných psychologických disciplínách.
Absolvent kurzu je schopen předkládat argumentačně promyšlená stanoviska založená na znalostech vývojové psychologie ze všech věkových období lidského života a aplikovat je v kontextu navazujících aplikovaných psychologických disciplín.
Osnova
 • Období mladé dospělosti: specifika "vynořující se dospělosti", sociální vztahy, rodina a zaměstnání. Období střední dospělosti: krize středního věku, sociální vztahy, rodina a zaměstnání. Období starší dospělosti: biopsychosociální změny, odchod od důchodu, sociální vztahy a rodina, věkové stereotypy a předsudky. Období stáří: sociální vztahy a rodina, zdravotní péče, smrt a vyrovnávání se se ztrátou. Poruchy vývoje a jejich diagnostika v jednotlivých fázích vývoje jedince.
Literatura
  povinná literatura
 • Blatný, M. (Ed.) (2016). Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3462-3
 • THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 575 stran. ISBN 9788026207146. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. 2., přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 390 s. ISBN 8073671247. info
 • ARNETT, Jeffrey Jensen. Emerging adulthood : the winding road from the late teens through the twenties. Oxford: Oxford University Press, 2004. viii, 270. ISBN 9780195309379. URL info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie stárnutí a stáří. In Z. Kalvach a kol., Úvod do gerontologie a geriatrie. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 1997. s. 57-77. Učebnice. ISBN 80-7184-366-0. info
 • MILLOVÁ, Katarína. Psychologie celoživotního vývoje : uvedení do moderních teorií. 1. vyd. Brno: Host, 2012. 126 s. ISBN 9788072946990. info
  doporučená literatura
 • Socioemotional development in cultural context. Edited by Xinyin Chen - Kenneth H. Rubin. New York: Guilford Press, 2011. x, 342. ISBN 9781609181864. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie : možnosti, které čekají. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 141 s. ISBN 9788024736044. URL info
 • Handbook of the psychology of aging. Edited by K. Warner Schaie - Sherry L. Willis. 7th ed. London: Academic Press, 2010. xiv, 419. ISBN 9780123808820. info
 • FARKOVÁ, Marie. Dospělost a její variabilita. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 136 s. ISBN 9788024724805. URL info
 • Middle adulthood : a lifespan perspective. Edited by Sherry L. Willis - Mike Martin. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2005. x, 425. ISBN 076198853X. info
 • ROGOFF, Barbara. The cultural nature of human development. Oxford: Oxford University Press, 2003. xiii, 434. ISBN 0195131339. info
 • LEMME, Barbara Hansen. Development in adulthood. 3rd ed. Boston: Allyn and Bacon, 2002. xiv, 562. ISBN 0205331742. info
 • SIGELMAN, Carol K. Life-span human development. 3rd ed. Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Company, 1999. xxi, 678. ISBN 0534354424. info
 • GARDINER, Harry W., Jay D. MUTTER a Corinne KOSMITZKI. Lives across cultures : cross-cultural human development. Boston: Allyn and Bacon, 1998. xxi, 330. ISBN 0205191827. info
  neurčeno
 • Handbook of adult development and learning. Edited by Carol Hren Hoare. New York: Oxford University Press, 2006. xviii, 579. ISBN 9780195171907. info
 • Human development in adulthood. Edited by Lewis R. Aiken. New York: Plenum Press, 1998. ix, 430 p. ISBN 0306457342. info
Výukové metody
Přednášky a semináře (1x14 dní).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou, která zahrnuje učivo předmětů Vývojová psychologie I a Vývojová psychologie II. Tedy témata vývojové psychologie pokrývající teoretické a metodologické otázky a vývoj jedince v průběhu celého života.Pro připuštění k ústní zkoušce musí student splnit následující požadavky: účast na seminářích, včasné odevzdání domácích úkolů zadaných na seminářích (rešerše, prezentace atd.). V případě nesplnění těchto požadavků student obdrží hodnocení "X" a nebude připuštěn ke zkoušce.
Informace učitele
Výuková videa slouží výhradně studijním potřebám studentů zapsaných do předmětu a vztahuje se na ně zákaz jejich kopírování a šíření.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.