UCJL11 Didaktika českého jazyka a literatury I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Zakončení kolokviem je určeno pro sdružené studium, zakončení zkouškou pro jednooborové studium. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UCJL11/A: Po 16:00–17:40 D41, V. Čech
UCJL11/B: Po 18:00–19:40 D33, V. Čech
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 19/24, pouze zareg.: 0/24
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Disciplína je koncipována jako jednosemestrová. Cílem a meritorní náplní je osvojení určujících principů aktivního vyučování české literatuře demonstrovaných v řízené diskuzi na základě cvičných studentských výstupů. V rámci nich je také srovnávána středoškolská učebnicová literatura a jsou vyvozována specifika probírání jednotlivých tematických celků včetně probírání didaktických témat v aplikaci na výuku literatury; didaktický potenciál uměleckých textů je tedy využit a akcent na umělecký text je v zadání výstupů i jejich reflexí profilován.
Obecným cílem je, aby výuka oborové didaktiky neztratila své esteticko-výchovné zaměření, konkrétně vedoucí k eliminování deskriptivní naukovosti, k četbě (a její reflexi) i tvorbě (konstrukci a rekonstrukci textů).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním principům aktivního vyučování české a světové literatuře;
- vysvětlit je na kritické reflexi vybraného učebního textu;
- vytvořit vlastní model aktivní vyučovací hodiny;
- použít základní principy aktivního vyučování české a světové literatuře ve své vlastní praxi.
Osnova
 • 1. Aktivní principy ve vyučování literatury; kultivace didakticky řízené interpretace literárního textu. Přitažlivost literárního vyučování.
 • 2. Základní středoškolské učebnicové texty a jejich kritická reflexe, rozvíjení schopnosti samostudia, metodologický časopis Český jazyk a literatura ve vztahu k praxi češtináře.
 • 3. K didaktickému zastoupení tří složek literární vědy v hodinách literatury. Literatura jako prostředek emoční a sociální kultivace žáka.
 • 4. Regionální moment ve vyučování literatuře, literární exkurze.
 • 5. Vztah literatury a jiných druhů umění literatury a jiných druhů umění. Estetická kultivace žáka.
 • 6. Motivace pro četbu, tzv. kulturní deník (podvojný deník), testy z četby, čtenářská beseda.
 • 7. Český jazyk a literatura jako komplexní středoškolský předmět.
 • 8. Alternativní didaktická literatura a aktuální pedagogické dokumenty o češtině (RVP, katalog požadavků).
 • 9. Tvůrčí aktivity ve výuce literatury, význam rétorických dovedností v praxi češtináře. Význam uměleckého přednesu jako realizace interpretace uměleckého textu.
 • 10. Alternativy chronologického hlediska pří výuce literatury. Pozitiva a úskalí žánrového a tematického přístupu k výuce literatury.
 • 11. Složky maturitní zkoušky se zaměřením na literaturu. Problematika didaktického testu a kánonu.
 • 12. Ústní zkoušení a testování znalostí a dovedností.
 • 13. Reflexe aktuálních problémů výuky literatury na střední škole.
 • Uvedené postupy, metody a problémy jsou demonstrovány na vybraném učivu z dějin světové a české literatury.
Literatura
  povinná literatura
 • HNÍK, Ondřej. Didaktika literatury: výzvy oboru : od textů umělecké povahy k didaktice estetickovýchovného oboru. Vydání první. Praha: Karolinum, 2014. 179 stran. ISBN 9788024626260. info
  doporučená literatura
 • NOVÁ LITERATURA PRO STŘEDNÍ ŠKOLY I. 1. vyd. Brno: Didaktis 2018. 142 s. ISBN 978-80-7358-295.
 • ČAPEK, Robert. Moderní didaktika : lexikon výukových a hodnoticích metod. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 604 stran. ISBN 9788024734507. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1998. 254 s. ISBN 8071081612. info
  neurčeno
 • Antistresový program pro učitele: projevy, příčiny a způsoby překonání stresu z povolání. Edited by Claudius Hennig – Gustav Keller, Translated by Jitka Vrátilová. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 99 s. ISBN 80-7178-093-6.
 • SOUKAL, Josef. Přehled dějin literatury pro střední školy I. – IV. 1. vyd. Praha: SPN 2004 – 2007.
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 2005. 295 s. ISBN 8085860155.
