SLOLT03 Podoby ruského románu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
SLOLT01 Teorie a dějiny slovan. lit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je ukázat vznik, genezi a teorii románu obecně a ruského románu zvláště a význam fenoménu ruského románu ve světové literatuře, ale i jako významný pramen informací o Rusku a jeho vývoji. Kurz pokrývá obecné znaky románu, jeho světovou genezi, typologii a kořeny ruského románu jako „nechtěného dítěte“ v situaci nedokončené ruské sekularizace.
Výklad, který počítá se samostatnou četbou doktorandů a konzultacemi pokrývajícími kánon ruského románu, jeho typy a hlavní představitele v srovnávacím interliterárním konceptu od jeho počátků v 17. a 18. století po jeho postmoderní a postpostmoderní fázi v prostoru sovětském, samizdatovém i exilovém s důrazem na ta díla, která měla ve vývoji světové literatury nejsilnější poetologickou funkci.
Kurz souvisí s dalšími předměty oboru, zejména obecně slavistického a areálového charakteru.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude rozumět společenské funkci a vývojovým peripetiím románu obecně a ruského zvláště, bude umět analyzovat jeho strukturu a společenské pozadí i žánr jako informační zdroj o ruském světě; bude schopen srovnávat ruské romány s vývojem románu ve světě a bude schopen nacházet světové inspirace vyplývající z ruského románu, zejména z jeho klasického a moderního období, spojené se světovými romanopisci typu Lva Tolstého, Ivana Turgeněva, Fjodora Dostojevského, Maxima Gorkého, Ivana Bunina, Andreje Bělého aj.
Bude schopen analyzovat romány z různých hledisek poetologických, tematologických, naratologických, syžetologických i jiných a uvádět je do souvislosti se světovým a českým vývojem a toto prezentovat v samostatných odborných písemných pracích a poučeně o nich diskutovat.
Osnova
 • Vznik, geneze a teorie románu. Dvě protikladné koncepce vzniku románu. Románová kontinuita a diskontinuita. Vývoj románové teorie. Česká teorie románu. Počátky ruského románu a různé koncepce jeho vzniku a vývoje. Allochtonní a autochtonní kořeny ruského románu. Specifikum ruského románu jako projev tzv. prae-post efektu ruské literatury. Autochtonní kořeny ruského románu ve středověku. Uzlové body ve vývoji ruského románu: Život protopopa Avvakuma jím samým napsaný a Karamzinovy Dopisy ruského cestovatele. Ruské napodobeniny evropského románu v 18. a 19. století: otec a syn Eminové, Čulkov, Narežnyj. Vývoj ruské střední a drobné prózy 18. a první poloviny 19. století. Verš a román: tvar Puškinova Evžena Oněgina. Transformace konfesionálního, pikareskního a historického modelu. Různé způsoby vzniku ruského románu: Puškin, Lermontov, Gogol, Turgeněv, Gončarov, Lev Tolstoj – Dostojevskij. Syntetizující úloha naturální školy. Tři románové typy „zlatého věku“: L. N. Tolstoj – F. M. Dostojevskij – N. S. Leskov. Analýza tvorby nejvýznamnějších ruských romanopisců 19. století: I. S. Turgeněv, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij. Revolučnědemokratický a narodnický román. Ruský naturalistický román. Evoluce a dezintegrace ruského románu v druhé polovině 19. století: A. P. Čechov. Ruský modernistický román: Merežkovskij, Bělyj, Arcybašev, Brjusov. Pohyb románové žánru v ruské próze 20. 30. let 20. století: návrat dějovosti, experiment se syžetem, monumentalizace a historizace 30. let. Ruské románové typy 20. století: Gorkij, Zamjatin, Bunin, Šolochov, Bulgakov, Platonov, Pasternak. Vývoj ruského románu v druhé polovině 20. století: ruský román v SSSR a v emigraci, obnova konfesního románu, útěk do tradice (vesnická próza) a minulosti (historiosofický román). Navrácený román období glasnosti, perestrojky a katastrojky. Ruský román a postmodernismus. Tradičnost a experimentálnost ruského románu v komparativním pohledu.
Literatura
  povinná literatura
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román znovu navštívený. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas, Akademické nakladatelství CERM, Nakladatelství a vydavatelství NAUMA, 2005. 209 s. Edice Scientia. ISBN 80-7204-423-0. info
 • HODROVÁ, Daniela. Hledání románu : kapitoly z historie a typologie žánru. Vyd. 1. V Praze: Československý spisovatel, 1989. 275 p. : i. info
 • HRABÁK, Josef. Čtení o románu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 327 s., 16. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Román jako dialog : Voprosy literatury i estetiki (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. 479 s. info
 • KOŽINOV, Vadim. Zrození románu. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1965. 324 s. info
  doporučená literatura
 • Der historische Roman (Orig.) : Historický román. info
 • Veselovskij, A. N.: Iz istorii romana i povesti I.-II. Sankt-Peterburg 1886-1888.
 • Sipovskij, V. V.: Očerki istorii russkogo romana I-II. Sankt-Peterburg 1909-1910.
 • Theile, W.: Immanente Poetik des Romans. Darmstadt 1980.
 • Golovin, K.: Russkij roman i russkoje obščestvo. Sankt-Peterburg 1897.
 • Simpson, M.: The Russian Gothic Novel and Its British Antecedents. Columbus 1986
 • Kundera, M.: Umění románu. Praha 1960.
 • Lukács, G.: Die Theorie des Romans. Berlin 1920.
 • Gifford, H.: The Novel in Russia: from Pushkin to Pasternak. London 1964.
 • Pouillon, J.: Temps et roman. Paris 1946.
 • Spielhagen, F.: Beiträge zur Theorie und Technik des Romans. Leipzig 1883.
 • Jehlička, M.: Vyprávěčské umění Lva Tolstého (Raná tvorba). Praha 1968.
 • O poetice literárních druhů (M. Červenka, J. Holý, M. Jankovič, P. Janoušek, M. Kubínová, M. Mravcová). Sestavila a redigovala Marie Kubínová. Praha 1995.
 • Freeborn, R.: The Rise of the Russian Novel: Studies in the Russian Novel from Eugeen Onegin to War and Peace. Cambridge University Press 1973.
 • Bělič, O.: Španělský pikareskní román a realismus. Praha 1963.
 • Gillespie, D.: The Twentieth-Century Russian Novel. An Introduction. Berg, Oxford - Washington 1996.
 • Grifcov, B. A.: Teorija romana. Moskva 1927.
 • CLARK, Katerina. Sovětský román: dějiny jako rituál. Translated by Vít Schmarc. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 411 stran. ISBN 9788020024039. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Stará literatura východních Slovanů a ruská literatura 18. století (Přehled a exkurzy z literatury 11.-17. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 196 s. ISBN 978-80-210-7281-7. Digitální knihovna FF MU info
 • SVATOŇ, Vladimír. Proměny dávných příběhů : o poetice ruské prózy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2004. 343 s. ISBN 8073080516. info
 • SVATOŇ, Vladimír. Z druhého břehu : (studie a eseje o ruské literatuře). Vyd. 1. Praha: Torst, 2002. 603 s. ISBN 8072151797. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Genologie a proměny literatury. Vyd. 1. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 1998. 154 s. ISBN 8021018720. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Ruský román : nástin utváření žánru do konce 19. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 136 s. ISBN 8021017708. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Fenomén šílenství v ruské literatuře 19. a 20. století. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 151 s. ISBN 8021010835. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • HODROVÁ, Daniela. Místa s tajemstvím :(kapitoly z literární topologie). Vyd. 1. Praha: Koniasch Latin Press, 1994. 211 s. ISBN 80-85917-03-3. info
 • SVATOŇ, Vladimír. Epické zdroje románu :z teorie a typologie ruské prózy. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou a světovou literaturu AV ČR, 1993. 139 s. ISBN 80-85778-00-9. info
 • HODROVÁ, Daniela. Román zasvěcení. Jinočany: H & H, 1993. 230 s., [1. ISBN 80-85787-34-2. info
 • KAUTMAN, František. F.M. Dostojevskij : věčný problém člověka. Praha: Rozmluvy, 1992. info
 • MATHAUSEROVÁ, Světla. Cestami staletí : systémové vztahy v dějinách ruské literatury. Praha: Univerzita Karlova, 1988. info
 • POSPÍŠIL, Ivo. Labyrint kroniky : pokus o teoretické vymezení žánru [25360]. V Brně: Blok, 1986. info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. Román jako dialog : Voprosy literatury i estetiki (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1980. 479 s. info
 • FORSTER, E. M. Aspects of the novel. Edited by Oliver Stallybrass. Harmondsworth: Penguin, 1976. 204 p. ISBN 0-14-018398-1. info
 • ODINOKOV, Viktor Georgijevič. Chudožestvennaja sistemnost' russkogo klassičeskogo romana : problemy i suždenija. Novosibirsk: Nauka, 1976. info
 • KRAUSOVÁ, Nora. Rozprávač a románové kategórie [12080]. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1972. info
 • FORSTER, Edward Morgan. Aspekty románu. V Bratislave: Tatran, 1971. info
 • ROBBE-GRILLET, Alain. Za nový román. Praha: Odeon, 1970. info
 • ROTHE, Hans. N.M. Karamzins europäische Reise: der Beginn des russischen Romans : philologische Untersuchungen. Bad Homburg: Gehlen, 1968. info
 • LUKÁCS, György. Metafyzika tragédie. Edited by Růžena Grebeníčková. Praha: Československý spisovatel, 1967. info
 • Slovenská akadémia vied (Bratislava : 1953-). Ústav svetovej lit. O svetovom románe : sborník štúdií. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1967. info
 • DNEPROV, Vladimir. Čerty romana 20 veka. Moskva: Sovetskij pisatel', 1965. info
 • LUBBOCK, Percy. The craft of fiction. London: Jonathan Cape, 1965. x, 277 p. info
 • KOŽINOV, Vadim. Zrození románu. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1965. 324 s. info
 • KRAUSOVÁ, Nora. Epika a román [450]. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1964. info
 • KRAUSOVÁ, Nora. Epika a román [450]. V Bratislave: Slovenský spisovateľ, 1964. info
 • Akademija nauk SSSR (Leningrad). Institut russkoj literatury, Pu. Istorija russkogo romana : v dvuch tomach. 1. Leningrad: Izdatel'stvo Akademii nauk SSSR, 1962. 625 s. info
 • MUIR, Edwin. The structure of the novel. London: Hogarth Press, 1946. 151 p. : 1. info
  neurčeno
 • POSPÍŠIL, Ivo. Hrabákovo Čtení o románu a souvislosti literární teorie. In Slavica Litteraria, X 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 109-120. ISBN 80-210-3086-0. info
 • HRABÁK, Josef. Čtení o románu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 327 s., 16. info
Výukové metody
Přednáška a seminář, konzultace, vypracování seminární práce
Metody hodnocení
testování, analýza četby, seminární práce, ústní zkouška
Informace učitele
Podrobnější výběrová bibliografie předmětu viz Pospíšil, I.: Ruský román znovu navštívený. Brno 2005.

A more detailed selected bibliography of the course: Pospíšil, I.: Ruský román znovu navštívený. Brno 2005.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLT03