VIKMA16 Učící se společnost

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:00–13:40 B2.43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má přednáškově diskusní charakter. Očekává se, že polovina času bude věnována teoretickému uvedení do problematiky, druhá bude vedená jako diskusní seminář. Z tohoto důvodu se očekává nejméně 50 % účast. Student na šest témat z nabídky odevzdá krátkou přípravu založenou na četbě zdrojů, které sám považuje za vhodné a které budou rozvíjet dané téma a umožní vytvoření základního myšlenkového rámce diskuse.
Studenti mají možnost před začátkem semestru ovlivnit obsah a tématický výběr přednášek. Kurz využívá konceptu otevřeného sylabu. Je zveřejněný v Google Dokumentech a je možné ho komentovat. Komentáře budou zohledněny v samotné koncepci předmětu. Podobně se mohou podílet na výběru doporučené literatury a vlastní četbu, kterou považují za zajímavou doporučit ostatním frekventantům kurzu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
 • kritické reflexe fenoménu učící se společnosti v jejím sociologické, pedagogickém, technologickém i filosofickém kontextu.
 • systematicky hovořit o o trendech a prediktivních metodách a o nových fenoménech, které s učící se společností souvisí.
 • kriticky systematicky reflektovat sebou zvolenou oblast učící se společnosti
 • reflektovat význam a možnosti neformálního učení
 • reflektovat význam a možnosti informálního učení
 • reflektovat význam a možnosti kooperativního učení, P2P learningu
 • reflektovat význam a možnosti implemenatce technologií do edukačního procesu
 • reflektovat vztahy mezi jednotlivými formami vzdělávání a edukačními aktéry
 • chápe sociální dimense učení a jejich vztah k digitálnímu prostředí
 • Osnova
  • Dvojí vymezení pojmu učící se společnost, technologické změny, penetrace technologií. Analýza trendů a predikce změn (Deloitte, Garners, Google Trends,..); metodologie predikce; futures studies
  • Vzdělávací politika dospělých, akreditační procesy a instituce, 70:20:10
  • Otevřené vzdělávání a otevřená věda, MOOC, SOOC, občanská věda, Wikipedie, wiki přístup, wiki komunity, nelineární učení
  • Konektivismus a jeho kritika, PLE, sebeřízené a sebeurčené učení, heutagogika, učební plány, co-curiculum, portfoliová výuka a jejich kritika
  • Univerzity v historické perspektivě a budoucnosti, École 42, P2PU, OpenUniversity, učící se komunity, učící se společnosti, P2P learning, vzájemné učení, učení se na sociálních sítích, knihovny bez knih
  • Změna vzdělávacích procesů, nové formy a metody vzdělávání, učení se v kyberprostoru, kybergogika, cyberlearning vs. e-learning
  • Měnící se společnost, informační společnost, změna rolí, filosofické otázky učící se společnosti: Co je vzdělanost? K čemu se učíme? Celoživotní učení, učení dospělých, různé formy přístupy
  • Učící se člověk a AI, AC, neuronové sítě, mentální modely, kreativita, řízení kreativity. Evidence based learning, daty řízené školství a jeho kritika (dehumanisace)
  • edTech a korporace, komerční vzdělávání, podnikání ve vzdělávání, jak založit školu či školské zařízení
  • edTech v pedagogice, edTech v andragogice
  • Kritický přístup k edTechu, zneužitelnost nových technologií; psychologické posuny: pozornost, paměť, multitasking, HCI, HCD a edudesign
  • ŠVP, RVP, kariérní řád učitelů, koordinátor ICT, mentor: vzdělávací politika na ZŠ a SŠ, kompetence pro 21. století, kompetenční modely učení, alternativní vzdělávací cesty a koncepty, DIY, historické pokusy a kontexty, současné podoby alternativního vzdělávání
  • Technologie a technologické trendy měnící vzdělávání, edTechové diskursy, zájmové skupiny, klíčový inovátoři, pedagogika nejistoty, klíčové osobnosti trendy, myšlení a práce nahlas, cíleně budované digitální stopy
  • Digitální sociologie a psychologie; generace X a Y, digitální domorodci, digitální nomádi, modelování sociálních jevů, síťová generace, cognitive dissonance, influencers, vzory, filtrování obsahu, sebeverifikační teorie,... Třetí a čtvrtá vědecká revoluce, doba datová, průmysl 4.0, vzdělávání a věda založená na datech a jejich analýze, limity analýzy, BI, data mining, modelování
  Literatura
  • DOWNES, Stephen. Free learning: Essays on open educational resources and copyright. National Research Council Canada. Stephen Downes Web, 2011.
  • MOORE, Gordon. Progress in Digital Integrated Electronics. IEEE, IEDM Tech Digest. 1975 pp.11-13.
  • FISHER, Mark. 2010. Kapitalistický realizmus. Rybka publishers. ISBN: 9788087067697
  • DOWNES, Stephen. Connectivism and Connective Knowledge: essays on meaning and learning networks. Stephen Downes Web, 2012.
  • DOWNES, Stephen. Access: Future. Research Council of Canada, 2011.
  • FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation. Retrieved September, 2013, 7: 2013.
  • SIEMENS, George. Connectivism: A learning theory for the digital age. International journal of instructional technology and distance learning, 2005, 2.1: 3-10.
  • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
  • SAK, Petr, Jiří MAREŠ, Hana NOVÁ, Vít RICHTER, Karolína KOLESÁROVÁ a Jarmila SKALKOVÁ. Člověk a vzdělání v informační společnosti. Vydání 1. Praha: Portál, 2007. 290 stran. ISBN 9788073672300. info
  • RANKOV, Pavol. Informačná spoločnosť - perspektívy, problémy, paradoxy. Vyd. 1. Levice: Koloman Kertész Bagala, 2006. 173 s. ISBN 8089129919. info
  • TICHÁ, Ivana. Učící se organizace. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, 1999. 56 s. ISBN 80-213-0574-6. info
  • LEARY, Timothy. Chaos a kyberkultura. Edited by Michael Horowitz, Translated by Saša Neuman. Praha: MAŤA, 1997. 371 stran. ISBN 8085905302. info
  Výukové metody
  Přednáška, diskuse, samostatné vypracování příprav (6x a jejich publikace na Medium), závěrečná esej (opět publikovaná na Mediu).
  Metody hodnocení
  Zkouška se skládá ze tří částí - zhodnocení šesti krátkých příprav, seminární práce na jedno specifické téma v rozsahu 15-20 tisíc znaků pracující s odbornou literaturou a rozprava nad zvoleným tématem. Bodový poměr je 1:2:3.
  Informace učitele
  Otevřený sylabus je k dispozici ke komentování.
  EdTech Medium pro publikování příprav
  Participativní učebnice z roku 2017
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/VIKMA16