JPN121 Japonský jazyk II - výklad systému

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Matela, M.A., Ph.D.
Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář japonských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
JPN111 Japonský jazyk I - výklad && JPN113 Japonské písmo I
Předpokladem pro zápis do kurzu je úspěšné zvládnutí kurzu JPN111 Japonský jazyk I. a JPN113 Japonské písmo I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo japanistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student v návaznosti na kurz JPN111 rozšiřuje své znalosti gramatických struktur, seznamuje se se strukturami složitějších syntaktických konstrukcí, a získává komplexní přehled o základní gramatice moderního japonského jazyka; je vybaven dostačující slovní zásobou pro základní konverzaci a překládání jednodušších textů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu je student schopen:
- popsat japonsky objekty a osoby
- vyjádřit se o situaci japonsky
- vyjádřit japonsky své úmysly
- vést jednoduchou interakci s využitím frazeologických prostředků
- využívat lexikální prostředky při stavbě věty
- utvářet morfologické konstrukce
- tvořit větné konstrukce v situačním užití
- číst a interpretovat jednoduché texty v japonštině
Osnova
 • 1. Úvodní hodina
 • 2. Slovesný aspekt a vnořené citace
 • 3. Konstrukce pro srovnávání
 • 4. Přívlastkové rozvití
 • 5. Tranzitivní a intranzitivní slovesa
 • 6. Existence zkušenosti
 • 7. Přímé pasivum
 • 8. Konstrukce reprezentativního výčtu
 • 9. Formální substantivum no
 • 10. Modalita
 • 11. Složená slovesa
 • 12. Shrnutí, kvalifikační test
Literatura
 • BANNO, Eri. Genki : an integrated course in elementary Japanese. 1st ed. Tokyo: Japan Times, 2000. 136 s. ISBN 4789010015. info
 • A Course in Modern Japanese. Staff of the Japanese Section, Center for Linguistic & Cultural Research, University of Nagoya. Nagoya, The University of Nagoya Press, 1983. 305 s.
 • Bunka shokyū nihongo I, II. Bunka institute of Language. Tokyo, Bonjinsha, 1994
 • WATANABE, Minoru. O podstatě japonského jazyka. Translated by Zdeňka Švarcová. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2000. 228 stran. ISBN 9788024600581. info
Výukové metody
Přednáška dle výukových materiálů, přičemž je důraz kladen na základní syntaktické struktury a sociopragmatická specifika japonštiny. Student je současně seznamován se základní lingvistickou terminologií japonštiny. Doplňkový výklad na základě výsledků dílčích testů je podáván písemně.
Metody hodnocení
Kurs je ukončen písemnou zkouškou, která má za cíl ověřit především míru osvojení probraných gramatických konstrukcí. Předpokladem pro připuštění ke zkoušce je aktivní prezence na hodinách ve výši minimálně 70 %. Koncept aktivní prezence je vázán na průběžné testy, jež se píší na každé hodině. Podrobnosti k požadavkům na ukončení kurzu jsou vyloženy na úvodní hodině. V posledním týdnu výuky se píše kvalifikační test, jehož splnění ze 70 % je předpokladem pro připuštění ke zkoušce.
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Do záverečného hodnocení budu započítavány i průběžné testy.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.