EN

FF:LJBcA17 Latinská stylistika - Informace o předmětu

LJBcA17 Latinská stylistika

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 D32
Předpoklady
LJBcA04 Latinská mluvnice V
Úspěšné ukončení latinské mluvnice IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu latinské stylistiky je v návaznosti na kurzy latinské mluvnice prohloubit jazykové kompetence. Kurz je zaměřen na kontrastivní srovnání vyjadřovacích prostředků češtiny a latiny klasického období s přihlédnutím k frazeologii; věnuje se analýze stylově různorodých latinských textů, dokumentujících sociální a funkční rozdíly latinského jazyka a také jeho chronologický vývoj v rámci literární tradice pozdějších období; Rozvíjí schopnost vytvořit krátký latinský text.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti umět: kontrastivně srovnat vyjadřovací prostředky češtiny a latiny klasického období s přihlédnutím k frazeologii; analyzovat stylově různorodé latinské texty, dokumentující sociální a funkční rozdíly latinského jazyka a také jeho chronologický vývoj v rámci literární tradice pozdějších období; vytvořit krátký latinský text.
Osnova
 • 1. Pádosloví, vybrané syntaktické jevy, slovosled.
 • 2. Latinská frazeologie, zvláštnosti latiny - kontrastivní srovnání výrazových prostředků v češtině a v latině klas. období.
 • 3. Zvláštnosti básnického jazyka.
 • 4. Rozbor ukázek různých stylů latinského textu dokumentujících: a) sociální a funkční diferenciaci latiny v antice (2. stol. př. Kr. - 2. stol. po Kr.) a b) chronologický vývoj spisovného jazyka v antice s výhledem do období pozdějších.
Literatura
  povinná literatura
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. Sv. 2, Skladba; Nauka o slohu; Přehled dějin latinského jazyka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955. 361 s. info
  doporučená literatura
 • HRUBÝ, P. a K. HRDINA. Cvičebnice jazyka latinského pro vyšší gymnasia. Praha, 1933. info
 • MENGE, Hermann. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Edited by Friedrich Maier - Thorsten Burkard - Markus Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. xxxviii, 1. ISBN 3-534-13661-6. info
 • MAURACH, Gregor. Lateinische Stilübungen :ein Lehrbuch zum Selbstunterricht. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997. 160 s. ISBN 3-534-13692-6. info
  neurčeno
 • MENGE, H. Repetitorium der lateinischen Syntax und Stilistik. Wolfenbüttel, 1914. info
 • MAURACH, G. Lateinische Dichtersprache. 1995. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a cvičení, zaměřených na kontrastivní srovnávání vyjadřovacích prostředků češtiny a latiny klasického období s přihlédnutím k frazeologii. Týdně vyžaduji i domácí práci v podobě překladů z češtiny do latiny. Během semestru musí každý student přednést referát o stylu vybraného literárního autora.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na hodinách a plnění průběžných překladových úkolů. Na závěr semestru se píše test z latinské frazeologie a překladem českého textu do latiny. Dále má student za povinnost vypracovat a přednést referát, stylisticky rozebírající zadanou varietu latinského jazyka. Téma zadává vyučující, referát se odevzdává také v písemné podobě.
Informace učitele
Latinskou stylistiku si mohou zaregistrovat studenti, kteří řádně ukončili předmět latinská mluvnice IV - tj. splnili syntaktické testy. Zkouška z povinné četby není podmínkou registrace. Rozsah referátu: minimum 6 normostran včetně handoutů (normostrana = 1800 znaků; Times New Roman; řádkování 1,5) V úvodu by měla zaznít osnova referátu, tj. referující v bodech nastíní, čemu se bude věnovat. Obecný úvod, tj. seznámení s historickým a kulturním kontextem by mělo zahrnout maximálně jednu šestinu referátu, a to jen v případech, kdy je tento úvod nutný, to znamená, že je nepřípustné, aby referující věnoval polovinu určeného času, životopisným údajům např. o Ciceronovi apod. Referáty ze stylistiky se věnují stylům jednotlivých autorů, veškeré ukázky se uvádí v jazyce originálu, mohou být doprovázny českým překladem. Hnadouty - latinský text vždy, případně český překlad. Citování použité literatury všude, kde byla použita (poznámky pod čarou). Seznam použité literatury na konci referátu - citace dle citačního úzu, který je přesně definován v předloze pro diplomovou práci na www.phil.muni.cz v kolonce Studium, Předpisy, úplně na konci stránky. Latinské texty citovat dle teubnerských vydání nebo databází přístupných na serveru našeho ústavu např. BTL Nepoužívá se pokud možno Wikipedie ani jiné neověřené internetové zdroje, pokud se používají, je nutno je ověřit jinde.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/LJBcA17