UCJL11 Didaktika českého jazyka a literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Zakončení kolokviem je určeno pro sdružené studium, zakončení zkouškou pro jednooborové studium. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJL11/01: Út 14:00–15:40 C32, M. Hrdličková
UCJL11/02: Út 8:00–9:40 C32, M. Hrdličková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 22/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disciplína je koncipována jako jednosemestrální. Cílem semináře je osvojení základních metod a forem výuky české i světové literární historie, stejně jako literární teorie. Důraz je kladen na participativní metody, práci s literárním textem a rozvíjení čtenářské gramotnosti. V jednotlivých seminářích budou diskutovány vybrané otázky současné literární didaktiky, na které budou navazovat studentské mikrovýstupy s následnou řízenou diskusí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- vysvětlit význam literárního vyučování v 21. století;
- aplikovat poznatky současné vědy na vlastní vyučování;
- vytvořit vlastní koncept hodiny, vč. cíle a způsobu reflexe;
- aplikovat širokou paletu metod, vč. kriticky zaměřené analýzy a interpretace literárního textu;
Osnova
 • Každý seminář bude spojovat dva základní tematické celky. Jednak se bude zaměřovat na vybrané období literárního vývoje nebo na téma literární teorie (a specifika výuky daného tématu), jednak bude zahrnovat vybrané problémy současné literárněvědné didaktiky. Témata I: 1. Základy literární vědy a teorie 2. Teorie prózy a dramatu ve středoškolské praxi – základní pojmy, práce s prozaickými a dramatickými texty na SŠ 3. Základy versologie v kontextu středoškolské reality – základní pojmy, práce se žákem v tzv. apoetickém věku, motivace k četbě poezie 4. Starověké základy evropské literární tradice (Bible, mýty, eposy, drama) ve výuce na SŠ 5. Specifika probírání středověké literatury 6. Renesance a humanismus, baroko (v české i světové literatuře) ve výuce na SŠ 7. Klasicismus a osvícenství ve světové literatuře – specifika probírání na SŠ 8. Jak vyučovat české národní obrození a českou literaturu 1. poloviny 19. století (národní obrození a romantismus v české literatuře) 9. Uchopení světové literatury 1. poloviny 19. století (romantismus v evropské i americké literární tradici) ve středoškolské výuce 10. Světová literatura 2. poloviny 19. století a její probírání na SŠ 11. Česká literatura 2. poloviny 19. století na SŠ 12. Specifika výuky české a světové literatury na přelomu 19. a 20. století 13. Česká meziválečná literatura (poezie, próza, drama) na SŠ 14. Světová meziválečná literatura v kontextu středoškolské výuky 15. Reakce na druhou světovou válku v české i světové literatuře, téma nesvobody v české i světové literatuře 2. poloviny 20. století, jejich zprostředkování žákům SŠ 16. Specifika výuky české literatury 50. a 60. let 17. Aspekty výuky české literatury v období normalizace 18. Vybrané směry světové literatury 2. poloviny 20. století 19. Česká literatura od roku 1989 do současnosti a její využití na SŠ 20. Nejnovější česká a světová literatura a její využití na SŠ (nejen) v hodinách literárního či estetického vyučování Témata II (vždy se zaměřením na výuku literatury): a) Smysl a postavení výuky literatury v současném středoškolském kurikulu. Jaký je vztah literatury, jazyka a slohu? Lze je propojovat? Je literatura vhodná pro mezipředmětové využití? Co je RVP? Co je ŠVP? Co je Strategie 2030+? Jak tyto dokumenty ovlivňují výuku literatury? Jak vypadá maturitní zkouška z ČJL ? b) Jak si stanovit cíl hodiny? Je to vůbec potřeba? Jak vyhodnotit jeho (ne)dosažení, a to se žáky i sám pro sebe (sebereflexe)? Existuje ideální struktura literární hodiny? c) Učebnice literatury. Jaké existují? Jak s nimi pracovat (metody)? Učebnice, nebo vlastní materiál? d) Redukce učiva. Co je podstatné? Existuje středoškolský kánon? Metoda výkladu. Tandemové vyučování. e) Aktivizace a aktivizační metody, evokace f) Interaktivní a skupinové vyučovací metody g) Kognitivní metody (se zaměřením na čtení s porozuměním) h) Práce s uměleckým textem v hodinách literatury, středoškolská analýza a interpretace, kladení otázek i) Zážitkové učení, dramatizace textu j) Jak ověřovat dosažení znalostí? Jak vytvořit test? Jak ústně zkoušet? Zkoušet ústně? Jak známkovat? Lze hodnotit i jinak? Jak sledovat žákovy pokroky? k) Online nástroje „výkladového“ charakteru, specifika online vyučování (nejen) v pandemii l) Online nástroje „testovacího“ charakteru m) Středoškolák jako čtenář: Podpora čtenářství optikou současného vědeckého poznání. Povinná četba? Doporučená četba? Čtenářská dílna. Čtenářský a kulturní deník. Blíže ke konkrétní časové osnově viz interaktivní osnova.
