PV1B121 Papežská diplomatika

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/2/0. 3 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D. (přednášející), Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (zástupce)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:00–17:40 B2.24
Předpoklady
Absolvování úvodu do diplomatiky, elementární znalost latiny, mírně pokročilá úroveň čtení listinného písma 12.–15. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zapisují imatrikulace 2019 a dále.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu bude seznámení s činností papežské kanceláře a dalších kuriálních úřadů (papežská komora, penitenciárie, audientia litterarum contradictorum, datárie, sekretariát breví) a s písemnou produkcí těchto úřadů od 10. do počátku 16. století, se zaměřením na vrcholný a pozdní středověk.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- shrnout podstatné rysy hlavních period papežské diplomatiky
- postihnout aktuální trendy výzkumu na poli papežské diplomatiky
- charakterizovat pramennou základnu oboru (Vatikánský archiv, papežská registra, příjemecké dochování)
- zvládnout práci se základními edicemi papežských písemností (především Monumenta Vaticana Bohemiae)
- bezpečně rozpoznat typy papežských písemností a jejich standardizovanou expedici
- vytvořit základní regest standardizované papežské písemnosti pro českého příjemce
Osnova
 • 1) Stručné dějiny oboru, literatura k tématu
 • 2) Papežská kancelář, typologie písemností a jejich expedice, papežská registra
 • 3) Vatikánské archivy a český výzkum v Římě
 • 4) Zpřístupnění kuriálních písemností – univerzální, národní a zemské edice (zvláště Monumenta Bohemiae Vaticana), soupisy originálně dochovaných listin (Censimento)
 • 5) Aktuální trendy výzkumu na poli papežské diplomatiky, on-line zpřístupnění (Monasterium, Regesta Pontificum Romanorum)
Literatura
 • Thomas Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, 2. Aufl., Stuttgart 2000.
 • Waldemar Könighaus (ed.) Regesta Pontificum Romanorum: Bohemia-Moravia Ponficicia…, Göttingen 2011
 • Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia: Prodromus, T. I–VII, Praha 1903–2003
 • Zdeňka Hledíková – Anna Skýbová, Opět „In margine českého výzkumu v archivech vatikánských“, in: In memoriam Zdeňka Fialy. Z pomocných věd historických, Praha 1978, s. 259−287
 • PÁNEK, Jaroslav. Ad fontes :the Czech Historical Institute in Rome (1994-2014) in the context of Czech research in Italy and the Vatican in the 19th - 21th centuries. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. 215 stran. ISBN 9788072862511. info
 • Kamil Krofta, Kurie a církevní správa v zemích českých, ČČH 10, 12,14, 1904, 1906, 1908
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Počátky avignonského papežství a české země. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2013. 295 s. ISBN 9788024621746. URL info
 • Jaroslav Eršil, Správní a finanční vztahy avignonského papežství k českým zemím ve 3. čtvrtině 14. století, Praha 1959
 • HRUBOŇ, Pavel a Richard PSÍK. Kancelářské poznámky na papežských listinách v období 1378-1417 na příkladu listin dochovaných v moravských archivech. Ostrava: Vivarium, 2013. 198 stran. ISBN 9788074642562. info
 • Aleš Pořízka, Repertorium Poenitentiariae Germanicum. Středověká papežská penitenciárie opět v centru pozornosti, Mediaevalia Historica Bohemica 8, 2001, s. 97–120
 • ELBEL, Petr. Die Besetzungen der Pfarreien in der Diözese Olmütz durch die päpstliche Kurie im Spätmittelalter (1389-1447). In Pfarreien im Mittelalter. Deutschland, Polen, Tschechien und Ungarn im Vergleich. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 2008. s. 363-515. Veröff. d. Max-Planck-Instituts für Geschichte 238. ISBN 978-3-525-35892-4. info
 • KALOUS, Antonín. Plenitudo potestatis in partibus? : papežští legáti a nunciové ve střední Evropě na konci středověku (1450-1526). Vyd. 1. Brno: Matice moravská, 2010. 446 s. ISBN 9788086488752. info
Výukové metody
První hodina proběhne formou přednášky, druhá jako seminární cvičení. Výklad i seminář budou vycházet především z diplomatického materiálu určeného pro příjemce na území českého státu, demonstrovaného v edicích a reprodukcích.
Metody hodnocení
Kolokvium + zpracování menší seminární práce vycházející z vybraného typu diplomatického materiálu pro příjemce z českých zemí (diplomatický rozbor, dochování, funkční uplatnění, zasazení do církevněsprávního a kulturněhistorického kontextu. Pro nové studijní programy PVH (Bc i NMgr) completus a maior (akreditace 2019 a dále) je předmět povinně volitelný a je ukončen kolokviem. Pro studenty PVH (Bc) akreditace 2016/2017 až PS2018 (na dostudování) je předmět povinný a ukončen zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PV1B121