PV1B132 Kapitoly z dějin řeholních institucí v českých zemích

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní znalost dějin středověku a raného novověku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s klíčovými momenty historického vývoje řeholních institucí v českých zemích v kontextu náboženských proměn doby středověku a raného novověku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat zásadní směry vývoje řeholních institucí na pozadí dějin evropské společnosti
- identifikovat typy řeholních institucí
- specifikovat zvláštnosti dějinného vývoje klášterů v českých zemích
- definovat historické proměny vztahů mezi řeholními institucemi a okolní společností
- identifikovat role řeholních institucí v historickém kontextu
Osnova
 • 1. středověké počátky řeholí u nás – rané benediktinské fundace;
 • 2. vrcholné období rozvoje cisterciáckých a premonstrátských klášterů v kontextu zápasu o investituru;
 • 3. počátky mendikantů v českých zemích jako znamení nových duchovních proudů Evropy ve 13. století;
 • 4. husitství a jeho důsledky pro církevní řády, rozdíly ve vývoji v Čechách a na Moravě;
 • 5. kláštery v době reformace a protireformace;
 • 6. rozvoj řádových institucí v době rekatolizace, jeho znaky a příčiny;
 • 7. osvícenský absolutismus a jeho dopady na prostředí českých a moravských klášterů;
Literatura
 • Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci : sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.-5.6.2003. Edited by Ivana Čornejová. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova. 391 s. ISBN 8086197492. 2003. info
 • ŠRÁMEK, Josef. Mezi normou, reformou a praxí : proboštství benediktinských klášterů v Čechách a na Moravě ve středověku. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. 481 stran. ISBN 9788087895733. 2016. info
 • Řád cisterciáků v českých zemích ve středověku : sborník vydaný k 850. výročí založení kláštera v Plasech. Edited by Daniela Houšková. 1. vyd. Praha: Unicornis. 143 s. ISBN 8090158714. 1994. info
 • Kateřina Charvátová: Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420, sv. 1-3, Praha 2013-2018
 • BELŠÍKOVÁ, Šárka, Martin GAŽI a Jarmila HANSOVÁ. Opat Bylanský a obrazy zlatokorunské školy : osvícenství zdola v okrsku světa. Vyd. 1. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. 287 s. ISBN 9788085033519. 2013. info
 • ČORNEJOVÁ, Ivana. Tovaryšstvo Ježíšovo : jezuité v Čechách. Vydání druhé. Praha: Hart. 264 stran. ISBN 8086529304. 2002. info
 • Martin Elbel: Bohemia Franciscana. Františkánský řád a jeho působení v českých zemích 17. a 18. století, Olomouc 2001
 • BOROVSKÝ, Tomáš. Kláštery, panovník a zakladatelé na středověké Moravě. Brno: Matice moravská. 298 s. Knižnice Matice moravské sv. 16. ISBN 80-86488-22-5. 2005. info
 • ČERNUŠÁK, Tomáš, Damián NĚMEC a Augustin PROKOP. Historie dominikánů v českých zemích. Praha: Krystal OP. 239 s. ISBN 80-85929-50-3. 2001. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Kolokvium.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Vypisuje se každé 2 roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022.