KRBcDipl Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
KR004 Řecká mluvnice IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odevzdání bakalářské práce v podobě, která je v souladu s obecnými předpisy a ustanoveními pro přípravu bakalářských prací. Předmět se zapisuje společně s kurzem KR019 Seminář k bakalářské diplomové práci, a to nejpozději v tom semestru, v němž student plánuje odevzdat bakalářskou práci a přistoupit ke státní závěřečné zkoušce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vyhladávat a zpracovávat odbornou literaturu;
- náležitě citovat primární i sekundární prameny;
- popsat formální i obsahové standardy vědeckých prací;
- napsat diplomovou práci při uplatnění výše zmíněných dovedností;
- připravit důstojnou prezentaci diplomové práce.
Osnova
  • Student si zvolí téma své bakalářské diplomové práce v součinnosti s vyučujícím, jehož odborná profilace odpovídá tématu: Student volí z nabídky témat v Informačním systému anebo navrhuje téma vlastní (u druhé jmenované možnosti je volba tématu podmíněna schválením vedoucícho). Student souběžně navštěvuje specializovaný seminář KR019 Seminář k bakalářské diplomové práci a konzultuje s vedoucím práce.
Literatura
  • Eco, U. (1997). Jak napsat závěrečnou práci. Olomouc: Votobia.
  • Kubátová, H. - Šimek, D. (2007). Od abstraktu do závěrečné práce: Jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech. Praktická příručka. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  • Pokorný, J. (2004). Úspěšnost zaručena: Jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
Výukové metody
Individuální konzultace vyučujícího se studentem prověřující metodologii práce: osnova, úvod, metody textové analýzy, argumentace, formulování závěru. Prezentace rozpracované části diplomové práce v rámci semináře KR019 Seminář k bakalářské diplomové práci.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kritéria. Diplomová práce je pak ohodnocena na základě výsledku obhajoby a na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.