LJBcA10 Dějiny antického světa II

Filozofická fakulta
jaro 2004
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Rozvrh
Út 10:00–11:35 30
Předpoklady
LJBcA09 Dějiny antického světa I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět podává studentům přehled dějin starověkého Říma od počátků starověku v západním Středomoří až po zánik Římského imperia z politického i kulturního hlediska.
Osnova
 • 1. Počátky starověku v západním Středomoří: Etruskové, Kartháginci, západní Řekové a Římané jako tvůrci starověké civilizace v této oblasti a jejich vzájemné vztahy; stav bádání o otázce původu a jazyka Etrusků.
 • 2. Římské dějiny: charakteristika vývoje jednotlivých etap římského státu, vysvětlení ústavních, sociálních, hospodářských a náboženských změn; zvláštní pozornost je zde věnována otázkám samotného vzniku Říma a dále problematice důležitých zlomových a přechodných období římského vývoje.
 • 3. Základní charakteristika přechodného období mezi antikou a středověkem; římský stát a křesťanství; tzv. středověkotvorné procesy; význam velkého stěhování národů pro římské a světové dějiny; odkaz starého Říma současnosti.
Literatura
 • ADORNO, Francesco, Luigi BESCHI a Giovanni FERRARA. Klasické Atény : Tutto su Atene classica (Orig.). Translated by Anna Škorupová, Edited by Etela Šimovičová. 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1970. 320 s. info
 • RUIZ, Vincenzo Arangio a ET AL. Antický Řím. Bratislava: Tatran, 1967. info
 • Antika v dokumentech. 2, Řím. Edited by Jan Pečírka - Julie Nováková, Translated by Julie Nováková. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1961. 652 s. info
 • BARTONĚK, Antonín. Zlatá Egeis. Praha: Mladá fronta, 1969. info
 • BARTONĚK, Antonín. Zlaté Mykény. Praha: Panorama, 1983. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Hunové se představují I-II. Echo Latina, 1991, č. 1, s. 38-42. ISSN 1210-7336. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Úloha Attilovy říše v počátcích evropského feudalismu. Listy filologické, Praha: Ústav pro klasická studia AV ČR, 1980. ISSN 0024-4457. info
 • BENGTSON, H. Griechische Geschichte (von den Anfängen bis in die römische Kaiserzeit). München, 1969. info
 • BENGTSON, Hermann. Griechische Staatsmänner des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. München: C.H. Beck, 1983. 325 s. ISBN 3406085091. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
 • BURIAN, Jan. Římské impérium : vrchol a proměny antické civilizace. Vyd. 2., dopl. Praha: NS Svoboda, 1997. 237 s. ISBN 8020505369. info
 • BURIAN, Jan. Řím : světla a stíny antického velkoměsta. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1970. 285 s. info
 • BURIAN, Jan [historik]. Zánik antiky [12610]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. info
 • MOUCHOVÁ, Bohumila a Jan [historik] BURIAN. Záhadní Etruskové [2-2066]. Praha: Mladá fronta, 1966. info
 • The Cambridge Ancient History I-XII. Cambridge: Cambridge University Press, 1924. info
 • ČEŠKA, Josef. Poslední století starověku. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 76 s. info
 • ČEŠKA, Josef. Římský dominát [Češka, 1976]. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1976. 166 s. info
 • DOBIÁŠ, J. Dějepisectví starověké. Praha, 1948. info
 • SVOBODA, Ludvík. Encyklopedie antiky. Vyd. 1. Praha: Academia, 1973. 741 s. info
 • GROH, V. Starý Řím. Praha, 1931. info
 • HOŠEK, Radislav a Václav MAREK. Řím Marka Aurelia. Vydání 1. Praha: Mladá fronta, 1990. 276 stran. ISBN 8020401474. info
 • CHRIST, K. Die Römer. München, 1984. info
 • MÜLLER, R. a ET AL. Kulturgeschichte der Antika 1, Griechenland. Berlin, 1976. info
 • OLIVA, Pavel. Sparta a její sociální problémy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1971. 339 s. info
 • OLIVA, Pavel. Raná řecká tyrannis. Praha, 1954. info
 • OLIVA, Pavel. Zrození řecké civilizace. 1. vyd. Praha: Academia, 1976. 176 s., xx. info
 • Dějiny pravěku a starověku. [Část 1], Hlava 1-9. Edited by Jan Pečírka. 3. přepr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 575 s. : i. info
 • Dějiny pravěku a starověku. [Část 2], Hlava 10-21. Edited by Jan Pečírka. 3. přepr. vyd. Praha, Praha: SPN, Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 473 s. : i. info
 • PRESSOVÁ, L. Stará Kréta. Praha, 1978. info
 • SEYFARTH, Wolfgang. Römische Geschichte. Kaiserzeit 1, Mit 37 Abbildungen, 8 Karten und mehreren Zeittafeln. Berlin: Akademie - Verlag, 1974. 328 s., 1. info
 • SEYFARTH, Wolfgang. Römische Geschichte. Kaiserzeit 2. Berlin: Akademie - Verlag, 1974. S. ix, 333. info
Metody hodnocení
Jedná se o přednášku navazující na stejnojmennou přednášku ze semestru PODZIM. Jejím výstupem je zkouška. Tu je možno složit kdykoli v průběhu prvního cyklu, ale nejlépe ihned po absolvování kurzu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.