ETBA116 Homo faber II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 J31
Předpoklady
ETBA115 Homo faber I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s problematikou tradiční rukodělné výroby a přiblížení vybraných rukodělných činností (po stránce technologické a sociokulturní) jako reprezentantů hlavních sfér tradiční výroby.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen popsat základní reálie tradiční rukodělné výroby, bude schopen definovat její systematiku (domácí, domácká, řemeslná výroba) a reprodukovat její historický vývoj. Na základě nabytých vědomostí studenti budou schopni provádět expertní činnost, realizovat výstavy a vědecky zpracovávat uvedené odvětví tradiční lidové kultury i současnou rukodělnou produkci.
Osnova
 • Rukodělná výroba jako zaměstnání lidových vrstev.
 • Historicky vzniklé formy (výroba domácí a řemeslná).
 • Vztah lidové umělecké výroby a lidového umění.
 • Snahy o záchranu tradiční lidové výroby v industriální společnosti,
 • Přehled vybraných zpracovatelských technologií podle použitého materiálu.
 • Přírodní pletiva a dřevo.
 • Textilní výroba.
 • Keramika a lidové sklo.
 • Zpracování kovů.
 • Lidové profesní skupiny s vyhraněnou kulturou (hornictví).
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHEUFLER, Vladimír: Etnografický atlas 2. Domácká výroba. Praha: Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1991.
 • VÁLKA, Miroslav. Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 s. ISBN 978-80-210-7112-4. Digitální knihovna FF MU info
 • Lidová kultura : národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Edited by Lubomír Tyllner - Stanislav Brouček - Richard Jeřábek - Dušan Hol. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta, 2007. Strana 643. ISBN 9788020414502. info
 • MARTINEK, Zdeněk. Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska. III, Řemeslná, domácká a manufakturní výroba a obchod v Čechách v letech 1752-1756. Edited by Josef Vařeka - Lydia Petráňová. Vyd. 1. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, 2000. 241 s. + [. ISBN 80-85010-16-X. info
 • Dějiny hmotné kultury. II(2), Kultura každodenního života od 16. do 18. století. Edited by Josef Petráň. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 1997. 1002 s. ISBN 80-7184-086-62. info
 • Československá vlastivěda. D. 3, Lidová kultura. Praha: Orbis, 1968. info
Výukové metody
Přednášky, studium literatury.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Předpokladem, podmínkou pro vykonání závěrečného písemného testu je splnění 6 úkolů zveřejněných v ELFu - studijní materiály a úkoly.
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ETBA116