PV1B121 Papežská diplomatika

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. (přednášející), Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:00–17:40 B2.24
Předpoklady
Absolvování úvodu do diplomatiky, elementární znalost latiny, mírně pokročilá úroveň čtení listinného písma 12.–15. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují imatrikulace 2019 a dále.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude seznámení s činností papežské kanceláře a dalších kuriálních úřadů (papežská komora, penitenciárie, audientia litterarum contradictorum, datárie, sekretariát breví) a s písemnou produkcí těchto úřadů od 10. do počátku 16. století, se zaměřením na vrcholný a pozdní středověk.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout podstatné rysy hlavních period papežské diplomatiky
- postihnout aktuální trendy výzkumu na poli papežské diplomatiky
- charakterizovat pramennou základnu oboru (Vatikánský archiv, papežská registra, příjemecké dochování)
- zvládnout práci se základními edicemi papežských písemností (především Monumenta Vaticana Bohemiae)
- bezpečně rozpoznat typy papežských písemností a jejich standardizovanou expedici
- vytvořit základní regest standardizované papežské písemnosti pro českého příjemce
Osnova
 • 1) Stručné dějiny oboru, literatura k tématu
 • 2) Papežská kancelář, typologie písemností a jejich expedice, papežská registra
 • 3) Vatikánské archivy a český výzkum v Římě
 • 4) Zpřístupnění kuriálních písemností – univerzální, národní a zemské edice (zvláště Monumenta Bohemiae Vaticana), soupisy originálně dochovaných listin (Censimento)
 • 5) Aktuální trendy výzkumu na poli papežské diplomatiky, on-line zpřístupnění (Monasterium, Regesta Pontificum Romanorum)
Literatura
 • Thomas Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 2. Aufl., Stuttgart 2000.
 • Waldemar Könighaus (ed.) Regesta Pontificum Romanorum: Bohemia-Moravia Ponficicia…, Göttingen 2011
 • Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia: Prodromus, T. I–VII, Praha 1903–2003
 • Zdeňka Hledíková – Anna Skýbová, Opět „In margine českého výzkumu v archivech vatikánských“, in: In memoriam Zdeňka Fialy. Z pomocných věd historických, Praha 1978, s. 259−287
 • PÁNEK, Jaroslav. Ad fontes :the Czech Historical Institute in Rome (1994-2014) in the context of Czech research in Italy and the Vatican in the 19th - 21th centuries. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 215 stran. ISBN 9788072862511. info
 • Kamil Krofta, Kurie a církevní správa v zemích českých, ČČH 10, 12,14, 1904, 1906, 1908
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Počátky avignonského papežství a české země. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 295 s. ISBN 9788024621746. URL info
 • Jaroslav Eršil, Správní a finanční vztahy avignonského papežství k českým zemím ve 3. čtvrtině 14. století, Praha 1959
 • HRUBOŇ, Pavel a Richard PSÍK. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378-1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. Ostrava: Vivarium, 2013. 198 stran. ISBN 9788074642562. info
 • Aleš Pořízka, Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Středověká papežská penitenciárie opět v centru pozornosti, Mediaevalia Historica Bohemica 8, 2001, s. 97–120
 • ELBEL, Petr. Die Besetzungen der Pfarreien in der Diözese Olmütz durch die päpstliche Kurie im Spätmittelalter (1389-1447). In Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2008. s. 363-515. Veröff. d. Max-Planck-Instituts für Geschichte 238. ISBN 978-3-525-35892-4. info
 • KALOUS, Antonín. Plenitudo potestatis in partibus? : papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526). Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2010. 446 s. ISBN 9788086488752. info
Výukové metody
První hodina proběhne formou přednášky, druhá jako seminární cvičení. Výklad i seminář budou vycházet především z diplomatického materiálu určeného pro příjemce na území českého státu, demonstrovaného v edicích a reprodukcích.
Metody hodnocení
Kolokvium + zpracování menší seminární práce vycházející z vybraného typu diplomatického materiálu pro příjemce z českých zemí (diplomatický rozbor, dochování, funkční uplatnění, zasazení do církevněsprávního a kulturněhistorického kontextu. Pro nové studijní programy PVH (Bc i NMgr) completus a maior (akreditace 2019 a dále) je předmět povinně volitelný a je ukončen kolokviem. Pro studenty PVH (Bc) akreditace 2016/2017 až PS2018 (na dostudování) je předmět povinný a ukončen zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PV1B121