VIKMA16 Učící se společnost

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Branislav Frk, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alžběta Šašinková
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 26. 2. 14:10–17:25 C11, Pá 18. 3. 14:10–17:25 C11, Pá 8. 4. 14:10–17:25 C11, Pá 29. 4. 14:10–17:25 C11, Pá 20. 5. 14:10–17:25 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude študent schopný:
porozumieť kontextu vzdelávania v učiacej sa spoločnosti;
vysvetliť andragogický, pedagogický, sociologický a ekonomický pohľad na učiacu sa spoločnosť;
použiť informácie pri tvorbe a realizácií vzdelávacích projektov;
interpretovať trendy a výzvy učiacej sa spoločnosti pre súčasnú prax;
aplikovať vzdelávacie technológie do praxe celoživotného vzdelávania;
vysvetliť prínos inovacií a trendov vo vzdelávaní.
Osnova
 • 1. Informačná spoločnosť. Historický, kultúrny, ekonomický a politický kontext informačnej spoločnosti. Význam a rola vzdelávania. Súčasné poznanie informačnej, vzdelanostnej, resp. učiacej sa spoločnosti v andragogike, pedagogike, sociológii a v ekonomických vedách.
  2. Vzdelávanie v učiacej sa spoločnosti. Globalizácia a vzdelávanie. Technologický, demografický vývoj a zmeny na trhu práce. Nové kurikulum, kvalifikácie a kompetencie.
  3. Koncept celoživotného vzdelávania (učenia sa). Formálne, neformálne a informálne vzdelávanie. Reformy vzdelávacích systémov. Teória nevzdelanosti a kritika ďalšieho vzdelávania.
  4. Človek v učiacej sa spoločnosti. Individualizované a personalizované vzdelávanie. Alternatívne vzdelávanie, deschooling, edupunk, edutainment a gamifikácia.
  5. Inovácie vo vzdelávaní. Heutagogika a cybergogika. Edukačné technológie, edutools, vizualizácia a grafické spracovanie informácií, databázy a zdroje poznania.
  6. Otvorené vzdelávanie. Otvorené univerzity, otvorené technológie a open data. Otvorené vzdelávacie zdroje (OER).
  7. Univerzity a učiaca sa spoločnosť. Budúcnosť univerzít, mooc a online vzdelávanie. Certifikácia a potreby trhu práce. Ekonomické a politické apekty univerzitného vzdelávania.
  8. Učiace sa organizácie. Znalostná ekonomika a znalostný manažment. Integrácia vzdelávania do pracovných procesov. ERP systémy, swarming a networking v organizáciách.
  9. Učiace sa komunity a kolaboratívne vzdelávanie. Modely učiacich sa komunít, online komunity a virtuálne svety. Príklady dobrej praxe.
  10. Komerčné vzdelávanie. Dištančné a blended vzdelávanie. Vzdelávací trh, vzdelávanie a sociálne siete. E-learning a m-learning.
  11. Nové profesie v učiacej sa spoločnosti. Knowledge worker, data kurátor, e-tútor, podnikanie s informáciami a vedomosťami.
  12. Hacking vzdelávania. Deinštitucionalizácia a ultra-individualizácia vzdelávania. Hackerspace ako alternatívny vzdelávací priestor, peer-learning.
  13. Budúcnosť a perspektívy učiacej sa spoločnosti. Umelá inteligencia, machine learning a big data. Virtuálne ekosystémy a kybernetická spoločnosť.
Literatura
 • CONNEL, John. 2014. The Learning Society: social and economic progress through education, Columbia University Press, ISBN: 978-0231152143
 • FISHER, Mark. 2010. Kapitalistický realizmus. Rybka publishers. ISBN: 9788087067697
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
 • KELLER, Jan a Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? : chrám, výtah a pojišťovna. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 183 s. ISBN 9788086429786. info
 • SAK, Petr a Jiří MAREŠ. Člověk a vzdělání v informační společnosti : [vzdělávání a život v komputerizovaném světě]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 290 s. ISBN 9788073672300. info
 • RANKOV, Pavol. Informačná spoločnosť - perspektívy, problémy, paradoxy. Vyd. 1. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2006. 173 s. ISBN 8089129919. info
 • LÉVY, Pierre P. Kyberkultura : zpráva pro Radu Evropy v rámci projektu "Nové technologie: kulturní spolupráce a komunikace". Translated by Martin Kašpar - Anna Pravdová. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova, 2000. 229 s. ISBN 8024601095. info
 • TAPSCOTT, Don. Digitální ekonomika : naděje a hrozby věku informační společnosti. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. 350 s. ISBN 8072261762. info
 • TICHÁ, Ivana. Učící se organizace. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 1999. 56 s. ISBN 80-213-0574-6. info
 • LEARY, Timothy. Chaos a kyberkultura. Edited by Michael Horowitz, Translated by Alexandr Neuman. Praha: MAŤA, 1997. 371 stran. ISBN 8085905302. info
Výukové metody
prednáška, seminár, diskusia, webinár, samostatné štúdium doporučenej literatúry
Metody hodnocení
ústna skúška, esej, rozprava k eseji Je vyžadována účasť na 70% prednášok a webinároch. Ústna skúška pozostáva zo zodpovedania 2 otázok. Okruh otázok na skúšku je súbor 30 otázok pozostávajúcich z tém uvedených v učebnej osnove predmetu. Súčasťou ústnej skúšky je rozprava k eseji. Esej na niektorú z tém z učebnej osnovy predmetu v rozsahu cca 5 strán, za použitia vhodnej literatúry. Výsledná známka sa bude skladať z hodnotenia:
Esej – 30%
Rozprava k eseji – 20%
Ústna skúška – 50%
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.