LJBcA04 Latinská mluvnice V

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/2/0. 5 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 A22, St 12:00–13:40 L21
Předpoklady
LJBcA03 Latinská mluvnice IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen:
zformulovat základní pravidla syntaktických jevů normativní latiny, které jsou náplní kurzu (viz osnova);
překládat věty z latiny a do latiny;
analyzovat delší latinská souvětí;
vysvětlit použití jednotlivých gramatických jevů v konkrétních větách;
používat různé synonymní konstrukce a vysvětlit významové rozdíly mezi nimi;
nastínit systém latinských vedlejších vět a polovětných konstrukcí.
Osnova
 • Věty příslovečné - účelové, účinkové, důvodové, přípustkové, podmínkové: spojky v jednotlivých typech vět, užívání indikativu a konjunktivu, jiné způsoby vyjádření (predikativní participia, ablativ absolutní, vztažné věty s konjunktivem apod.).
 • Věty srovnávací (typ kvalifikační a kvantifikační, pravidla pro užívání časů a způsobů).
 • Nepřímá závislost se zaměřením na podmínkové věty (shrnutí obecných pravidel, resp. tendencí, tzv. nepřímé závislosti, obvyklé chování podmínkových vět při závislosti na různých typech predikátů).
 • Výklad o sémantické a syntaktické funkci latinských pádů (základní funkce latinských pádů, rozdíly v porovnání s češtinou).
Literatura
  povinná literatura
 • MIKULOVÁ, Jana. Syntax latinských vedlejších vět. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 498 s. ISBN 978-80-210-7207-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BARTONĚK, Antonín. Latinská syntaktická cvičení. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 253 s. ISBN 8024608448. info
 • PANHUIS, Dirk. Gramatika latiny. Translated by Lucie Pultrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2014. 281 s. ISBN 9788020023353. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
  neurčeno
 • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. 1, A-K. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 743 s. info
 • PRAŽÁK, Josef M., František NOVOTNÝ a Josef SEDLÁČEK. Latinsko-český slovník. 2, L-Z. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s. info
 • Oxford English dictionary (Variant.) : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 1, A-M : The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Vol. 2, N-Z. info
 • TRAINA, Alfonso a Tullio BERTOTTI. Sintassi normativa della lingua latina :teoria. 2. ed. Bologna: Cappelli Editore, 1993. 519 s. ISBN 88-379-0717-6. info
 • MENGE, Hermann. Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Edited by Friedrich Maier - Thorsten Burkard - Markus Schauer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000. xxxviii, 1. ISBN 3-534-13661-6. info
 • GHISELLI, Alfredo a Gabriela CONCIALINI. Il nuovo libro di latino - vol. I. Teoria. V ristampa. Bari: Laterza, 2002. 550 s. ISBN 88-421-0322-5. info
 • RUBENBAUER, Hans a J. B. HOFMANN. Lateinische Grammatik. Edited by R. Heine. 12. korr. Aufl. / neubearbei. Bamberg: C.C. Buchners Verlag, 1995. xii, 375 s. ISBN 3-7661-5627-6. info
 • BOTTIN, L., M. M. GIGLIOTTI a A. MARCHIORI. Lingua latina :teoria. 1. ed. Milano: Minerva Italica, 1997. 606 s. ISBN 88-298-1297-8. info
 • WOODCOCK, E. C. A new Latin syntax. Repr. London: Bristol Classical Press, 2002. xxiv, 267. ISBN 0862920426. info
 • LEUMANN, M. a J. B. HOFFMANN. Lateinische Grammatik 1-3. München, 1965. info
 • GREPL, Miroslav a Petr KARLÍK. Skladba spisovné češtiny [Grepl, 1986] a. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 474 p. ; 2. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a cvičení (překlad vět z latiny a do latiny, rozbor a vysvětlování gramatických jevů). Vyžaduje se pravidelná domácí příprava. Účast na hodinách nejméně 75%.
Metody hodnocení
V průběhu semestru se píšou průběžné testy, účast na nich je povinná. Úspěšné absolvování testů je podmínkou přístupu ke zkoušce. V případě neúspěchu musí student zvládnout test z celého semestru (2 pokusy).
Zkouška je písemná a prověřuje znalost všech dosud probraných gramatických jevů. Student musí prokázat schopnost překládat věty z latiny i do latiny, provést rozbor vět, rozeznat různé typy vět, vysvětlit gramatické jevy, přeložit do češtiny krátký text, prokázat znalost morfologie. Součástí je také překlad textu do češtiny.
Při udělení výsledné známky ze zkoušky z latinské mluvnice se přihlíží také k výkonům a aktivitě studenta během semestru a k počtu splněných průběžných testů.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Ukončení kolokviem je určeno pouze pro neoborové studenty latiny.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/LJBcA04