KSCA607 Politický a společenský systém ČLR

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 B2.51
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Dobrá znalost anglického jazyka, znalost historického vývoje v Číně ve 20. století (úroveň předmětu Dějiny Číny II)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je studentům předat znalosti o současné čínské politice, stejně jako jim poskytnout směrodatná vodítka pro hlubší analýzů procesů na čínské politické scéně. Pozornost bude především věnována soudobému vývoji, vnitřním mechanismům KS Číny, legislativnímu i exekutivnímu aparátu čínského státu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen • definovat ideologii KSČ • Analyzovat vedení a směřování KSČ za posledních 25 let • Porozumí strukturu KSČ • Pozici KSČ na mezinárodním poli, její strategii a taktice soft power • Orientovat se v problémech KSČ, jako např. korupce, média, předpokládaný vývoj v následujících letech • Uceleně argumentovat a prezentovat svůj názor ohledně probíraných témat
Osnova
 • 1. Úvodní hodina • Čínský marxismus • Historie KSČ do 1989, resp. 1992
 • 2. Třetí generace čínských komunistů (1992-2003) a. Jiang Zemin b. Tři reprezentanti
 • 3. Čtvrtá generace čínských komunistů a. Hu-Wen b. Hu Jintao c. Koncept vědeckého rozvoje a Socialistická harmonická společnost
 • 4. Pátá generace čínských komunistů a. Xi-Li Administration b. Xi Jinping
 • 5. Struktura KSČ a státního aparátu a. Centrální organizace b. Střední a nižší orgány c. Členství a členové d. Mladí komunisté (Communist Youth League)
 • 6. KSČ a. Ideologie (vysvětlení termínu) – formální, ekonomická b. Symboly c. Vztahy s ostatními politickými stranami i. Komunistické strany ii. Nekomunistické strany
 • 7. Postoj KSČ k teritoriálním konfliktům a regionální bezpečnosti a. Tibet b. Taiwan c. Jihočínské moře d. Xinjiang
 • 8. Výzvy páté generace a budoucnost šesté a. Klíčové výzvy Xi Jinpinga b. Nástupnictví a předání moci šesté generaci c. Korupce státních úředníků d. Čínská elita
 • 9. Čína a občanská společnost a. Média b. Cenzura c. Internet
 • 10. Čína a občanská společnost a. Hukou systém – záměr a dopady na společnost b. Systém sociálních kreditů c. Lidská práva a disidenti
 • 11. KSČ a zahraničí a. OSN b. Kariérní diplomacie - úskalí a výhody c. Vztahy s komunistickými politickými uskupeními ve světě – podpora a spolupráce
 • 12. Závěrečná hodina
Literatura
  doporučená literatura
 • 5. Merle Goldman: From Comrade to Citizen: The Struggle for Political Rights in China, Harvard University Press, 2005. ISBN 0-674-01890-7.
 • 2. Cheng Li: Cheng Li: Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership, Brookings Institution Press, 2016.
 • 4. Elizabeth Perry & Merle Goldman: Grassroots Political Reform in Contemporary China, Harvard University Press, 2007. ISBN 978-0-674-02486-1.
 • 1. Cheng Li: China’s Changing Political Landscape, Brookings Institution Press, 2008. ISBN 978-0-8157-5209-7.
Výukové metody
Seminář Presentace Analýza textu
Metody hodnocení
- student se hodiny účastní aktivně, má načtené texty předepsané na každou hodinu - během semestru jsou povoleny dvě absence - prezentace, témata prezentací budou upřesněny na začátku semestru - esej na téma prezentace, v rozsahu 6 normostran, Times New Roman Font 12 100-90% A 89-80% B 79-70% C 69-60% D 59-50% E méně než 40% F Prezentace se podílí na celkovém hodnocení z 30%. Zde se započítává, jak dobře jste byli schopni uchopit téma a pochopitelně i přednes. Aktivita v hodině: 20% - zapojení do diskuzí, schopnost vyjadřovat se k věci, postřehy, domací úkol, apod. Esej: 50% je hodnocena následovně: dodržení rozsahu eseje 5% ( s tím jste mnozí měli potíže) literatura 5% (adekvátnost použité literatury, variabilita, práce s použitou literaturou) výzkumná otázka 10% (formulace výzkumné otázky, její zodpovězení) struktura textu a citace 10% (zda-li esej má všechny náležité oddíly, metodologie, dodržení citačních norem) přínos/myšlenka 10% (schopnost vnést do tématu nový pohled, zamyslení se nad zdroji/informacemi/originalita) čtivost/úrověň textu/gramatika 10% (úroveň vyjadřování, výrazy, opakování se apod.)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/KSCA607