RSb005 Jazyková cvičení V

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/4/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Olga Berger, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Olga Berger, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
RSb004 Jazyková cvičení IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předpokládá se další rozvoj v komunikativních dovednostech studentů v ruštině s důrazem na odstranění překážek způsobených česko-ruskou interferencí v gramatické a lexikální oblasti. Celý semestr je věnován slovesu jako flektivně nejbohatšímu slovnímu druhu, probírá se vztah slovesné vazby a sémantiky slovesa. Cvičení se zaměřují se na ruská prefixální slovesa a jsou uspořádána podle vzrůstající obtížnosti: objasňování významu, výběr správné varianty z nabídky, rozlišování stylové platnosti, problematické syntaktické vazby sloves. Důsledně je uplatňován konfrontační plán rusko-český, přičemž zvláštní důraz je věnován jevům odlišným od mateřského jazyka, jakož i jevům interferenčním. Velká pozornost je věnována rovněž frazeologické problematice: osvojování ruské frazeologie českým mluvčím, univerzální a národně specifické ve frazeologii, přeložitelné a nepřeložitelné, tematické bloky frazeologismů a jejich včlenění do komunikativních cyklů, antonymní a synonymní vztahy ve frazeologii. Překlad frazeologie: důraz se klade na porozumění překládanému textu jako celku s jeho vazbami a vztahy funkčně-stylistickými a vnitrotextovými, ale také s individuálními autorskými zvláštnostmi užívání frazeologie.
Cvičení rovněž rozvíjejí lingvistické znalosti z ruských kulturních reálií, seznamují s konkrétními novými aspekty kultury ruského jazyka, zahrnují čtení a překlad originálních ruských uměleckých a speciálních textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- určit úlohu a význam předpony (předponového slovesa);
- rozeznat interferenci významů formálně blízkých sloves;
- určit vzájemný vztah slovesné předpony a předložky v příslušné slovesné vazbě;
- správně doplňovat prefixy sloves;
- správně interpretovat význam předponových sloves a správně je používat;
- zvládne vytvořit správné tvary prefixálních sloves a využije je ve větách;
- určit kontextové užití frazému a vybrat odpovídající variantu ruského frazému v českém jazyce;
- konverzovat na probraná témata;
- používat slovní zásobu z probraných témat.
Osnova
 • 1. Vidové protiklady prefixálního slovesa „biť“, česko-ruská interference při překladu. Frazeologie v systému lingvistických disciplín.
 • 2. Vidové protiklady prefixálního slovesa „brať“ (stylové odlišnosti), česko-ruská interference při překladu. Shodné momenty frazeologie v příbuzných jazycích.
 • 3. Lexikálně-sémantická cvičení se zaměřením na výkladovou sémantizaci. Slovesa „brosať“, „brosiť“. Česko-ruská frazeologie.
 • 4. Vidové protiklady prefixálního slovesa „govoriť“. Skupiny frazémů se stejnou sémantikou, frazémy s významem „velmi mnoho“.
 • 5. Vidové protiklady prefixálního slovesa „dať“. Konstrukce a obraty řeči typické pro hovorový styl ruštiny („čto ni…, to…“; „gde tam…“ aj.).
 • 6. Vidové protiklady prefixálního slovesa „dumať“. Frazeologická sousloví. Způsoby přirovnání v ruském jazyce.
 • 7. Vidové protiklady prefixálního slovesa „žiť“. Vyjádření intenzity v ruském jazyce (lexikální, frazeologický a lexikálně-morfologický způsob vyjádření intenzity v ruském jazyce).
 • 8. Vidové protiklady prefixálního slovesa „pisať“. Sémantická cvičení na oblast polysémie. Frazeologické neologismy.
 • 9. Vidové protiklady prefixálního slovesa „platiť“. Kolokační frazémy. Přirovnání jako zvláštní typ frazému.
 • 10. Vidové protiklady prefixálního slovesa „pomniť“. Sémantická cvičení na oblast synonymie.
 • 11. Opakování probraných prefixálních sloves. Propoziční frazémy.
 • 12. Opakování probraných prefixálních sloves. Lexikální zásoba tématu „Svátky a s nimi spojené tradice v Rusku“.
 • Konverzační témata:
 • 1. Ruská kinematografie, filmové žánry, ruští režiséři.
 • 2. Sport, sportovní disciplíny. Zimní a letní sporty.
 • 3. Ruská kuchyně.
 • 4. Vítejte v Rusku! Základy zeměpisné terminologie.
 • 5. Fauna–flóra: geografická charakteristika a zvláštnosti.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a MAMONOVA, Julija. Učebnice současné ruštiny: vhodné i pro samouky. 2. díl + mp3. Jazyky. Učebnice. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2859-6.
  neurčeno
 • MOKIJENKO, V. M. Slovar' sravnenij russkogo jazyka: 11 000 jedinic. SanktPeterburg : "Norint", 2003. 603 s. ISBN 5-7711-0153-2.
 • Russkij jazyk. Učebnik pod red. Gerasimenko N.A. Moskva: 2017. - 496 stran.
 • Lobanova N.A, Slesareva I.P. Učebnik russkogo jazyka dlja inostrannych studentov- filologov. M. Ruský jazyk, 1989.
 • A.K. Bierich, V.M. Mokienko, L.I. Stěpanova. Slovník frazeologických synonym. Moskva: AST-PRESS KNIGA, 2009.
 • Valerij Mokienko, Alfréd Wurm. Česko-ruský frazeologický slovník. Vydán VUP v r. 2002.
 • Ludmila Stěpanova, Markéta Svašková, Tetiana Arkhangelska. Člověk ve frazeologii. Rusko-česko-polský frazeologický slovník. Olomouc: VUP, 2016
 • JARANCEV, R. I. Russkaja frazeologija: slovar'-spravočnik: okolo 1500 frazeologizmov. Moskva : Russkij jazyk, 1997. 843 s. ISBN 5-200-02362-9.
 • SKÁCEL, Josef, Lumír RIES a Eva MRHAČOVÁ. Praktická cvičení z ruského jazyka. Edited by Jelizaveta Anatoljevna Markuš. První vydání. Praha: Ministerstvo školství ČSR, 1987, 265 stran. info
Výukové metody
Pravidelný praktický nácvik ústního i písemného projevu.
Doplňovací cvičení.
Rozšiřování slovní zásoby – překlad.
Rozšiřování znalostí reálií – formou referátu.
Metody hodnocení
Závěrečný doplňovací písemný test + překlad vět + vyprávění o jednom z 5 videa, které student zhlédl v průběhu semestru.
Vyučovací jazyk
Ruština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.