KSCA607 Politický systém ČLR v současnosti

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 5 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A. (přednášející)
Garance
doc. Lucie Olivová, MA, Ph.D., DSc.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Denisa Hilbertová, M.A.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 U14
Předpoklady
TYP_STUDIA ( N )
Dobrá znalost anglického jazyka, znalost historického vývoje v Číně ve 20. století (úroveň předmětu Dějiny Číny II)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je studentům předat znalosti o současné čínské politice, stejně jako jim poskytnout směrodatná vodítka pro hlubší analýzů procesů na čínské politické scéně. Pozornost bude především věnována soudobému vývoji, vnitřním mechanismům KS Číny, legislativnímu i exekutivnímu aparátu čínského státu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen • definovat ideologii KSČ • Analyzovat vedení a směřování KSČ za posledních 25 let • Porozumí strukturu KSČ • Pozici KSČ na mezinárodním poli, její strategii a taktice soft power • Orientovat se v problémech KSČ, jako např. korupce, média, předpokládaný vývoj v následujících letech • Uceleně argumentovat a prezentovat svůj názor ohledně probíraných témat
Osnova
 • 1. Úvodní hodina • Čínský marxismus • Historie KSČ do 1989, resp. 1992
 • 2. Třetí generace čínských komunistů (1992-2003) a. Jiang Zemin b. Tři reprezentanti
 • 3. Čtvrtá generace čínských komunistů a. Hu-Wen b. Hu Jintao c. Koncept vědeckého rozvoje a Socialistická harmonická společnost
 • 4. Pátá generace čínských komunistů a. Xi-Li Administration b. Xi Jinping
 • 5. Struktura KSČ a státního aparátu a. Centrální organizace b. Střední a nižší orgány c. Členství a členové d. Mladí komunisté (Communist Youth League)
 • 6. KSČ a. Ideologie (vysvětlení termínu) – formální, ekonomická b. Symboly c. Vztahy s ostatními politickými stranami i. Komunistické strany ii. Nekomunistické strany
 • 7. Postoj KSČ k teritoriálním konfliktům a regionální bezpečnosti a. Tibet b. Taiwan c. Jihočínské moře d. Xinjiang
 • 8. Výzvy páté generace a budoucnost šesté a. Klíčové výzvy Xi Jinpinga b. Nástupnictví a předání moci šesté generaci c. Korupce státních úředníků d. Čínská elita
 • 9. Čína a občanská společnost a. Média b. Cenzura c. Internet
 • 10. Čína a občanská společnost a. Hukou systém – záměr a dopady na společnost b. Systém sociálních kreditů c. Lidská práva a disidenti
 • 11. KSČ a zahraničí a. OSN b. Kariérní diplomacie - úskalí a výhody c. Vztahy s komunistickými politickými uskupeními ve světě – podpora a spolupráce
 • 12. Závěrečná hodina
Literatura
  doporučená literatura
 • 1. Cheng Li: China’s Changing Political Landscape, Brookings Institution Press, 2008. ISBN 978-0-8157-5209-7.
 • 5. Merle Goldman: From Comrade to Citizen: The Struggle for Political Rights in China, Harvard University Press, 2005. ISBN 0-674-01890-7.
 • 2. Cheng Li: Cheng Li: Chinese Politics in the Xi Jinping Era: Reassessing Collective Leadership, Brookings Institution Press, 2016.
 • 4. Elizabeth Perry & Merle Goldman: Grassroots Political Reform in Contemporary China, Harvard University Press, 2007. ISBN 978-0-674-02486-1.
Výukové metody
Seminář Presentace Analýza textu
Metody hodnocení
- student se hodiny účastní aktivně, má načtené texty předepsané na každou hodinu - během semestru jsou povoleny dvě absence - prezentace, témata prezentací budou upřesněny na začátku semestru - esej na téma prezentace, v rozsahu 6 normostran, Times New Roman Font 12 100-90% A 89-80% B 79-70% C 69-60% D 59-50% E méně než 40% F Prezentace se podílí na celkovém hodnocení z 30%. Zde se započítává, jak dobře jste byli schopni uchopit téma a pochopitelně i přednes. Aktivita v hodině: 20% - zapojení do diskuzí, schopnost vyjadřovat se k věci, postřehy, domací úkol, apod. Esej: 50% je hodnocena následovně: dodržení rozsahu eseje 5% ( s tím jste mnozí měli potíže) literatura 5% (adekvátnost použité literatury, variabilita, práce s použitou literaturou) výzkumná otázka 10% (formulace výzkumné otázky, její zodpovězení) struktura textu a citace 10% (zda-li esej má všechny náležité oddíly, metodologie, dodržení citačních norem) přínos/myšlenka 10% (schopnost vnést do tématu nový pohled, zamyslení se nad zdroji/informacemi/originalita) čtivost/úrověň textu/gramatika 10% (úroveň vyjadřování, výrazy, opakování se apod.)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači Kulturních studií Číny povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 1. semestru studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, jaro 2020.