DU1706a Postupová ročníková práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
Konzultace. 0 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Klára Doležalová (cvičící)
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres (cvičící)
Mgr. Michaela Hojdysz (cvičící)
Mgr. Katarína Kravčíková (cvičící), Mgr. Žaneta Marvanová (zástupce)
Mgr. Sabina Rosenbergová (cvičící)
Mgr. Adéla Šenková (cvičící)
Mgr. Pavla Tichá (cvičící)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypracování písemné postupové práce (v rozsahu cca 20 000 znaků) sestávající z kritické analýzy literatury, uměleckohistorického popisu a interpretace vybraného uměleckého díla nebo architektury.
Osnova
  • Kritická analýza literatury, uměleckohistorický popis a interpretace vybraného díla nebo architektury, které si student vybral již v podzimním semestru a jež zná z autopsie, nikoliv z reprodukce. Výsledná práce má charakter poučené kompilace napsané na základě studia díla z autopsie a díky údajům odborné literatury.
Literatura
    doporučená literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 110 s. ISBN 8070678410. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Monologická přednáška, individuální práce studenta a průběžné konzultace.
Metody hodnocení
Postupová písemná práce. Hodnocen bude jak obsahový záměr a zvládnutí heuristiky, tak jazyková správnost (pravopisné a jiné jazykové chyby), a dále formální úprava, dodržení citační normy, odkazy a bibliografie.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Úspěšné zkoušky podmiňuje složení PZk
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Konzultace.
Předmět je nutné zapsat v prvním, propedeutickém roku studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.