UCJXJ03 Magisterská diplomová práce - jazykovědná

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Velebová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Odevzdání diplomové práce, která bude odpovídat zadání stanovenému vedoucím práce a požadavkům na formální úpravu a minimální rozsah diplomových prací uvedeným v platných směrnicích FF MU.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
zformulovat cíl, metodiku zpracování, osnovu a anotaci kvalifikační práce;
samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní didaktickou a pedagogickou literaturu podle tematického zaměření své práce;
navrhnout adekvátní metody sběru materiálu pro svou práci a na jejich základě sběr provést;
samostatně popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
navrhnout didaktické zpracování vybraného jazykového jevu pro středoškolskou úroveň;
napsat diplomovou práci tak, aby odpovídala požadavkům, které jsou na tyto práce kladené.
Osnova
  • Diplomová práce je věnována dílčímu jazykovědnému problému, který odpovídá náplni magisterského programu Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ. Téma je zpracováno buď z perspektivy didaktické, nebo z perspektivy odborné, i v tomto případě je však součástí textu didaktická reflexe vybrané problematiky nebo její části. Očekává se, že studenti prokáží schopnost pracovat s odbornou, didaktickou a pedagogickou literaturou, shromáždí a vyhodnotí data mající odborný nebo didaktický charakter, zformulují závěry, navrhnou aplikaci zjištěných poznatků při středoškolské výuce. Výsledný text musí splňovat nejen nároky kladené na tento typ prací po stránce obsahové, ale musí také dodržovat citační normu a odpovídat požadavkům na formální úpravu.
Literatura
  • Literatura pro magisterskou práci je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Vedoucí zhodnotí, zda odevzdávaná diplomová práce odpovídá zadání a požadavkům, které jsou na tento typ kvalifikačních výstupů kladeny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/UCJXJ03