HIA109z Souhrnná zkouška z dějin 19. století

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
HIA109u Úvod do moderních dějin
Předpoklady: absolvování zvolených seminářů z dějin 19. století a předmětu Úvod do moderních dějin.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Souhrnná zkouška má ústní formu. Slouží k ověření znalostí studentů. Je vyvrcholením práce v jednotlivých seminářích a v kursu Úvod do studia moderních dějin. Po jejím absolvování jsou studenti schopni vyložit s porozuměním základní aspekty historického vývoje v Evropě a specifika českého vývoje v rámci Rakouska.
Osnova
 • Základní pojmy k dějinám 19. století
 • Základní vývojové trendy evropských a českých dějin
 • Dějiny ideologií v 19. století, liberalismus, nacionalismus
 • Proměny hospodářství v evropských zemích
 • Modernizace, insdustrializace, urbanizace
 • Vývoj politických systémů, vznik politických stran
 • Mezinárodní politika s důrazem na střední Evropu
 • Sociální struktura evropské společnosti
 • Kulturní a náboženský vývoj v Evropě
 • Významné osobnosti evropských a českých dějin
Literatura
 • FERRO, Marc. Dějiny kolonizací : od dobývání po nezávislost 13.-20. století. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2007. 503 s. ISBN 9788071060215. info
 • FERRO, Marc. Dějiny Francie. Translated by Jitka Matějů - Doubravka Olšáková. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2006. 692 s. ISBN 8071068888. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. V českém jazyce 2., rev. v. Praha: Prostor, 2005. 1365 s. ISBN 8020013342. info
 • MÜLLER, Helmut, Karel Friedrich KRIEGER, Hanna VOLLRATH a Ivona ŘEZANKOVÁ. Dějiny Německa. Translated by František Kubů. 2. dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 609 s. ISBN 80-7106-188-3. info
 • SCHOEPS, Hans-Joachim. Dějiny Pruska. Translated by Šárka Stellnerová - František Stellner. Vyd. 1. Praha: Garamond, 2004. 410 s. ISBN 8086379590. info
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 4. rozšíř. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 574 s. ISBN 8071066583. info
 • VEBER, Václav. Dějiny sjednocené Evropy : od antických počátků do současnosti. Vyd. 1. Praha: Lidové noviny, 2004. 645 s. ISBN 807106663X. info
 • CHARLE, Christophe. Intelektuálové v Evropě 19. století : historickosrovnávací esej s novým původním doslovem autora. Translated by Pavla Doležalová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 275 s. ISBN 807325039X. info
 • HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace Francouzské revoluce. první vydání. Brno: CDK, 2004. 160 s. Dějiny a kultura, sv. 9. ISBN 80-7325-047-0. info
 • CHARLE, Christophe. Paříž na přelomu století : kultura a politka fin de siècle. Translated by Pavla Doležalová. Vyd. 1. V Brně: Barrister & Principal, 2004. 283 s. ISBN 8086598195. info
 • DUBY, Georges. Dějiny Francie : od počátků po současnost. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2003. 953 s. ISBN 8071845140. info
 • RÉMOND, René. Náboženství a společnost v Evropě. Translated by Anna Hánová. Praha: Lidové noviny, 2003. 273 s. ISBN 80-7106-496-3. info
 • DAVIES, Norman. Ostrovy : dějiny. Translated by Petruška Šustrová. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: BB art, 2003. 975 s. ISBN 8073410907. info
 • DAVIES, Norman. Polsko :dějiny národa ve středu Evropy. Translated by Miroslava Valentová - Aleš Valenta. V čes. jaz. vyd. 1. Praha: Prostor, 2003. 481 s., [8. ISBN 80-7260-083-4. info
 • SCHULZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. Translated by Pavla Lutovská - Karel Kubiš. Praha: Lidové noviny, 2003. 366 s. ISBN 80-7106-393-2. info
 • POMIAN, Krzysztof. Evropa a její národy : ve znamení jednoty i různosti. Translated by Barbora Spalová. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 2001. 213 stran. ISBN 8020408584. info
 • SCHORSKE, Carl E. Vídeň na přelomu století. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2000. 354 s. ISBN 80-85947-58-7. info
 • HROCH, Miroslav. V národním zájmu :požadavky a cíle eropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: Lidové noviny, 1999. 199 s. ISBN 80-7106-298-7. info
 • Zrození moderní doby : devatenácté století. Edited by Paul Johnson. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 869 s. ISBN 802000694X. info
 • KISSINGER, Henry. Umění diplomacie :od Richelieua k pádu Berlínské zdi. 2., opr. vyd. Praha: Prostor, 1997. 946 s. ISBN 80-85190-59-1. info
 • HROCH, Miroslav a Vlasta KUBIŠOVÁ. Velká francouzská revoluce a Evropa 1789/1800. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1990. 532 s. ISBN 8020501517. info
 • HROCH, Miroslav. Evropa : historické události : datová příručka. Vyd. 2. Praha: Mladá fronta, 1980. 323 s., 16. info
Výukové metody
Otázky (a odpovědi).
