RJA205 Normativní a srovnávací mluvnice ruštiny III (syntax)

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 10:00–11:40 G24
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RJA205/01: Po 16:00–17:40 L21, A. Brandner
RJA205/02: Út 16:00–17:40 B2.34, A. Brandner
Předpoklady
RJA107 Normativní mluvnice II
Pro studenty, kteří absolvovali přednášku z morfologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: max. počet studentů v semináři - 15
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je podat posluchačům souvislý výklad o syntaxi ruského jazyka ve srovnování s češtinou. Student po absolvování předmětu měl být schopen definovat základní pojmy v rámci syntaxe. Aplikovat a vyvozovat z pozorovaných jevů patřičné závěry v rámci analýzy konkrétních textů a cvičení tyto pojmy. Na konci tohoto kurzu bude student schopen odvodit a vysvětlit zákonitosti základních syntaktických jevů a označit odchylky od normy. Svá pozorování bude schopen patřičně argumentačně odůvodnit a eventuálně navrhnout řešení v souladu s normou.
Osnova
  • 1. Syntax jako součást gramatiky. 2. Charakteristika syntaktického systému ruštiny v porovnání s českým. 3. Slovní spojení. Parataxe a hypotaxe. 4. Věta jednoduchá. 5. Klasifikace jednoduchých vět. 6. Věty podle komunikativní funkce. 7. Vnitřní stavba věty. 8. Větné členy. 9. Strukturní typy jednoduché věty. 10. Slovosled. 11. Souvětí (parataxe). 12. Souvětí (hypotaxe). Složité souvětí.
Literatura
  • Žaža, S.: Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. MU, Brno 1999.
  • ADAMEC, Přemysl. Russkij sintaksis v sopostavlenii s češskim. Edited by Miloslav Kubík. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 282 s. info
  • Russkaja grammatika. Edited by Natalija Jul‘jevna Švedova. Moskva: Nauka, 1980, 709 s. info
  • BAUER, Jaroslav, Roman MRÁZEK a Stanislav ŽAŽA. Příruční mluvnice ruštiny. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 521 s. info
  • KOPECKIJ, Leontij Vasil‘jevič. Russkij jazyk v sisteme nabljudenij i upražnenij :posobije dlja slušatelej pedagogičeskich fakultetov. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979, 532 s. URL info
  • KUBÍK, Miloslav, Přemysl ADAMEC a Vladimír HRABĚ. Praktičeskij kurs sintaksisa russkogo jazyka. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1977, 252 s. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech z různých typů textů a jazykových registrů. Cvičení: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech.
Metody hodnocení
Zkouška po jednom semestru (na konci jarního semestru): písemná a ústní. Obsahem písemné části je překlad ruského textu do češtiny a českého do ruštiny. Ústní část se skládá z četby, překladu, syntaktického rozboru úryvku textu a odpovědi na dvě teoretické otázky ze 35 předem zadaných. Důraz se klade na to, aby byla dobrá znalost syntaktické teorie demonstrována vždy na konkrétním jazykovém materiálu.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Budou poskytnuty studentům v průběhu semestru.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021.