RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax)

Filozofická fakulta
jaro 2007
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Rozvrh
Pá 10:00–11:35 B21
Předpoklady
Pro studenty, kteří absolvovali přednášku z morfologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: max. počet studentů v semináři - 15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základní otázky syntaktické teorie. Syntaktická struktura ruštiny v porovnání s češtinou. Vztah formální stránky větných typů a jejich komunikativních funkcí. Vztah syntaxe k morfologii a lexikologii. Syntaktické vztahy a formy jejich vyjadřování. Pojem valence a intence. Věta jako základní komunikativní jednotka. Klasifikace vět podle komunikativního záměru a vnitřní struktury. Problematika větných členů. Slovosled a aktuální členění výpovědi.Souvětí. Parataxe a hypotaxe. Složité souvětí. Proseminář: Aktivizující formy: cvičení překladová, substituční, transformační; syntaktický rozbor textů beletristických, žurnalistických a adaptovaných.
Osnova
  • 1. Syntax jako součást gramatiky. 2. Charakteristika syntaktického systému ruštiny v porovnání s českým. 3. Slovní spojení. Parataxe a hypotaxe. 4. Věta jednoduchá. 5. Klasifikace jednoduchých vět. 6. Věty podle komunikativní funkce. 7. Vnitřní stavba věty. 8. Větné členy. 9. Strukturní typy jednoduché věty. 10. Slovosled. 11. Souvětí (parataxe). 12. Souvětí (hypotaxe). Složité souvětí.
Literatura
  • Žaža, S.: Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. MU, Brno 1999.
  • ADAMEC, Přemysl. Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Edited by Miloslav Kubík. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 282 s. info
  • Russkaja grammatika. Edited by Natalija Jul‘jevna Švedova. Moskva: Nauka, 1980, 709 s. info
  • BAUER, Jaroslav, Roman MRÁZEK a Stanislav ŽAŽA. Příruční mluvnice ruštiny. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 521 s. info
  • KOPECKIJ, Leontij Vasil‘jevič. Russkij jazyk v sisteme nabljudenij i upražnenij :posobije dlja slušatelej pedagogičeskich fakultetov. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 532 s. URL info
  • KUBÍK, Miloslav, Přemysl ADAMEC a Vladimír HRABĚ. Praktičeskij kurs sintaksisa russkogo jazyka. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, 252 s. info
Metody hodnocení
Zkouška po jednom semestru (na konci jarního semestru): písemná a ústní. Obsahem písemné části je překlad ruského textu do češtiny a českého do ruštiny. Ústní část se skládá z četby, překladu, syntaktic-kého rozboru úryvku textu a odpovědi na dvě teoretické otázky ze 35 předem zadaných. Důraz se klade na to, aby byla dobrá znalost syntaktické teorie demonstrována vždy na konkrétním jazykovém materi-álu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Budou poskytnuty studentům v průběhu semestru.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.