UCJJ04 Didaktika českého jazyka a literatury II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Zakončení kolokviem je určeno pro sdružené studium, zakončení zkouškou pro jednooborové studium. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (pomocník)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJJ04/01: Pá 10:00–11:40 B2.44, L. Velebová
UCJJ04/02: Pá 12:00–13:40 B2.44, L. Velebová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 21/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem a hlavní náplní kurzu je osvojení určujících principů aktivního vyučování českého jazyka a slohu demonstrovaných v řízené diskuzi na základě cvičných studentských výstupů. V rámci nich je také srovnávána středoškolská učebnicová literatura a jsou vyvozována specifika probírání jednotlivých tematických celků.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit základní principy aktivního vyučování českého jazyka;
- vytvořit vlastní modelovou hodinu aktivního vyučování;
- použít základní principy aktivního vyučování českého jazyka ve vlastní praxi.
Osnova
 • V kurzu je věnována pozornost jazykovým i slohovým okruhům. Témata jsou pojímána jako středoškolské učivo, jsou sledována specifika jejich probírání na středoškolské úrovni, je akcentováno jejich propojení s komunikační výchovou. Na jazykové a slohové učivo jsou aplikovány různé metody a formy výuky, včetně aktuálních přístupů k procesu vyučování, s nimiž mají studenti možnost seznámit se v kurzech obecné didaktiky a pedagogiky (jde o aktivizující výukové metody, konstruktivistické pojetí výuky, problematiku formativního hodnocení atd.).
 • Jazyková témata:
 • 1. Obecné poučení o jazyce (jazyk, řeč, jazykověda, čeština a jazyky příbuzné). 2. Národní jazyk, útvary národního jazyka. 3. Zvuková stránka jazyka (mluvené projevy). 4. Grafická stránka jazyka, pravopis (psané projevy). 5. Slovo a jeho význam. 6. Slovní zásoba, změny slovní zásoby. 7. Slovníky. 8. Tvoření slov. 9. Morfologie (úvod). 10. Slovní druhy. 11. Mluvnické kategorie jmen. 12. Mluvnické kategorie sloves. 13. Syntaktické vztahy (z hlediska sémantického a formálního). 14. Základní větné členy. 15. Rozvíjející větné členy. 16. Souvětí souřadné. 17. Souvětí podřadné. 18. Nepravidelnosti větné stavby (zvláštnosti větného členění, odchylky od pravidelné větné stavby). 19. Aktuální větné členění. 20. Jazyková kultura.
 • Slohová témata:
 • 1. Základní poučení o slohu (stylistika, styl, slohotvorný proces, slohotvorní činitelé). 2. Funkční styly, slohové postupy, slohové útvary. 3. Prostěsdělovací styl – informační slohové útvary. 4. Vypravování. 5. Popis (kromě popisu uměleckého). 6. Umělecký popis. 7. Charakteristika. 8. Administrativní styl. 9. Životopis. 10. Dopis. 11. Odborný styl. 12. Výklad. 13. Úvaha. 14. Publicistický styl. 15. Recenze, kritika. 16. Fejeton. 17. Reportáž. 18. Umělecký styl. 19. Řečnický styl – projev, proslov. 20. Esejistický styl.
 • Dále je pozornost věnována obecným otázkám, jako jsou: základní cíle při vyučování jazyku a slohu; využití algoritmu ve vyučování jazyku a slohu; obsah učiva a jeho proměny v základních středoškolských jazykových učebnicích; využití populárně-vědeckých textů o češtině; využití moderních technologií ve výuce českého jazyka; hodnocení slohových prací a klasifikace ve vyučování češtině vůbec; mimoškolní formy vyučování češtině; kurikulární dokumenty; maturitní zkouška z češtiny ad.
Literatura
  povinná literatura
 • ADÁMKOVÁ, Petra, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Kateřina RYSOVÁ, Květa RYSOVÁ, Kateřina SRNSKÁ, Eva SUCHÁNKOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Martin VACULÍK a Magdalena VALÁŠKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : 1. díl : Učebnice. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2010. 64 s. ISBN 978-80-7358-166-4. info
 • ADÁMKOVÁ, Petra, Olga ČELIŠOVÁ, Jitka ČUPOVÁ, Kateřina RYSOVÁ, Květa RYSOVÁ, Pavel ŘEZÁČ, Kateřina SRNSKÁ, Eva SUCHÁNKOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Mária TARÁBKOVÁ, Martin VACULÍK a Magdalena VALÁŠKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : 1. díl : Pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2010. 63 s. ISBN 978-80-7358-167-1. info
 • BOZDĚCHOVÁ Ivana a kol. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2. díl. Učebnice. Brno: Didaktis, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7358-172-5.
 • BOZDĚCHOVÁ Ivana a kol. Český jazyk a komunikace pro střední školy. 2. díl. Pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2011. 80 s. ISBN 978-80-7358-173-2.
 • ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Michal FRÁNEK, Eva JANDOVÁ, Šárka KRPCOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ a Lucie TARALDSEN MEDOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy: 3.–4. díl: Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2012. 128 s. ISBN 978-80-7358-199-2. info
 • ADÁMKOVÁ, Petra, Jaroslav ČUŘÍK, Julie DLABAJOVÁ, Eva JANDOVÁ, Michaela KŘIVANCOVÁ, Šárka PEŠKOVÁ, Jindřiška SVOBODOVÁ, Lucie SVOBODOVÁ, Michaela ŠIRŮČKOVÁ, Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie TARALDSEN MEDOVÁ a Vlasta TOBOLÍKOVÁ. Český jazyk a komunikace pro střední školy : 3.–4. díl : Pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Didaktis, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7358-200-5. info
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. 2., upravené vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2009. 256 stran. ISBN 9788072354009. info
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 243 s. ISBN 80-7235-155-9. info
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 285 s. ISBN 80-7235-191-5. info
 • KOSTEČKA, Jiří. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. 279 s. ISBN 80-7235-228-8. info
 • MARTINKOVÁ, Věra. Český jazyk 1. 2., přeprac. vyd. Praha: Tripolia, 2001. 135 s. ISBN 80-86448-16-9.
 • MARTINKOVÁ, Věra. Český jazyk 2. 2., přeprac. vyd. Praha: Tripolia, 2002. 207 s. ISBN 80-86448-21-5.
 • MARTINKOVÁ, Věra. Český jazyk 3. 2., přeprac. vyd. Praha: Tripolia, 2002. 255 s. ISBN 80-86448-24-X.
 • MARTINKOVÁ, Věra. Český jazyk 4. 3., doplněné vyd. Praha: Tripolia, 2007. 256 s. ISBN 978-80-86448-38-1.
 • MARTINEC, Ivo, Jana Marie TUŠKOVÁ a Ludmila ZIMOVÁ. Mluvnice : učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2009. 264 stran. ISBN 9788072387793. info
 • HOFFMANNOVÁ, Jana, Jaroslava JEŽKOVÁ a Jana VAŇKOVÁ. Komunikace a sloh : učebnice českého jazyka pro střední školy. 1. vydání. Plzeň: Fraus, 2009. 152 stran. ISBN 9788072387809. info
 • SVOBODA, Karel. Didaktika českého jazyka a slohu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977. 307 s. info
 • ŠEBESTA, Karel. Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 157 s. ISBN 80-7184-711-9. 2., revidované vyd. Praha: Karolinum, 2005. 166 s. ISBN 80-246-0948-7.
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. URL info
  doporučená literatura
 • ČECHOVÁ, Marie. Komunikační a slohová výchova. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 1998. 226 s. ISBN 8085866323. info
 • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN - pedag. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 8085937476. info
 • HAUSENBLAS, Ondřej. Vrátíme smysl hodinám češtiny? :úvaha a praktický návrh, jak učinit náš vyučovací předmět hodným žákova zájmu. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1997. 51 s. ISBN 80-86039-39-0. info
 • KOSTEČKA, Jiří. Do světa češtiny jinak : didaktika českého jazyka a slohu pro vyučovací praxi. 1. vyd. Jinočany: H & H, 1993. 229 s. ISBN 8085787245. info
 • STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Didaktika češtiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 251 s. ISBN 8004224393. URL info
  neurčeno
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ, Vojtěch ŽÁK a Věra ČÍŽKOVÁ. Oborové didaktiky : vývoj – stav – perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0. info
 • KOTRBA, Tomáš a Lubor LACINA. Aktivizační metody ve výuce : příručka moderního pedagoga. 3. vydání. Brno: Barrister & Principal, 2015. 185 stran. ISBN 9788074850431. info
 • GRECMANOVÁ, Helena a Eva URBANOVSKÁ. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. Vydání první. Olomouc: Hanex, 2007. 178 stran. ISBN 9788085783735. info
 • GRECMANOVÁ, Helena, Eva URBANOVSKÁ a Petr NOVOTNÝ. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2000. 159 s. ISBN 8085783282. info
 • SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování : spolupráce žáků ve skupinách. Vydání druhé. Praha: Portál, 2013. 150 stran. ISBN 9788026204046. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Portál, 2010. 151 s. ISBN 9788073677121. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Učime (se) spolupráci spoluprací. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2005. 141 s. ISBN 8023946684. info
 • TOMKOVÁ, Anna, Jitka KAŠOVÁ a Markéta DVOŘÁKOVÁ. Učíme v projektech. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 173 s. ISBN 9788073675271. info
 • DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování v české škole : vývoj, inspirace, současné problémy. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2009. 158 stran. ISBN 9788024616209. info
 • BUZAN, Tony. Mentální mapování. Translated by Jiří Foltýn. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 165 s. ISBN 9788073672003. info
 • STARÝ, Karel a Veronika LAUFKOVÁ. Formativní hodnocení ve výuce. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 174 stran. ISBN 9788026210016. info
Výukové metody
Ve výuce je kombinován teoretický výklad učitele, cvičné výstupy studentů a řízená diskuze o problematice vyučování českého jazyka a slohu. Důraz je kladen především na praktické využití poznatků.
Metody hodnocení
Předpokladem pro úspěšné absolvování kurzu je:
aktivní účast na seminářích vyžadující připravenost studentů na každou hodinu;
příprava dvou modelových hodin (jedné jazykové a jedné slohové).
Zkouška či kolokvium (nezávislé na vykonání pedagogické praxe) shrnují tematiku probíranou v kurzu; kolokvium je určeno studentům sdružených studijních plánů (hlavního či vedlejšího), zkouška studentům jednooborového studijního plánu.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zakončení kolokviem je určeno pro sdružené studium, zakončení zkouškou pro jednooborové studium.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/UCJJ04