AR1B32 Církevní správa v českých zemích v pozdním středověku a její písemnosti II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Václav Nečada (pomocník)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová, Ph.D. et Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B2.42
Předpoklady
Základní znalost latiny podmínkou!
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 27 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz v první polovině semestru přiblíží studentům strukturu a chod církevní správy v českých zemích (diecéze Praha, Olomouc a Litomyšl) v období ca. 1300–1419 na úrovni arcijáhenství, děkanátů a farností. Ve druhé polovině semestru bude pozornost věnována dynamickému období 1419–ca. 1520, tedy od vypuknutí husitské revoluce až do počátku reformace. V této části bude pozornost věnována nejen katolické, ale také utrakvistické církvi a Jednotě bratrské, přičemž budou sledovány proměny církevní správy na všech úrovních. V semináři budou čteny a analyzovány písemnosti jednotlivých církevních úřadů a studenti si tak osvojí práci s důležitou skupinou pramenů k českým středověkým dějinám. V rámci přípravy samostatné seminární práce prohloubí také své zkušenosti s obecnou metodikou historického výzkumu.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí práci s důležitou skupinou pramenů k českým středověkým dějinám. V rámci přípravy samostatné seminární práce prohloubí také své zkušenosti s obecnou metodikou historického výzkumu.
Osnova
 • 1) Shrnutí učiva kurzu Církevní správa v pozdním středověku a její písemnosti I
 • 2–4) Arcijáhenství a vizitace světského kléru
 • 5–6) Děkanáty a farnosti
 • 7) Úpadek nebo růst? Stav církve v předvečer husitské revoluce
 • 8) Dopad husitské revoluce na katolickou církevní správu v Čechách
 • 9) Katolická církevní správa pražské arcidiecéze za tzv. administrátorské doby
 • 10) Úvod do problematiky utrakvistické církevní správy a organizace Jednoty bratrské
 • 11) Církevní správa olomoucké diecéze v době husitské, poděbradské a jagellonské
 • 12) Závěrečná hodina: prezentace seminárních prací
Literatura
 • JANÁK, Jan a Zdeňka HLEDÍKOVÁ. Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, 519 stran. ISBN 8004211895. URL info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Písemnosti církevní správy pražské (arci)diecéze v pozdním středověku. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1999, 2, Z pomocných věd historických XV, s. 27–38.
 • Sacri canones servandi sunt : ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV : kolektivní monografie. Edited by Pavel Krafl. Praha: Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2008, 686 stran. ISBN 9788072861217. info
 • ŠMAHEL, František: Pražská církevní provincie ve víru husitské revoluce. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 31/1, 1991, s. 107-115.
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Administrace pražské diecéze na sklonku prvé poloviny 15. století. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 31/1, 1991, s. 117-128.
 • MACEK, Josef. Víra a zbožnost jagellonského věku. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001, 488 s. ISBN 8072032658. info
 • ZILYNSKÁ, Blanka: Utrakvistická církevní správa a možnosti jejího studia. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et historica 1999, 2, Z pomocných věd historických XV, s. 39-53.
 • ELBEL, Petr. Správa utrakvistické církve na Moravě mezi husitskou revolucí a reformací. In Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.-17. století. první. Praha: Casablanca, 2009, s. 126-144. Korunní země v dějinách českého státu, 4. ISBN 978-80-903756-9-7. info
Výukové metody
Každá lekce bude zahájena 30 minutovou úvodní přednáškou. Bude následovat ca. 60 minut semináře, ve kterém budou čteny a interpretovány ukázky z vybraných písemností. Vedle toho studenti vypracují samostatnou seminární práci o rozsahu 5–10 stran, ve které zmapují historický vývoj vybrané farnosti v Čechách nebo na Moravě ve středověku.
Metody hodnocení
Kromě aktivní účasti na semináři bude hodnocena seminární práce, a to její písemná podoba i ústní prezentace v závěrečné hodině.
Další komentáře
Poznámka k periodicitě výuky: Vypisováno v lichém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/AR1B32