Literatura
  povinná literatura
 • HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Vydání první. Praha: Karolinum, 2014. 179 stran. ISBN 9788024626260. URL info
  doporučená literatura
 • NOVÁ LITERATURA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I. 1. vyd. Brno: Didaktis 2018. 142 s. ISBN 978-80-7358-295.
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. URL info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998. 254 s. ISBN 8071081612. info
  neurčeno
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 2005. 295 s. ISBN 8085860155.
 • SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury pro střední školy I. – IV. 1. vyd. Praha: SPN 2004 – 2007.
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 2005. 256 s. ISBN 8085860163.
 • Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. Edited by Claudius Hennig – Gustav Keller, Translated by Jitka Vrátilová. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 99 s. ISBN 80-7178-093-6.
 • Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 978-80-2471-821-7
 • SIEGLOVÁ, Dagmar. Konec školní nudy : didaktické metody pro 21. století. První vydání. Praha: Grada, 2019. 336 stran. ISBN 9788027122547. URL info
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ a Vojtěch ŽÁK. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0. info
 • MAREŠ, Jan, Stanislav JEŽEK, Helena GRECMANOVÁ a Miroslav DOPITA. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 1. revidovaná verze. Praha: NÚV, 2012. 48 s. ISBN 978-80-87652-89-3. URL info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Hana FILOVÁ a Oldřich ŠIMONÍK. Praktikum didaktických dovedností. 2. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2002. 90 s. ISBN 8021026987. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 84 s. ISBN 80-210-3020-8. info
 • HOFFMANN, Bohuslav. Literatura. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 231 s. ISBN 80-7183-215-4. info
 • HRABÁKOVÁ, Jaroslava. Literatura. 2, Výklad, interpretace, literární teorie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 150 s. ISBN 80-7183-131-X. info
 • MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 89 s. ISBN 8021015497. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela a Lubor KYSUČAN. Literatura. 1. vyd. Praha: Scientia, 1997. 188 s. ISBN 80-7183-094-1. info
 • KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Albatros, 1997. 573 s. ISBN 8000005271. info
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • SCHIMUNEK, Franz-Peter. Slovní hodnocení žáků. Vyd. 2. Praha: Portál, 1995. 54 s. ISBN 80-85282-91-7. info
 • HOUŠKA, Tomáš. Škola je hra. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Tomáš Houška, 1993. 259 s. ISBN 80-900704-9-3. info
Výukové metody
Diskuse k jednotlivým tématům oborové didaktiky, samostatná prezentace vyučovací hodiny (či její části), kritická reflexe mikrovýstupů.
Metody hodnocení
Zakončení kolokviem je určeno pro sdružené studium, zakončení zkouškou pro jednooborové studium.
Účast na semináři předpokládá, že student se seznámil v interaktivní osnově se zadaným materiálem, který je označen jako povinný. Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné splnit následující podmínky: - aktivní účast na semináři (max. 2 neomluvené absence);
- prezentace zadané hodiny, vč. využití zadané metody (formy) výuky;
- ústní zkouška nebo kolokvium.
Navazující předměty
Informace učitele
Další informace viz interaktivní osnova předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UCJL11