ISKM64 Informační společnost

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Michal Černý, Ph.D. (přednášející)
Garance
RNDr. Michal Černý, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 D31
Předpoklady
Zájem o problematiku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí možnost kritického přemýšlení o změnách, kterými současná společnost prochází s nárůstem moderních technologií. Dotýká se témat jako je etika vývoje AI, změna pracovních pozic nebo smyslu a významu učení ve 21. století. Zaměřuje se jak na historický vývoj klíčových společenských témat, tak také reflexi stávajících problémů. Základní kostra kurzu je spojená s monografií Informační a učící se společnost, ale současně reflektuje aktuální problémy - část z nich je k přečtení i v článcích přednášejícího. (viz odkaz v poznámkách na konci sylabu)

Po absolvování předmětu se budou studenti schopni orientovat v problematice informační společnosti a změn, které přináší. Zdůrazněn bude především rozměr informační revoluce, antropologické a etické aspekty změn, změny v učení a vzdělávání atp. Důraz bude kladen nejen na analýzu moderních trendů a témat, ale také na četné filosofické a historické exkurzy, které poskytnou posluchačům širší a méně obvyklý rozměr chápání vybraných problémů.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • kriticky nahlížet na fenomén informační společnosti
 • pracovat s relevantní odbornou literaturou k tématu
 • psát o informační společnosti
 • reflektovat změny v oblasti struktury společnosti
 • vnímat specifika firem v oblasti průmyslu 4.0
 • reflektovat změny v oblasti učení a vzdělávání
 • kriticky nahlížet na téma autorského práva
 • znát základní koncept z digitální antropologie
 • zastávat vlastní pozici v etických dilematech souvisejících s informační společností
 • chápat vztah mezi informační a učící se společností
 • kriticky argumentovat a přemýšlet o jednotlivých fenoménech
 • Osnova
  • Komunikace; písmo a řeč
  • Historie informatiky
  • Informační revoluce
  • Technologické změny
  • Ekonomické změny, změny v managementu
  • Společenské změny, demokracie, občanská participace
  • Změny v umění a kultuře
  • Sociální informatika
  • Učící se společnost
  • Nové formy vzdělanosti a celoživotní učení
  • Učitel a student v 21. století
  • Etické problémy a dilemata
  • Filosofické problémy a informační společnost
  • Digitální antropologie
  Literatura
   povinná literatura
  • ČERNÝ, Michal. Informační a učící se společnost. 1. vyd. Brno: Paido, 2017. 144 s. ISBN 978-80-7315-263-5.
  • ZLATUŠKA, Jiří. Informační společnost. Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, 1998, roč. VIII, č. 4, s. 1-6. Dostupné z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/122.html
  • FREY, Carl Benedikt; OSBORNE, Michael A. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation. Retrieved September, 2013, 7: 2013.
  • ČERNÝ, Michal. 12 trendů v české softwarové ekonomice: technologické, ekonomické, sociální a etické aspekty ICT. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 139 s. neuvedeno. ISBN 978-80-210-6803-2.
  • BARTOŠEK, Miroslav. Open Access - otevřený přístup k vědeckým informacím: Úvod do problematiky. Zpravodaj ÚVT MU. 2009, roč. XX, č. 2, s. 1-7. Dostupný z: http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html. ISSN 1212-0901
  • ČERNÝ, Michal. Deset trendů ICT, které změní knihovny i informační vzdělávání. In INFORUM 2013: 19. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích. Praha: Albertina icome Praha, 2013. 8 s. ISSN 1801-2213.
  • TRTÍKOVÁ, Ilona. Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí. ProInflow [online]. 21.08.2012 [cit. 07.07.2014]. Dostupný z: http://pro.inflow.cz/vedecka-komunikace-sdileni-informaci-v-ramci-odborne-zamerenych-socialn
  • SIEMENS, George. Connectivism: A learning theory for the digital age. International journal of instructional technology and distance learning, 2005, 2.1: 3-10.
   doporučená literatura
  • Johann Gutenberg: The Gutenberg Bible. Harry ransom center: The Univeristy of Texas at Austin [online]. [cit. 2014-07-04]. Dostupné z: http://www.hrc.utexas.edu/exhibitions/permanent/gutenbergbible/pages/#top
  • E-Citizen. Sunderland: CiA Training, 2004. ISBN 978-186-0052-385.
  • VAN HARMELEN, M. Design trajectories: four experiments in PLE implementation. Interactive Learning Environments [online]. 2008, vol. 16, issue 1, s. 35-46 [cit. 2013-06-30]. DOI: 10.1080/10494820701772686. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/abs/10
  • MOORE, Gordon. Progress in Digital Integrated Electronics. IEEE, IEDM Tech Digest. 1975 pp.11-13.
  • JUDY, E. O., et al. The Role of ARPA in the Development of the ARPANET, 1961-1972. IEEE Annals of the History of Computing, 1995, 17.4: 76-81.
  • MCLUHAN, Marshall. The medium is the message. Media and cultural studies: keyworks, 1964, 129-138.
  • OECD Information technology outlook ICTs and the Information Economy 2002 Edition - ICT diffusion and the digital divide. In: OECD [online]. Paris, 2002 [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: http://www.oecd.org/internet/ieconomy/37620159.pdf
  • ROBINSON, Kenneth. How schools kill creativity. TED [online]. 2006 [cit. 2014-07-07]. Dostupné z:http://www.ted.com/talks/ken_robinson_says_schools_kill_creativity
  • IRWIN, Alan. Constructing the scientific citizen: science and democracy in the biosciences. Public understanding of science, 2001, 10.1: 1-18.
   neurčeno
  • HAMARI, Juho; SJÖKLINT, Mimmi; UKKONEN, Antti. The sharing economy: Why people participate in collaborative consumption. Available at SSRN 2271971, 2015.
  Výukové metody
  Diskusní seminář spojený s přednáškou.
  Metody hodnocení
  Aktivní účast (nejméně 80%), zpracovaná esej na zvolené téma (10-15 tisíc znaků vč. mezer ideálně umístěná na Medium s tagem "Informacni spolecnost", v případě potřeby je možné ji odevzdat také e-mailem), krátký rozhovor nad esejí.
  Informace učitele
  Texty přednášejícího na Root.cz v posledním roce (2019, 2020).
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.