 • BLAŽKE, Jaroslav. Kouzelné zrcadlo literatury. 1. vyd. Praha: Velryba, 2005. 256 s. ISBN 8085860163.
 • Skalková, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. 322 s. ISBN 978-80-2471-821-7
 • STUCHLÍKOVÁ, Iva, Tomáš JANÍK, Zdeněk BENEŠ, Martin BÍLEK, Karla BRÜCKNEROVÁ, Miroslava ČERNOCHOVÁ, Věra ČÍŽKOVÁ, Hana ČTRNÁCTOVÁ, Leoš DVOŘÁK, Kateřina DYTRTOVÁ, Blažena GRACOVÁ, Ondřej HNÍK, Martina KEKULE, Klára KOSTKOVÁ, Milan KUBIATKO, Michal NEDĚLKA, Jarmila NOVOTNÁ, Miroslav PAPÁČEK, Jan PETR, Michaela PÍŠOVÁ, Dana ŘEZNÍČKOVÁ, Jan SLAVÍK, Antonín STANĚK, Martina ŠMEJKALOVÁ, Marie TICHÁ, Josef VALENTA, Jiří VANÍČEK, Naďa VONDROVÁ, Radka ZÁVODSKÁ a Vojtěch ŽÁK. Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 465 s. ISBN 978-80-210-7769-0. info
 • MAREŠ, Jan, Stanislav JEŽEK, Helena GRECMANOVÁ a Miroslav DOPITA. Klima školy. Soubor dotazníků pro učitele, žáky a rodiče. 1. revidovaná verze. Praha: NÚV, 2012. 48 s. ISBN 978-80-87652-89-3. URL info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • GAVORA, Peter. Učitel a žáci v komunikaci. Translated by Veronika Lyková. Brno: Paido, 2005. 165 stran. ISBN 8073151049. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. První kroky učitele. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004. 223 s. ISBN 8072544748. info
 • ŠVEC, Vlastimil, Hana FILOVÁ a Oldřich ŠIMONÍK. Praktikum didaktických dovedností. 2. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 2002. 90 s. ISBN 8021026987. info
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika [Kalhous, Portál, 2002]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 447 s. ISBN 80-7178-253-X. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Milan POL. Vybrané kapitoly ze školní pedagogiky. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 84 s. ISBN 80-210-3020-8. info
 • HOFFMANN, Bohuslav. Literatura. 1. vyd. Praha: Scientia, 2000. 231 s. ISBN 80-7183-215-4. info
 • HRABÁKOVÁ, Jaroslava. Literatura. 2, Výklad, interpretace, literární teorie. 1. vyd. Praha: Scientia, 1998. 150 s. ISBN 80-7183-131-X. info
 • MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 89 s. ISBN 8021015497. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • HORÁKOVÁ, Michaela a Lubor KYSUČAN. Literatura. 1. vyd. Praha: Scientia, 1997. 188 s. ISBN 80-7183-094-1. info
 • KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Albatros, 1997. 573 s. ISBN 8000005271. info
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ. Komunikace ve škole. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 210 stran. ISBN 8021010703. info
 • SCHIMUNEK, Franz-Peter. Slovní hodnocení žáků. Vyd. 2. Praha: Portál, 1995. 54 s. ISBN 80-85282-91-7. info
 • HOUŠKA, Tomáš. Škola je hra. 2. přeprac. a rozš. vyd. Praha: Tomáš Houška, 1993. 259 s. ISBN 80-900704-9-3. info
Výukové metody
Diskuze k různým modelům aktivní vyučovací hodiny.
Diskuze ke kritické reflexi vybraného učebního textu.
Metody hodnocení
Zakončení kolokviem je určeno pro sdružené studium, zakončení zkouškou pro jednooborové studium.
Předpokladem přijetí ke kolokviu nebo zkoušce je aktivní práce v semináři a realizace studentského cvičného výstupu na vybrané literární téma. Po výstupu v semináři student zapracuje připomínky vyučujícího do finální verze přípravy a srovnání učebnic, které mu zašle mailem v předstihu před kolokviem či zkouškou. Přijetí přípravy a kritického srovnání učebnic je vyznačeno v poznámkovém bloku. Není dovoleno přistoupit ke kolokviu či zkoušce bez tohoto záznamu v poznámkovém bloku.
Součástí kolokvia nebo zkoušky je rozprava k didakticky zaměřenému článku v časopise Český jazyk a literatura a jsou prověřovány problémové okruhy, reflektované v rámci semináře.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/UCJL11