ISKED02 Pedagogická psychologie

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Michal Černý (přednášející)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Čeněk Šašinka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alžběta Šašinková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 4. 11. až Po 2. 12. Po 12:00–13:40 D21; a So 30. 11. 9:00–14:00 C128
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit studenty na výkon učitele odborných předmětů v psychologické části kompetenčního rámce. Kurz využívá interdisciplinární zaměření pedagogů - od psychologů, přes teoretické pedagogy až po praktiky s bohatou edukační praxí. Spojuje teoretickou a praktickou složku edukace.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu student:
orientuje se v základních tématech a problémech pedagogické psychologie zaměřené na edukační prostředí;
dokáže analyzovat a řešit běžné školní kauzuistiky;
má dobrý přehled o dostupné literatuře k tématu, kterou aktivně využívá;
zvládá psychologické aspekty běžné pedagogické komunikace ve třídě;
chápe a reflektuje základní psychologickou dimensi výuky;
reflektuje psychodidaktickou složku vzdělávacího procesu.
Osnova
 • Probíraná témata v rámci kurzu (nejde o chronologickou osnovu, ale o sobour reflektovaných témat):
 • Obecná psychologie, metody, výzkumy, témata
 • Psychologie osobnosti – motivace, dědičnost, struktura a složky osobnosti, dynamika osobnosti, self
 • Vývojová psychologie a kognitivní činitelé – vývoj inteligence, vývoj řeči, tvořivost, schopnost učení.
 • Vybraná témata z pedagogické psychologie: styl učení, metody učení, evaluace a evaluační nástroje
 • Sociální interakce ve škole, klima třídy, sociální percepce a řízení třídy
 • Osobnost pedagoga, autoevaluace pedagoga
 • Profesní dovednosti pedagoga, zátěže učitelské profese, syndrom vyhoření
 • Interakce pedagog – žák, pedagog – rodič, rodič – žák
 • Řešení konfliktů ve třídě, předcházení patogenním jevům
 • Psychologie v kyberprostředí, psychologie na sociálních sítích
 • Počítačové hry a počítačové závislosti
 • Základní pedagogické diagnostické metody, metody pedagogicko-psychologického výzkumu
 • Školní psycholog, pedagogicko-psychologická poradna
 • Nejčastější pedagogicko-psychologické problémy a metody jejich řešení
 • Verbální a neverbální komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • ČERNÝ, Michal. Pedagogicko-psychologické otázky online vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 130 s. ISBN 978-80-210-8925-9. info
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 702 s. ISBN 9788026201748. info
  neurčeno
 • PUGNEROVÁ, Michaela. Psychologie : pro studenty pedagogických oborů. Vydání 1. Praha: Grada, 2019. 276 stran. ISBN 9788027105328. info
 • ROLLNICK, Stephen a Hana ANTONÍNOVÁ. Motivační rozhovory ve škole. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 183 stran. ISBN 9788026212744. info
 • KUSÁK, Pavel a Pavel DAŘÍLEK. Pedagogická psychologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 150 s. ISBN 8024402939. info
 • DAŘÍLEK, Pavel a Pavel KUSÁK. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 234 s. ISBN 8070678372. info
 • LAZAROVÁ, Bohumíra a Miroslava ČAPKOVÁ. Ke spolupráci školy s pedagogicko-psychologickou poradnou a rodiči při řešení výchovných a výukových problémů. In Výchovný poradce v současné škole. 1997. vyd. Brno: PPP Brno, 1997. s. 22-25. info
 • Pedagogická psychologie. Edited by František Jiránek. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997. 164 s. ISBN 807194081X. info
 • ČÁP, Jan. Pedagogická psychologie [Čáp, 1963]. Praha: Univerzita Karlova, 1963. 332 s. info
Výukové metody
Studenti na základě práce s interaktivní osnovou vypracovávají úkoly a reflexi četby. V průběhu semestru pak absolvují setkání nad vybranými problémy a kauzuistikami z pedagogické praxe. Na konci obhajují drobný projekt a skládají test.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly, řešené kauzuistiky, test, projekt.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je určen pouze pro studenty CŽV..
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.