VIKMA16 Učící se společnost

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 9:10–10:45 K33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má přednáškově diskusní charakter. Očekává se, že polovina času bude věnována teoretickému uvedení do problematiky, druhá bude vedená jako diskusní seminář. Z tohoto důvodu se očekává nejméně 50 % účast. Student na šest témat z nabídky odevzdá krátkou přípravu založenou na četbě zdrojů, které sám považuje za vhodné a které budou rozvíjet dané téma a umožní vytvoření základního myšlenkového rámce diskuse.
Studenti mají možnost před začátkem semestru ovlivnit obsah a tématický výběr přednášek. Kurz využívá konceptu otevřeného sylabu. Je zveřejněný v Google Dokumentech a je možné ho komentovat. Komentáře budou zohledněny v samotné koncepci předmětu. Podobně se mohou podílet na výběru doporučené literatury a vlastní četbu, kterou považují za zajímavou doporučit ostatním frekventantům kurzu.
Na konci kurzu bude student schopen kritické reflexe fenoménu učící se společnosti v jejím sociologické, pedagogickém, technologickém i filosofickém kontextu. Bude mít základní přehled o trendech a prediktivních metodách a o nových fenoménech, které s učící se společností souvisí.
Osnova
 • Dvojí vymezení pojmu učící se společnost, technologické změny, penetrace technologií. Analýza trendů a predikce změn (Deloitte, Garners, Google Trends,..); metodologie predikce; futures studies
 • Vzdělávací politika dospělých, akreditační procesy a instituce, 70:20:10
 • Otevřené vzdělávání a otevřená věda, MOOC, SOOC, občanská věda, Wikipedie, wiki přístup, wiki komunity, nelineární učení
 • Konektivismus a jeho kritika, PLE, sebeřízené a sebeurčené učení, heutagogika, učební plány, co-curiculum, portfoliová výuka a jejich kritika
 • Univerzity v historické perspektivě a budoucnosti, École 42, P2PU, OpenUniversity, učící se komunity, učící se společnosti, P2P learning, vzájemné učení, učení se na sociálních sítích, knihovny bez knih
 • Změna vzdělávacích procesů, nové formy a metody vzdělávání, učení se v kyberprostoru, kybergogika, cyberlearning vs. e-learning
 • Měnící se společnost, informační společnost, změna rolí, filosofické otázky učící se společnosti: Co je vzdělanost? K čemu se učíme? Celoživotní učení, učení dospělých, různé formy přístupy
 • Učící se člověk a AI, AC, neuronové sítě, mentální modely, kreativita, řízení kreativity. Evidence based learning, daty řízené školství a jeho kritika (dehumanisace)
 • edTech a korporace, komerční vzdělávání, podnikání ve vzdělávání, jak založit školu či školské zařízení
 • edTech v pedagogice, edTech v andragogice
 • Kritický přístup k edTechu, zneužitelnost nových technologií; psychologické posuny: pozornost, paměť, multitasking, HCI, HCD a edudesign
 • ŠVP, RVP, kariérní řád učitelů, koordinátor ICT, mentor: vzdělávací politika na ZŠ a SŠ, kompetence pro 21. století, kompetenční modely učení, alternativní vzdělávací cesty a koncepty, DIY, historické pokusy a kontexty, současné podoby alternativního vzdělávání
 • Technologie a technologické trendy měnící vzdělávání, edTechové diskursy, zájmové skupiny, klíčový inovátoři, pedagogika nejistoty, klíčové osobnosti trendy, myšlení a práce nahlas, cíleně budované digitální stopy
 • Digitální sociologie a psychologie; generace X a Y, digitální domorodci, digitální nomádi, modelování sociálních jevů, síťová generace, cognitive dissonance, influencers, vzory, filtrování obsahu, sebeverifikační teorie,... Třetí a čtvrtá vědecká revoluce, doba datová, průmysl 4.0, vzdělávání a věda založená na datech a jejich analýze, limity analýzy, BI, data mining, modelování
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal. Informační a učící se společnost. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7315-263-5.
 • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
 • FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation. Retrieved September, 2013, 7: 2013.
 • RANKOV, Pavol. Informačná spoločnosť - perspektívy, problémy, paradoxy. Vyd. 1. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2006. 173 s. ISBN 8089129919. info
  neurčeno
 • MOORE, Gordon. Progress in Digital Integrated Electronics. IEEE, IEDM Tech Digest. 1975 pp.11-13.
 • DOWNES, Stephen. Free learning: Essays on open educational resources and copyright. National Research Council Canada. Stephen Downes Web, 2011.
 • DOWNES, Stephen. Access: Future. Research Council of Canada, 2011.
 • DOWNES, Stephen. Connectivism and Connective Knowledge: essays on meaning and learning networks. Stephen Downes Web, 2012.
 • SIEMENS, George. Connectivism: A learning theory for the digital age. International journal of instructional technology and distance learning, 2005, 2.1: 3-10.
 • TICHÁ, Ivana. Učící se organizace. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 1999. 56 s. ISBN 80-213-0574-6. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, samostatné vypracování příprav, závěrečná esej.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá ze tří částí - zhodnocení šesti krátkých příprav, seminární práce na jedno specifické téma v rozsahu 15-20 tisíc znaků pracující s odbornou literaturou a rozprava nad zvoleným tématem. Bodový poměr je 1:2:3.
Informace učitele
Otevřený sylabus je k dispozici ke komentování.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.