RLBcA025 Náboženství v kognitivně-psychologické perspektivě

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 G25
Předpoklady
RLBcA013 Úvod do metodologie výzkumu && ! RLA25 Kognice a psychologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 6/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 6/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kromě základní teoretické průpravy poskytuje kurz především praktické uvedení do experimentálního religionistického výzkumu, který je charakteristický kombinováním metod takových disciplín, jakými jsou evoluční psychologie, lidská behaviorální ekologie, experimentální psychologie, experimentální sociální psychologie či experimentální antropologie. Probíraná teorie bude zahrnovat především shrnutí současného stavu experimentálního religionistického výzkumu se stručným pozadím klasiků každého z hlavních témat. Do těch bude patřit především zrod, povaha a šíření náboženských představ a experimentální výzkum dílčích aspektů náboženského chování. Co se týče praktických dovedností, studenti se v jednotlivých krocích seznámí se specifickým druhem kladení výzkumných otázek, které s sebou tento typ výzkumu přináší, s experimentem jako výzkumným nástrojem společenských věd, v týmu připraví návrh replikace publikovaného experimentu, nanečisto replikaci zrealizují a připraví výzkumnou zprávu o „výsledcích“ studie ve standardním stylu IMRAD. Na závěr studenti individuálně vytvoří i další samostatný originální návrh výzkumu, předloží ho na samostatném formuláři a představí ho za pomoci prezentačního softwaru (např. Power-pointu).
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
- reprodukovat základní současná témata adresovaná experimentálním religionistickým výzkumem;
- definovat a rozlišit základní prvky experimentů jakými jsou hypotézy (predikce, včetně nulové hypotézy), závislá a nezávislá proměnná atd.;
- rozumět specifickým problémům operacionalizace v rámci experimentálního sociálně vědného výzkumu;
- adresovat citlivé etické otázky spojené s výzkumem prováděným na živých osobách (včetně nezbytných náležitostí dokumentů pro etickou komisi);
- navrhnout „replikaci“ experimentálního výzkumu s procedurou přizpůsobenou religionistickým potřebám, popřípadě upravenou za účelem vylepšení některého z použitých měření;
- „číst“ a „psát“ studie prezentované ve stylu IMRAD (Introduction, Methods, Results And Discussion);
- navrhnout vlastní originální výzkum (zaměřený na testování hypotéz), prezentovat jej za pomoci prezentačního softwaru a obhájit jej.
Osnova
 • - Úvod do kognitivní vědy o náboženství
 • - Kognitivní výzkum rituálu
 • - Přenos náboženských představ
 • - Replikace
 • - Experimentální přístup ve studiu náboženství
 • - Realizace replikace
 • - IMRAD
Literatura
  doporučená literatura
 • ATRAN, Scott. In gods we trust : the evolutionary landscape of religion. 1st issued as an Oxford Univ. Oxford: Oxford University Press, 2004. xvi, 348. ISBN 9780195178036. info
 • PYYSIÄINEN, Ilkka. How religion works : towards a new cognitive science of religion. Leiden: Brill, 2003. xi, 272. ISBN 9004132732. info
 • BOYER, Pascal. Religion explained : the human insticts that fashion gods, spirits and ancestors. London: Vintage Books, 2002. x, 430. ISBN 9780099282761. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinová práce, laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Ústní zkouška:
- skupinové odevzdání návrhu výzkumného projektu „replikace" a získání minimálního počtu bodů;
- skupinová realizace otestování dvou studentů při „replikaci“ a získání minimálního počtu bodů;
- skupinové odevzdání studie (experimentální zprávy) ve stylu IMRAD a získání minimálního počtu bodů;
- individuální odevzdání vlastního originálního výzkumu (ne nutně experimentální, avšak zaměřený na testování hypotéz), jeho prezentace v prezentačním softwaru a obhajoba a získání minimálního počtu bodů.

Studenti mají ke každé přednášce a semináři rovněž zadánu konkrétní tematickou četbu, jejíž domácí prostudování je nezbytným předpokladem účasti na seminářích.

Student může v průběhu kurzu získat maximálně 280 bodů/100 procent (80 bodů/28,6 procent za návrh „replikace“ + 80 bodů/28,6 procent za testování + 80 bodů/28,6 procent za experimentální zprávu + 40 bodů/14,2 procent za odevzdání, prezentaci a obhajobu vlastního výzkumu). Za každou z uvedených aktivit musí získat minimálně 60 procent bodů (tj. 48+48+48+24). Známka udělená jako výsledná známka za absolvování kurzu se odvozuje od splnění výše uvedených podmínek a od součtu bodového zisku za jednotlivé bodované aktivity.

A = 100-95% 280-266
B = 94,9-85% 265-238
C = 84,9-75% 237-210
D = 74,9-65% 209-182
E = 64,9-60% 181-168
F < 59,9% 167-0
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/RLBcA025