EN

FF:VIKBA32 Informační vzdělávání - Informace o předmětu

VIKBA32 Informační vzdělávání

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 10:00–11:40 B2.43
Předpoklady
Předmět nemá definovány žádné předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován v souladu s aktuálními strategickými dokumenty knihovnictví i vzdělávacími politikami včetně zahraničí a reflektuje vzrůstající význam edukace a osvěty v informační společnosti, jejíž fungování na úrovni jednotlivce je významně ovlivněno množstvím informací a expanzí technologií, což přináší pozitivní i negativní důsledky. Vzdělávací obsah předmětu je vzhledem k zakotvení v jádru bakalářského kurikula koncipován komplexně v teoretické i aplikační rovině. Komplexní vzdělávací obsah předmětu má návaznost v nepovinných předmětech kurikula.
Cíle v teoretické rovině:
- dát znalosti a porozumění konceptům gramotností 21. století a pedagogicko-didaktickým rámcům pro realizaci informačního vzdělávání pro různé cílové skupiny ve formálním a neformálním vzdělávání i informálním učení;
Cíle v aplikační rovině:
- předat schopnosti koncipovat, vést a evaluovat edukační programy rozvíjející široce pojatou informační gramotnost v kontextech oboru ISK se zaměřením na podporu celoživotního vzdělávání nejen v prostředí knihoven.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- získá znalosti a porozumění modelům a konceptům gramotností 21. století;
- analyzuje klíčové strategické dokumenty vzdělávací politiky, knihovnictví a informační gramotnosti;
- zná a analyticky reflektuje především evaluační výzkumy v oblasti informačního vzdělávání
- zná a modelově aplikovat pedagogicko-didaktické rámce pro realizaci informačního vzdělávání pro různé cílové skupiny ve formálním, neformálním i informálním učení;
- dokáže napsat odbornou esej týkající se informační gramotnosti a její edukace
- rozumí konceptu učícího knihovníka - dokáže komplexně navrhnout edukační programy rozvíjející široce pojatou informační gramotnost v různých prostředích informační společnosti
Osnova
 • 1. Úvod do problematiky – užívaná terminologie, vzdělávací a informační politika v ČR a ve světě, koncepční a strategické dokumenty v kontextu informačního vzdělávání.
 • 2. Standardy a modely informační gramotnosti.
 • 3. Stav informační gramotnosti a její (evaluační) výzkumy.
 • 4. Vývoj, formy a obsah informačního vzdělávání se zaměřením na trendy a aktuální témata.
 • 5. Významné instituce a publikační platformy rozvíjející a podporující edukaci v informační gramotnosti.
 • 6. Pedagogicko-didaktické rámce informačního vzdělávání se zaměřením na přípravu vzdělávacího programu.
 • 7. Pedagogicko-didaktické rámce informačního vzdělávání se zaměřením na realizaci vzdělávacího programu.
 • 8. Pedagogicko-didaktické rámce informačního vzdělávání se zaměřením na evaluaci vzdělávacího programu.
 • 9. Psychosociální aspekty edukace informační gramotnosti.
 • 10. Didaktika informačního vzdělávání ve formálním edukačním prostředí se zaměřením na heterogenní sociální skupiny.
 • 11. Didaktika informačního vzdělávání v neformálním edukačním prostředí se zaměřením na knihovny; aktivity rozvoje informační, mediální a čtenářské gramotnosti.
 • 12. Didaktika informačního vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání se zaměřením na aspekty andragogické a gerontagogické.
 • 13. Kompetenční profil učícího knihovníka.
Literatura
  doporučená literatura
 • ČERNÝ, Michal, Dagmar CHYTKOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ a Gabriela ŠIMKOVÁ. Informační vzdělávání pro učitele. 1. vyd. Brno: Flow, 2015. 133 s. ISBN 978-80-88123-07-1. info
 • Handbook for Information Literacy Teaching (HILT) [online]. Cardiff: Cardiff University 2009. 178 s. Dostupný na: http://www.cardiff.ac.uk/insrv/educationandtraining/infolit/hilt/
 • CATTS, Ralph; LAU, Jésus. Towards Information Literacy Indicators. Conceptual Framework Paper. [online]. Paris: UNESCO 2008. Dostupný na WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001587/158723e.pdf
 • DOMBROVSKÁ, M., LANDOVÁ H., TICHÁ L. Informační gramotnost – teorie a praxe v ČR. Národní knihovna [online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401007.html.
 • GRASSIAN, Esther S. a Joan R. KAPLOWITZ. Information literacy instruction : theory and practice. 2nd ed. New York: Neal-Schuman, 2009. xxvii, 412. ISBN 9781555706661. info
 • NEEDHAM, Joyce. Teaching elementary information literacy skills with the Big6. Columbus: Linworth, 2009. xvi, 310. ISBN 9781586833268. info
 • Information literacy instruction handbook. Edited by Christopher N. Cox - Elizabeth Blakesley. Chicago: Association of College and Research Libraries, 2008. 236 s. ISBN 9780838909638. info
Výukové metody
Formy výuky - přednášky, semináře, workshopy;
Metody výuky - konstruktivisticky vedené učební činnosti, diskuse, samostatná práce, písemné i verbální aktivity
Metody hodnocení
Pro úspěšné absovování předmětu jsou stanoveny podmínky:
docházka dle stanovených kritérií;
splněné průběžné úkoly nebo projekty;
ústní zkouška ve formě rozpravy
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA32