RLKA05 Judaismus

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. bloková výuka. 4 kr. (plus 3 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 24. 9. 14:00–17:40 J22, Pá 22. 10. 14:00–17:40 J22, Pá 19. 11. 14:00–17:40 J22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje zevrubný přehled o judaismu jako historicky nejstarším monoteistickém náboženství. Prostřednictvím periodizačního schématu podává obraz jeho základních proměn - od starověkých anticipací v náboženském životě Izraele, přes jeho vlastní konstituování v poexilní době a svébytný vývoj sefardské i aškenázské větve ve středověku, až po soudobou diferenciaci judaismu včetně jeho nacionálně politických rysů.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studující schopni:
 • demonstrovat základní faktografickou znalost dějin judaismu, včetně hlavních rysů věrouky, náboženského práva a rituální praxe;
 • identifikovat základní paradigmatické proměny judaismu v průběhu jeho dějin;
 • užívat základní terminologii judaismu i jeho religionistického studia;
 • interpretovat hlavní literární prameny související s tématem (biblický text, halachický komentář, chasidskou legendu atd.);
 • srovnat judaismus s ostatními monoteistickými systémy (křesťanstvím a islámem).
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu. Obecná charakteristika judaismu.
  • Etnogeneze hebrejských kmenů. Náboženství nejstaršího Izraele.
  • Náboženství v královské době. Chizkijášova a Jóšijášova reforma.
  • Babylónský exil a perské období.
  • Helenizace a diferenciace raného judaismu.
  • Rabínský judaismus a krystalizace Talmudu.
  • Ga’onské období.
  • Sefardim a Aškenazim.
  • Židovská mystika.
  • Židovská náboženská filozofie.
  • Haskala a diferenciace novověkého judaismu.
  • Sionismus a vznik Státu Izrael.
  Literatura
   povinná literatura
  • BRENNER, Michael. Malé dějiny Židů. Translated by Zlata Kufnerová. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2014. 351 s. ISBN 9788074324437. info
  • SCHUBERT, Kurt. Židovské náboženství v proměnách věků : zdroje, teologie, filosofie, mystika. Translated by Jindřich Slabý. Vyd. 3., rev. Praha: Vyšehrad, 2010. 293 s. ISBN 9788074290459. info
   doporučená literatura
  • STEMBERGER, Günter. Úvod do judaistiky. Translated by Štěpán Zbytovský. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2010. 228 s. ISBN 9788070219881. info
  • HORYNA, Břetislav a Helena PAVLINCOVÁ. Judaismus-Křesťanství-Islám. Nové rozšířené. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 2003. 661 s. ISBN 80-7182-165-9. info
  • DE LANGE, N. R. M. An introduction to Judaism. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. xxii, 247. ISBN 9780521466240. info
  • The Oxford handbook of Jewish studies. Edited by Martin Goodman - Jeremy Cohen - David Jan Sorkin. New York: Oxford University Press, 2002. xiv, 1037. ISBN 9780199280322. info
  Výukové metody
  Přednášky; domácí četba; dva semestrální komentáře k zadaným pramenům; dva průběžné písemné testy.
  Metody hodnocení
  Podmínky ukončení kolokviem (doporučeno pro neoborové studenty)
 • písemný test z věcné znalosti hebrejské Bible;
 • písemný test z věcné znalosti základní terminologie judaismu.
  Celkové hodnocení zahrnuje: oba písemné testy (200 bodů = 100%, limit 120 bodů).

  Podmínky ukončení zkouškou (povinné pro oborové studenty)
  Vstupní předpoklady:
 • písemný test z věcné znalosti hebrejské Bible;
 • písemný test z věcné znalosti základní terminologie judaismu;
 • dva komentáře s vyhovujícím hodnocením.
  Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
 • ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
 • ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
  Celkové hodnocení zahrnuje: oba písemné testy (200 bodů = 40%, limit 120 bodů), dva semestrální komentáře (100 bodů = 20%, limit 60 bodů), vlastní výkon u ústní zkoušky (200 bodů = 40%, limit 120 bodů).

  Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou uvedeny v ELFu (e-learningové prostředí FF MU).
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Předmět je spravován v ELFu (e-learningové prostředí Filozofické fakulty Masarykovy univerzity).
  The course is administrated in the ELF (e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University).
  Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/RLKA05