Metody hodnocení
Ústní zkouška je zaměřena na ověření znalosti hlavních teorií, konceptů a metodologie dané disciplíny, případně na dílo hlavních představitelů odborného diskurzu, a dále na ověření dovedností studenta spojovat relevantní dílčí znalosti v logické souvislosti.
Informace učitele
Doporučená studijní literatura a edice k dějinám českých zemí v 19. století Příručky, učebnice a syntézy Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1996. Dějiny zemí Koruny české 2. Od nástupu osvícenství po naši dobu. Praha 1992. Dějiny Rakouska. Praha 2002. Die Habsburgermonarchie 1848-1918, sv. 1-7. Wien 1979-2000. EFMERTOVÁ, Marcela C.: České země v letech 1848-1918. Praha 1998. HAVRÁNEK, Jan BUTVIN, Jozef: Dějiny Československa III. Praha 1970. JANÁK, Jan: Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918. Dějiny Moravy 3/1. Brno 1999. JANÄK, Jan - HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. Praha 1989. JANÁK, Jan: Dějiny správy v českých zemích v letech 1848-1918 se soupisy pramenů a literatury. Praha 1987; KLÍMA, Arnošt: Na prahu nové společnosti 1781-1848. Praha 1976. KOŘALKA, Jiří: Češi v habsburské říši 1815-1914. Praha 1996. KŘEN, Jan: Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780-1918. Praha 1990. KŘEN, Jan: Dvě století střední Evropy. Praha, Argo 2005 KVAČEK, Robert a kol.: Dějiny Československa II (1648-1918). Praha 1990. LNĚNIČKOVÁ, Jitka: České země v době předbřeznové 1782-1848. Praha 1999. Přehled dějin Československa I/2 (1526-1848). Praha 1982. SRB, A.: Politické dějiny národa českého 1 (od roku 1861 až do nastoupení Badeniova r. 1895), 2 (od nastoupení Badeniova do odstoupení Thunova). Praha 1899-1901. TOBOLKA, Zdeněk: Politické dějiny národa československého od r. 1848 až do dnešní doby. I-IV. Praha 1931-1937. URBAN, Otto Česká společnost 1848-1918. Praha 1982. URBAN, Otto: Kapitalismus a česká společnost. Praha 1978. Základní literatura: Badatelské problémy 19. století. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 2-1997. Studia Historia XLVI. Praha 2000. BURGER, Hannelore: Sprachenrecht und Sprachengerechtigkeit im österreichischen Unterrichtswesen 1867-1918. Wien 1995. Český lev a rakouský orel v 19. století. Usp. Zdeněk HOJDA a Roman PRAHL. Praha 1996. Češi a Němci. Dějiny, kultura politika. Praha-Litomyšl 2001. František Palacký 1798-1998 dějiny a dnešek. Sborník z jubilejní konference. K vydání připravil František Šmahel za spolupráce Evy Doležalové. Praha, HÚ AV ČR 1999 GALANDAUER, Jan: Vznik Československé republiky r. 1918. Praha 1988. HANUŠ, Josef: Národní museum a naše obrození. Praha 1921-1923. HANZAL, Josef: Od baroka k romantismu. Ke zrození novodobé české kultury, Praha 1987. HEIDLER, Jan: Čechy a Rakousko v brožurách předbřeznových. Praha 1920 HLAVAČKA, Milan: Cestování v době dostavníků. Praha 1996. HOJDA, Zdeněk - POKORNÝ, Jiří: Pomníky a zapomníky, Praha 1996. HORSKÁ, Pavla MAUR, Eduard MUSIL, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 2002. HORSKÁ, Pavla: Naše prababičky feministky. Praha 1999. HROCH, Miroslav: Evropská národní hnutí v 19. století. Společenské předpoklady vzniku novodobých národů. Praha 1986. HROCH, Miroslav: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Praha 1999. HROCH, Miroslav: Obrození malých evropských národů, Praha 1971. HROCH, Miroslav: V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí 19. století ve srovnávací perspektivě. Praha 