ROMFJIBXJ Francouzština II (pro nefrancouzštináře)

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Natalie Mojžíšová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ROMFJIBXJ/01: St 8:00–9:40 G21
ROMFJIBXJ/02: Pá 16:00–17:40 G24
Předpoklady
ROMFJIBXP Francouzština I || MED17 Jazykový seminář FJ I
Primárně určeno pro studenty jednooborového studia IT, ŠP, PORT, kteří absolvovali FJIBXP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přípravný seminář je primárně určen pro studenty jednoborového studia IT, ŠP, PORT, kteří si chtějí osvojit francouzštinu natolik, aby se mohli eventuálně zapsat do Jazykových seminářů I - IV vypsaných pro obor FR a rovněž získávat kredity B v kurzech vedených ve francouzštině.
Osnova
 • A. FONETIKA A FONOLOGIE: Výslovnost francouzských - e -, koncových hlásek, pravidla vázání.
 • B. MORFOLOGIE: I. SUBSTANTIVA a ADJEKTIVA: Mužský a ženská rod, tvoření ženského rodu u adjektv, pozice adjektiva. Nepravidelné tvoření plurálu. Stupňování adjektiv.
 • II. DETERMINANTY:použití členu po záporu, stahování členu s předložkou.
 • III. ZÁJMENA: osobní nesamostatná, ukazovací, vztažná a tázací. Zájmenná příslovce "en, y".
 • IV. SLOVESA: časování skloves 3. třídy, rozkazovací způsob, časování základních nepravidelných sloves. Passé composé zvratných sloves. Slovesné vazby u některých sloves. Imperfektum, subjunktiv.
 • IV. ČÍSLOVKY 1-1000. Číslovky řadové, datum.
 • C. SYNTAX: I. postavení příslovečného určení. II. slovosled v passé composé. III. postavení zájmen v oznamovací větě a v rozkazu.
 • V oblasti slovní zásoby se kuzr soustředí na následující témata: I. Seznamování. II. Geografická situace Francie, cestování. Paříž. III. Popis obrázku. IV. V hotelu, v restauraci. V. Telefonování, domlouvání schůzky. VI. Dopis. Pozvání a odpověD na pozvání. V. Nepříjemné příhody a nehody. VI. Aktivity během víkendu, denní harmonogram. Každodenní povinnosti. VII. Jules Verne, cestování. Cestování vlakem, na nádraží. VIII. Na návštěvě. Komplimenty. Večeře v rodině. IX. Nákupy a všední starosti. X. Francouzi u stolu. Jídlo a pití. XI. Nevolnost a nemoci. XII. Popis cesty.
Literatura
 • PRAVDA, Miroslav a Marie PRAVDOVÁ. Francouzština pro samouky. Dotisk 2. vyd. Voznice: LEDA, 1999. 463 s. ISBN 80-85927-07-1. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů. Výukovými metodami jsou poslech, opakování slovních spojení dle nahrávky, četba textů, vysvětlení nových výrazů a vazeb, odpovědi na otázky z textu, vysvětlení nových gramatických jevů, aplikace nové gramatiky a slovní zásoby ve cvičeních, diktáty, dialogy ve dvojicích, písemné domácí úkoly například formou překladu vět z češtiny do francouzštiny.
Metody hodnocení
ZKOUŠKA - I. Písemný test ověřující znalost probrané gramatiky, slovní zásoby a schopnost koncipovat krátký text (dopis, popis cesty, obrázku, atd.). II. V ústní části se prověří schopnost reagovat na otázky a na dané situace, jež budou vycházet z témat probíraných během semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/ROMFJIBXJ