ISKED02 Pedagogická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Šašinková (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jana Krůčková (cvičící)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
TYP_STUDIA ( C )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty programu CŽV primárně na výkon učitele odborných předmětů v psychologické části kompetenčního rámce. Kurz využívá interdisciplinární zaměření pedagogů - od psychologů, přes teoretické pedagogy až po akademiky s bohatou předchozí edukační praxí v sekundárním školství. Spojuje teoretickou a praktickou složku edukace.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student:
orientuje se v základních tématech a problémech pedagogické psychologie zaměřené na edukační prostředí;
dokáže analyzovat a řešit běžné školní kazuistiky;
má dobrý přehled o dostupné literatuře k tématu, kterou aktivně využívá;
rozumí psychologickým aspektům běžné pedagogické komunikace ve třídě;
chápe a reflektuje základní psychologickou dimensi výuky ve formálním i neformálním vzdělávacím prostředí;
reflektuje psychodidaktickou složku vzdělávacího procesu.
Osnova
 • Probíraná témata v rámci kurzu (nejde o chronologickou osnovu, ale o sobour reflektovaných témat):
 • Obecná psychologie, metody, výzkumy, témata
 • Psychologie osobnosti – motivace, dědičnost, struktura a složky osobnosti, dynamika osobnosti, self
 • Vývojová psychologie a kognitivní činitelé – vývoj inteligence, vývoj řeči, tvořivost, schopnost učení.
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie: styl učení, metody učení, evaluace a evaluační nástroje
 • Sociální interakce ve škole, klima třídy, sociální percepce a řízení třídy
 • Osobnost pedagoga, autoevaluace pedagoga
 • Profesní dovednosti pedagoga, zátěže učitelské profese, syndrom vyhoření
 • Interakce pedagog – žák, pedagog – rodič, rodič – žák
 • Řešení konfliktů ve třídě, předcházení patogenním jevům
 • Psychologie v kyberprostředí, psychologie na sociálních sítích
 • Počítačové hry a počítačové závislosti
 • Základní pedagogické diagnostické metody, metody pedagogicko-psychologického výzkumu
 • Školní psycholog, pedagogicko-psychologická poradna
 • Nejčastější pedagogicko-psychologické problémy a metody jejich řešení
 • Verbální a neverbální komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
  neurčeno
 • PUGNEROVÁ, Michaela. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 276 stran. ISBN 9788027105328. URL info
 • ROLLNICK, Stephen a Hana ANTONÍNOVÁ. Motivační rozhovory ve škole. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 183 stran. ISBN 9788026212744. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 150 s. ISBN 8024402939. info
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Miroslava ČAPKOVÁ. Ke spolupráci školy s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči při řešení výchovných a výukových problémů. In Výchovný poradce v současné škole. 1997. vyd. Brno: PPP Brno, 1997. s. 22-25. info
 • Pedagogická psychologie. Edited by František Jiránek. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 164 s. ISBN 807194081X. info
 • ČÁP, Jan. Pedagogická psychologie. Praha: Univerzita Karlova, 1963. 332 s. info
Výukové metody
Studenti pracují s ~interaktivní osnovou, vypracovávají úkoly a reflexi četby. V průběhu semestru absolvují výuková setkání nad vybranými problémy a kazuistikami z pedagogické praxe. Na konci semestru v reflexi obhajují drobný projekt a skládají test.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly, řešené modelové situace a kazuistiky, test, projekt.
Informace učitele
Předmět má blended learningovou formu - kombinuje tedy studium v online prostředí (interaktivní osnova s materiály, úkoly) a prezenční setkávání nad aplikačními aspekty pedagogické psychologie. Prezenční výuková setkávání nad kazuistikami a modelovými situacemi jsou organizována dle stávajících edukačních podmínek daného semestru (offline/online výuka plošně na MU) a také dle vzdělávacích potřeb a individuálních podmínek v konsensu studijní skupiny s vyučujícími kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je určen pouze pro studenty CŽV..
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.