1999. JANÁK, Jan: Příčiny vzniku předlitavské sociální správy. Brno 1970. K novověkým sociálním dějinám II. Praha 1998. KAISEROVÁ, Kristina: Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. Úvaly u Prahy 2003; KÁRNÍK, Zdeněk (ed): Sborník k problematice multietnicity. České země jako multietnická společnost: Češi, Němci a Židé ve společenském životě českých zemí 1848-1918. Praha 1996. KAZBUNDA, Karel: Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové. Stolice dějin na české univerzitě v Praze (1914- 1918) Část IV.. K vydání připravil Martin Kučera. Praha 2000. KAZBUNDA, Karel: Otázka česko-německá v předvečer Velké války. Zrušení ústavnosti země České tzv. annenskými patenty z 26. července 1913. K vydání připravil Zdeněk Kárník. Praha, Univerzita Karlova 1995. KLÍMA, Arnošt: Češi a Němci v revolučním roce 1848 (Praha 1988), znovu 1996. KOČÍ, Josef : České národní obrození. Praha 1978. KOŘALKA, Jiří: František Palacký (1798-1876) Životopis. Praha 1999. KROUPA, Jiří: Alchymie štěstí. Brno 1987. KUTNAR, Frant.: Sociálně myšlenková tvářnost obrozeneckého lidu. Praha 1948. KUTNAR, František: Obrozenecké vlastenectví a nacionalismus. Příspěvek k národnímu a společenskému obsahu češství doby obrozenecké. Praha, Karolinum 2003. LACINA, Vlastislav: Hospodářství českých zemí 1880-1914. Praha 1990. LENDEROVÁ, Milena: K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století.Praha 1999. Les Noblesses de Bohème et de Moravie au XIXe Siècle. Etudes Danubiennes, Tome XIX Numero 1/2, Année 2003. MACURA, Vladimír: Český sen. Praha 1998. MACURA, Vladimír: Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ, Praha 1983 MALÍŘ, Jiří: Od spolků k moderním politickým stranám. Brno 1996. MALÍŘ, Jiří MAREK, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno 2005; MAREK, Jaroslav: Moderní česká kultura. Praha 1998. MAREK, Pavel (ed.): Přehled politického stranictví na území českých zemí a Československa v letech 1861-1998. Olomouc 2000. MAREK, Pavel: Český katolicismus 1890-1914. Kapitoly z dějin českého katolického tábora na přelomu 19. a 20. století. Olomouc 2003. Mezi liberalismem a totalitou - komunální politika ve středoevropských zemích 1848-1948, Praha 1997. Místo národních jazyků ve výchově, školství a vědě v habsburské monarchii 1867-1918/Position of National Languages in Education, Educational System and Science of the Habsburg Monarchy 1867-1918. Vyd./ed. by Harald Binder - Barbora Křivohlavá - Luboš Velek (Práce z dějin vědy 11). Praha 2003. Morava a české národní vědomí od středověku po dnešek. K vydání připravili Jiří Malíř a Radomír Vlček. Brno 2001. Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Litomyšl 1998. (vlastní) Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech. Documenta Pragensia XIX. Praha 2001, NEUDORFLOVÁ, Marie L.: České ženy v 19. století. Úsilí a sny, úspěchy i zklamání na cestě k emancipaci. Praha 1999. Obraz Němců Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století, ed. Jan KŘEN a Eva BROKLOVÁ. Praha 1998. Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. Documenta Pragensia XVIII. Praha 2000. OPAT, Jaroslav: Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893. Příspěvek k životopisu. Praha 1990. PĚKNÝ, Tomáš: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Praha 1993. PEŠEK, Jiří: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920. Praha 1999. PETRÁŇOVI, Josef a Lydie: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha 2000. PFAFF, Ivan: Česká přináležitost k Západu v letech 1815-1878. Brno 1996. Počátky českého národního obrození 1770-1791. Společnost a kultura v 70.