SLAV02 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
doc. Halyna Myronova, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem dvousemestrálního diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni zhodnotit teoretické přístupy a formulovat výzkumné metody a výzkumný záměr v oblasti týkající se tématu práce.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování semináře:
- jsou schopni heuristické činnosti
- dokáží sestavit bibliografický přehled
- dokáží používat vědecký aparát
- umí psát formou akademického diskurzu
- jsou schopni samostatné odborné práce, včetně zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
 • Kurz připravuje studenty na psaní závěrečné práce. Má podobu individuálních konzultací s vedoucím práce (případně i několika společných seminářů), které se odvíjejí v závislosti na specifických požadavcích studijního programu a tématu diplomové práce.
 • 1. Práce s adekvátní odbornou literaturou.
 • 2. Rozbor, interpretace a hodnocení nasbíraného materiálu.
 • 3. Hodnocení a aplikace odborných poznatků ze sekundární literatury.
 • 4. Psaní jednotlivých kapitol a shrnutí.
Literatura
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Individuální konzultace, samostatná práce dle pokynů vedoucího.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Vedoucí práce udělí kredity na základě odevzdání konečné verze diplomové práce.
Závazné podmínky pro započtení Semináře k magisterské diplomové práci II:
1) stanovení finálního postupu zpracování zadaného tématu, uzavření bibliografie a materiálového korpusu (po dohodě s vedoucím práce na počátku semestru)
2) postupné zpracovávání a předkládání jednotlivých součástí práce dle pokynů vedoucího (práci nelze předložit jako celek až na konci semestru!)
3) provedení korektury a jazykových úprav zpracovaného textu (tyto úpravy neprovádí vedoucí práce ani oponenti!)
4) předložení práce v konečné podobě (výjimečně ve vysokém stupni rozpracovanosti) v elektronické podobě v termínu stanoveném v rámci studijního programu (specializace)
5) účast na konzultacích a průběžné informování vedoucího práce o průběhu zpracování zadaného tématu.
Informace učitele
Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/SLAV02