AR1B32 Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 14:10–15:45 B2.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz přiblíží studentům strukturu a chod církevní správy v českých zemích (diecéze Praha, Olomouc a Litomyšl) v období ca. 1300–1419. V semináři budou představeny jednotlivé církevní úřady pražské, ale i olomoucké a litomyšlské diecéze: jejich geneze a vývoj, každodenní chod a písemná agenda. Budou čteny a analyzovány písemnosti jednotlivých úřadů a formou referátů bude poukázáno na široké možnosti jejich využití v rámci v historickém výzkumu. Studenti si tak v semináři osvojí práci s jednou důležitou skupinou pramenů k českým středověkým dějinám a v rámci přípravy referátu rozšíří své zkušenosti s obecnou metodikou historického výzkumu.
Osnova
 • 1. Úvod: počátky církevní organizace českých zemí do 13. století.
 • 2. Arcibiskup a biskup.
 • 3–4. Diecézní zákonodárství, statuta a synody
 • 5–8. Centrální zástupné úřady biskupa v pražské arcidiecézi
 • 9. Úřad korektora kléru v pražské arcidiecézi
 • 10. Úřad inkvizitora
 • 11. Centrální zástupné úřady litomyšlských a olomouckých biskupů
 • 12. Závěrečná hodina: zápočtový test.
Literatura
 • Pavel KRAFL (ed.), Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Kolektivní monografie, Praha 2008.
 • Zdeňka HLEDÍKOVÁ, Písemnosti církevní správy pražské (arci)diecéze v pozdním středověku, Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1999, 2, Z pomocných věd historických XV, s. 27–38.
 • KRAFL, Pavel. Synody a statuta olomoucké diecéze období středověku. Praha: Historický ústav AV ČR, 2003, 272 stran. ISBN 8072860526. info
 • POLC, Jaroslav V. a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Pražské synody a koncily předhusitské doby. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2002, 319 stran. ISBN 8024602148. info
 • JANÁK, Jan a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 519 stran. ISBN 8004211895. URL info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Úřad generálních vikářů pražského arcibiskupa v době předhusitské : ze správních dějin pražské arcidiecéze. Vyd. 1. Praha: Universita Karlova, 1971, 143 s. URL info
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2023.