-90. letech 18. století, Praha 1990. POLIŠENSKÝ, Josef: Napoleon a srdce Evropy, Praha 1971. První světová válka a vztahy mezi Čechy, Slováky a Němci. K vydání připravili Hans Mommsen, Dušan Kováč a Jiří Malíř za spolupráce Michaely Markové. Brno 2000. RAK, Jiří: Bývali Čechové..., Praha 1994. ŘEPA, Milan: Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Brno 2001. SAK, Robert: Rieger. Příběh Čecha 19. století. Semily 1993. Salony v české kultuře 19. století. K vyd. připr. H. Lorenzová a T. Petrasová. Praha 1999. SCORSKE, Carl E.: Vídeň na přelomu století.Brno 2000. Die Sprachenfrage und ihre Lösung in den böhmischen Ländern seit dem Jahr 1848. Ústí n. L. 1998 ŠEDIVÝ, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1814-1918. Praha 2001. ŠOLLE, Zdeněk: Století české politiky. Praha 1998. ŠTAIF, Jiří: Revoluční léta 1848-1849 a české země. Praha 1990. ŠTAIF, Jiří: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1848. Praha 2005 Kroměřížský sněm 1848-1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě. Kroměříž 1998. URBAN, Otto: František Josef I. Praha 1991. VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla: Jak se žilo za časů Františka Josefa I., Praha 1996. edice pramenů CIBULKA, Pavel (ed.): Politické programy českých národních stran (1860-1890). Praha 2000. ČERNÝ, Jan M.: Boj za právo. Sborník aktů politických u věcech státu a národa českého od r. 1848 s výklady historickými. Praha 1893 (po říjnový diplom 1860 = prakticky rok 1848). Český liberalismus. Texty a osobnosti. Ed. M. Znoj, J. Havránek a M. Sekera. Praha 1995. HROCH, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Čítanka textů. Praha 2003. KADLECOVÁ, Marta- MATES, Pavel (edd): Vybrané dokumenty z dějin státu a práva na území ČSSR. Brno 1979. MALÍŘ, Jiří: Materiály ke studiu dějin české společnosti v letech 1848-1918. Brno 1986. MOLISCH, Paul (ed.): Briefe zur deutschen Politik in Österreich von 1848 bis 1918. Wien-Leipzig 1934. Naše národní minulost v dokumentech II (Od zrušení nevolnictví do r. 1848). K vydání připravil Frant. KUTNAR, Praha 1962. Obrození národa. Svědectví a dokumenty, usp. Jan NOVOTNÝ, Praha 1979. RUTKOWSKI, Ernst (ed.): Briefe und Dokumente zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie unter besonderer Berücksichtigung des böhmisch-mährischen Raumes. Der Verfassungstreue Großgrundbesitz, 1-2. München-Wien 1983-1991. Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. světové války 1914-1918. Sv. I-V. Rok 1914-1918. Praha 1993-1997. Spor o smysl českých dějin 1895-1938. Usp. Miloš HAVELKA. Praha1995. VESELÝ, Zdeněk (ed.): Dějiny českého státu v dokumentech. Praha 1994. Odborná historická periodika: Bohemia, Český časopis historický, Časopis Matice moravské, Dějiny a současnost, Slezský sborník, Moderní dějiny (dříve Sborník k dějinám 19. století), Studie k sociálním dějinám (dříve sborník Studie k sociálním dějinám 19. století).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Ke zkoušce se posluchač může přihlásit po absolvování Úvodu do moderních dějin, českých dějin 19. století, jednoho ze dvou kursů obecných dějin 19. stol. a jednoho výběrového kursu (kódy HIB) z 19. století.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/HIA109z