DU1706a Postupová ročníková práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
Konzultace. 0 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres (cvičící)
Mgr. Veronika Pichaničová, Ph.D. (cvičící), Mgr. Žaneta Marvanová (zástupce)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. Ivan Foletti, MA, Docteur ès Lettres
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vypracování písemné postupové práce (v rozsahu cca 20 000 znaků) sestávající z kritické analýzy literatury, uměleckohistorického popisu a interpretace vybraného uměleckého díla nebo architektury.
Osnova
  • Kritická analýza literatury, uměleckohistorický popis a interpretace vybraného díla nebo architektury, které si student vybral již v podzimním semestru a jež zná z autopsie, nikoliv z reprodukce. Výsledná práce má charakter poučené kompilace napsané na základě studia díla z autopsie a díky údajům odborné literatury.
Literatura
    doporučená literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • HOLOUŠOVÁ, Drahomíra. Jak psát diplomové a závěrečné práce. 2., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 110 s. ISBN 8070678410. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Monologická přednáška, individuální práce studenta a průběžné konzultace.
Metody hodnocení
Postupová písemná práce. Hodnocen bude jak obsahový záměr a zvládnutí heuristiky, tak jazyková správnost (pravopisné a jiné jazykové chyby), a dále formální úprava, dodržení citační normy, odkazy a bibliografie.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Úspěšné zkoušky podmiňuje složení PZk
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: Konzultace.
Předmět je nutné zapsat v prvním, propedeutickém roku studia.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/DU1706a