PV1B33 Interpretace historických právních textů

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními metodami výkladu právních textů, významem právní logiky a vybranou právní terminologií s důrazem na její proměny v průběhu dějin. Pozornost bude věnována písemnostem právní povahy domácí i zahraniční provenience z období antiky až po současnost.
Výstupy z učení
Studenti budou na závěr kurzu schopni správně aplikovat metody právní interpretace na juristické texty různého stáří.
Osnova
 • Základní metody a zásady interpretace právních textů
 • Právo a logika
 • Užívání synonym v právu
 • Význam legislativních zkratek
 • Komparace a výklad vybraných právních termínů
 • Úskalí překladu cizojazyčných právních textů
Literatura
 • REBRO, Karol. Latinské právnické výrazy a výroky. Translated by Emil Charous. 1. vyd. ve Wolters Kluwer Č. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 277 s. ISBN 9788073579159. info
 • ŠTĚPÁN, Jan. Logika a právo. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2011, viii, 175. ISBN 9788074003738. info
 • GERLOCH, Aleš. Praktikum teorie práva. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 245 s. ISBN 9788073802004. info
 • SKŘEJPEK, Michal, David FALADA a Jan KUKLÍK. Exegésis : výklad právních textů. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 85 s. ISBN 9788073800888. info
 • BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Druhé, přepracované vydá. Praha: Academia, 1994, 471 stran. ISBN 802000243X. info
 • Pracovní heslář českého právněhistorického terminologického slovníku. Edited by Bohuslav Roučka - Vladimír Růžička. Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1975, ii, 773. info
 • MICHÁLEK, Emanuel. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy. Praha: Academia, 1970, 72 s. info
Výukové metody
E-learning
Metody hodnocení
Průběžná domácí plnění, písemný test.
Informace učitele
ROUČKA, B. – RŮŽIČKA, V. Pracovní heslář českého právněhistorického terminologického slovníku, Praha: Ústav státu a práva Československé akademie věd, 1975. 773 s. GERLOCH, A. Teorie práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 308 s. SKŘEJPEK, M. Exegésis: výklad právních textů, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 85 s. ŠTĚPÁN, J. Logika a právo, Praha: C. H. BECK, 2011. 175 s. MICHÁLEK, E. Český právní jazyk údobí předhusitského a doby Husovy, Praha: Academia, 1970. 72 s. MICHÁLEK, E. O ustálených spojeních ve staročeských právních památkách, in: Právněhistorické studie 11, Praha: Karolinum, 1965, s. 87-93. BARTOŠEK, M. Encyklopedie římského práva, Praha: Academia, 1994. 471 s. REBRO, K. Latinské právnické výrazy a výroky, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 263 s.
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Výuka formou e-learningu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/PV1B33