PV1B108 Interpretace historických právních textů II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
Absolvování kurzu Interpretace historických právních textů PV1B33.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Navazující kurz předmětu Interpretace historických právních textů povede studenty k prohloubení poznatků získaných při studiu jednotlivých metod interpretace právních pramenů a jejich aplikace do praxe. Práce na seminářích bude spočívat ve výkladu zadaného textu domácí provenience z období středověku a raného novověku. Důraz bude kladen na práci s primární i sekundární literaturou a schopnost efektivního dohledávání relevantních informací.
Výstupy z učení
Studenti budou na závěr kurzu schopni samostatné práce s pramenným materiálem právní povahy a jeho interpretace, vč. zdůvodnění zvoleného řešení.
Osnova
 • Náplní jednotlivých seminářů bude práce s texty právních pramenů (z oblasti městského, zemského a církevního práva) se zaměřením na níže uvedené okruhy.
 • 1. Úvod (prameny, literatura, metodologie atd.)
 • 2. Právo osob
 • 3. Věcná práva
 • 4. Závazkové právo
 • 5. Dědické právo
 • 6. Manželské právo
 • 7. Trestní právo
 • 8. Procesní právo
 • 9. Správní právo
 • 10. Závěrečné procvičování
Literatura
 • FLODR, Miroslav. Brněnské městské právo :zakladatelské období (- 1359). Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2001, 519 s. ISBN 80-86488-00-4. info
 • VANĚČEK, Václav. Historické záhady našeho právnického názvosloví. Naše řeč. Listy pro vzdělání a tříbení jazyka českého, 1942, s. 130-142.
 • JAMBOROVÁ, Martina. Staročeské lexémy póvod, jistec a žalobník – přísp.k synonymii staročeských právních termínů. In: Palecsková, D.- Kumorová, Z.- Gregorík, P.: Rara Avis 10.Trnava: FF Univ.sv.Cyrila a Metoda v Trnave, 2013, s. 76-82
 • JAMBOROVÁ, Martina. Staročeská adjektiva řádný, přirozený, vlastní v právním kontextu. In: Kumorová, Z.- Gregorík, P. (eds.): Rara avis 12. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 259-264.
 • JAMBOROVÁ, Martina. Projevy expresivity ve staročeských právních textech. Hlincová, K.; Gregorík, P. (eds.): Rara avis 11. Trnava: Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015, s. 99-110.
 • JAMBOROVÁ, Martina. Frazémy súd zahájený a súd zavitý ve staročeské právní terminologii. In: Gębka-Wolak,M.-Kamper-Warejko, J.-Moroz, A.: Leksyka języków słowiańskich ..., Toruń: Wyd.Nauk.Uniw.M.Kopernika, 2014, s. 207-216
 • ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka. Pravidla výkladu legislativních zkratek a vybraných gramatických jevů v římskoprávním oddílu Příručky práva městského Jana z Gelnhausenu. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 60, 1-2, s. 65-76. ISSN 1803-7429. Digitální knihovna FF MU info
Výukové metody
E-learning.
Metody hodnocení
Aktivní účast ve výuce, samostatná semestrální práce.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Na jaře 2023 bude vyučováno formou e-learningu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.