UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Čiháček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Pitnerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UZB005/02: Po 16:00–17:40 J21, P. Pitnerová
UZB005/03: Út 14:00–15:40 J21, P. Pitnerová
UZB005/04: Út 16:00–17:40 J21, P. Pitnerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 69/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V předmětu jsou propojeny tři blízké disciplíny: speciální pedagogika, pedagogická diagnostika a školní poradenství. Centrem zájmu všech těchto disciplín jsou (nejen) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP). Ve speciálně pedagogické části porozumí studenti problematice žáků se SVP a zvládnou vybrané postupy práce s nimi. Budou připraveni na realizaci inkluzívního vzdělávání. V diagnostické části student porozumí různým uchopením pedagogické diagnostiky, jejím vymezením, rozezná různé druhy diagnóz, porozumí kvalitativnímu přístupu v pedagogické diagnostice, porozumí smyslu diagnostického měření ve vzdělávání a porozumí kvantitativním přístupům v pedagogické diagnostice. Osvojí si vybrané metody pedagogické diagnostiky založené na metodologických postupech pedagogického a psychologického výzkumu. V poslední části pak získá poznatky o školním poradenství, seznámí se s rolí vnějších poradenských subjektů i práci školních poradenských pracovišť. Ve všech těchto částech, zejména v oblasti pedagogické diagnostiky je kladen důraz na empirické zakotvení používaných postupů vycházejících z existujícího výzkumu pedagogicko-psychologických jevů. K tomu jsou studentům tyto základní postupy empirické vědy představeny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních období historie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- určit a popsat současné domácí a zahraniční vzdělávací trendy;
- napsat seminární práci na téma "Vzdělávání žáka se "speciálními vzdělávacími potřebami";
- navrhnout konkrétní možnosti podpory žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce;
- bude mít přehled o školách a školských zařízeních pro edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami;
- bude znát základní legislativu, která určuje vzdělávání v ČR.
Osnova
 • 1. Skupiny žáků se SVP ve školním prostředí (rozumové handicapy, smyslové a tělesné vady, hraniční žáci, nadaní žáci, žáci s poruchami učení a chování, cizinci a žáci sociálně znevýhodnění). Charakteristika těchto skupin ve vztahu k disciplínám speciální pedagogiky.
 • 2. Možnosti práce s jednotlivými skupinami žáku se SVP ve školním prostředí. Podpůrná a vyrovnávací opatření. Legislativa věnovaná žákům se SVP. Integrace a inkluze. Individuální vzdělávací plány.
 • 3. Sociálně-patologické jevy ve školním prostředí (lhaní a podvody, záškoláctví, útěky a toulavost, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agrese, vandalismus, krádeže, šikana, sebepoškozování, sebevražedné úmysly aj.).
 • 4. Prevence ve škole. Možnosti a limity prevence ve školním prostředí. Podpora zdraví ve škole.
 • 5. Diagnostika v práci učitele, oblasti pedagogické diagnostiky. Diagnózy v pedagogickém prostředí, diagnostický postup a diagnostické metody. Pedagogická, speciálně-pedagogická a psychologická diagnostika.
 • 6. Základní metodologické postupy pedagogicko-psychologického výzkumu a možnosti jejich využití v diagnostické a další práci učitele.
 • 7. Poradenské služby škole (školní poradenská pracoviště /výchovní poradci, školní metodici prevence, školní psychologové, školní speciální pedagogové/, specializovaná poradenská zařízení /pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče/). Role neziskových organizací.
Literatura
  povinná literatura
 • GAVORA, Peter. Akí sú moji žiaci? : pedagogická diagnostika žiaka. 2., aktualiz. vyd. Nitra: Enigma, 2010. 216 s. ISBN 9788089132911. info
  doporučená literatura
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
  neurčeno
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada, 2016. 162 stran. ISBN 9788027100958. info
 • MERTIN, Václav a Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 343 s. ISBN 9788073576790. info
 • PELIKÁN, Jiří. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. nezměněné vydání. Praha: Karolinum, 2011. 270 stran. ISBN 9788024619163. info
 • VÍTKOVÁ, Marie. Speciální pedagogika. In Baštecká, B. (ed.). Psychologická encyklopedie. Aplikovaná psychologie. Vydání první. Praha: Portál, s.r.o., 2009. s. 375-379, 5 s. 1615. publikace. ISBN 978-80-7367-470-0. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. info
 • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 160 s. ISBN 978-80-247-1733-3. info
 • Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. Edited by Marie Vítková. 2. rozšířené a přepraco. Brno: Paido, 2004. 463 stran. ISBN 8073150719. info
 • DITTRICH, Pavel. Pedagogicko-psychologická diagnostika. Vyd. 2., upr. Jinočany: H & H, 1993. 121 s. ISBN 8085467062. info
Výukové metody
Kurz je postaven na čtyřech pilířích: přednášce vyučujícího, samostudiu odborných textů, skupinové a individuální práci studentů na seminářích a aktivní diskusi studentů a vyučujícího. Studenti prakticky využijí vybrané diagnostické a výzkumné metody a interpretují výsledky práce.
Studenti společně s vyučujícím analyzují pedagogicko–psychologické (poradenské) a speciálně–pedagogické nálezy žáků se SVP.
Metody hodnocení
Závěrečný písemný test, průběžné hodnocení práce studentů během výuky.
Informace učitele
Pro studenty (nejen) kombinovaného studia je připravena e-learningová podpora v e-learningovém prostředí MU. Studentům jsou zde k dispozici materiály k jednotlivým vyučovaným tématům (odkazy na zdroje). E-learningového prostředí umožňuje i e-diskuse k jednotlivým tématům a textům, k dispozici je „úschovna“ prací („odevzdávárna úkolů“). Tyto možnosti jsou při výuce standardně využívány a podpora je průběžně doplňována a inovována. Studenti mají za úkol prostudovat Rámcový vzdělávací program a vyhledat v něm opatření vztahující se k péči o žáky se SVP. Tato opatření jsou pak diskutována na seminářích (konzultacích).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/UZB005