PSBA030 Základy pracovní psychologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Wolfová (cvičící)
Garance
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 C33
Předpoklady
PSBA007 Obecná psychologie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem předmětu je získání základního přehledu o možnostech využití dílčích aspektů různých směrů řízení v pracovní psychologii a poznání hlavních problémových okruhů z oblasti práce a personalistiky, kde je možno využít poznatků psychologie.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
kriticky zhodnotit historické přístupy k organizacím, posoudit jejich přínosy a omezení a aplikovat dílčí aspekty různých směrů řízení do současných podmínek;
na základě nabytých znalostí posoudit míru pracovní zátěže různých profesí;
porozumět specifickým potřebám nezaměstnaných a navrhnout jim optimální psychologickou pomoc;
definovat hlavní prvky firemní kultury a pochopit jejich význam v organizačním kontextu;
nacházet možnosti pro aplikaci psychologických poznatků v oblasti, personální psychologie, řízení organizací a práce.
Osnova
 • 1. vznik, vývoj a předmět psychologie práce, organizace a řízení (historie oboru - Weber, Stern, Münsterberg, psychotechnika, poválečný vývoj, současnost - 3 hlavní oblasti psychologie práce...)
 • 2. základní teorie managementu a jejich psychologické aspekty (podstata, představitelé, hlavní myšlenky, přínos a omezení jednotlivých teorií); a) mechanistický přístup k organizaci – teorie byrokracie, vědecké řízení (taylorismus), klasické řízení; b) škola lidských vztahů - Hawthornské studie, Hawthornský efekt, paternalismus; c) humanistické přístupy k organizaci – sebeaktualizace, teorie X a Y;, d) moderní názory na organizaci – kybernetické principy, obecná teorie systémů, teorie kontingence, ekologické školy, teorie Z; e) postmoderní názory na organizaci – teorie chaosu, organizační metafory, racionalita, jazyk a moc, postmoderní organizace)
 • 3. význam práce pro člověka, psychologie pracovní činnosti, psychologické aspekty nezaměstnanosti (první studie o nezaměstnanosti, funkce práce, psychologické důsledky ztráty zaměstnání, možné reakce na ztrátu zaměstnání, nezaměstnanost jako psychosociální problém, psychologická pomoc nezaměstnaným, bilanční diagnostika, outplacement...)
 • 4. psychologie pracovního prostředí, pracovní zátěž (vliv pracovního prostředí na psychiku, podmínky pracovního prostředí a psychologická práce s nimi, Hollandova typologie, inženýrská psychologie, ergonomie, Karasekův model, faktory pracovní zátěže – časový tlak, vnucené tempo, monotonie, emoční práce a další; aktuální témata: technostres, wrapped work, TWL - total workload, syndrom přepracování – overwork, karoshi...)
 • 5. základy personální psychologie - a) personální plánování (cíle a podmínky efektivního plánování lidských zdrojů, proces a zdroje personálního plánování - externí (tzv. SLEPT analýza aj.), interní (např. personální audit, SWOT analýza aj.); b) analýza pracovní pozice (informace o pracovním místě vycházející z analýzy pracovní pozice, postup a metody analýzy pracovní pozice, zdroje informací, popis pracovního místa a specifikace nároků pracovního místa, kompetenční přístup...)
 • 6. nábor a výběr pracovníků (fáze získávání a výběru zaměstnanců, nábor x výběr, metody výběru, "klasické" výběrové řízení - hlavní zásady, vlastní proces výběrového řízení a role psychologa v něm, typy rozhovorů, účel, struktura, výhody a nevýhody...)
 • 7. organizační psychologie - a) vznik a vývoj organizací, definice organizace v psychologii (základní koncepce organizace, důvody vzniku organizací, prehistorické pojetí organizace a současnost, podmínky úspěšného fungování organizace, přínosy a omezení plynoucí ze zavedení organizací; b) organizační struktura, organizační schéma (organizační struktura, organizační schéma, organizační řád, funkce organizační struktury, typy organizační struktury podle tvaru, podle obsahu – hlavní rysy, výhody, nevýhody...); c) organizační cíle (poslání x vize x cíle, funkce cílů v organizaci, typy cílů, stanovení cílů – Locke, Drucker, MBO - řízení pomocí cílů...)
 • 8. organizační kultura (vznik, vnitřní a vnější determinanty organizační kultury, prvky podle Scheina, souvislost s národní kulturou, typologie (Handy, Trompenaars, Deal a Kennedy, Hroník, kompasový model, typologie organizačního charakteru… aj.), možnosti řešení střetu dvou kultur v jedné organizaci, diagnostika, změna...)
 • 9. psychologická smlouva (historický pohled na koncept psychologické smlouvy, nejznámější autoři, typy psychologické smlouvy, současné výzkumy)
 • 10. práva a povinnosti pracovního psychologa
Literatura
  povinná literatura
 • SCHEIN, Edgar H. Psychologie organizace. 1. vyd. Praha: Orbis, 1969. 161 s.
  neurčeno
 • SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ a Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8. url info
 • WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace : nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024737010. URL info
 • HOFSTEDE, Geert a Gert Jan HOFSTEDE. Kultury a organizace : software lidské mysli : spolupráce mezi kulturami a její důležitost pro přežití. Translated by Luděk Kolman. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 808613170X. info
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan NOVÝ. Organizační kultura : od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 174 s. ISBN 8024706482. info
 • ŠTIKAR, Jiří, Milan RYMEŠ, Karel RIEGEL a Jiří HOSKOVEC. Psychologie ve světě práce. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 461 stran. ISBN 8024604485. info
 • ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Nezaměstnanost : psychologický, ekonomický a sociální problém. Vyd. 1. Praha: Grada, 2002. 236 s. ISBN 8024790068. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Metody psychologie práce a organizace. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 188 s. ISBN 802460048X. info
 • HRONÍK, František. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců : podrobný průvodce výběrovým řízením. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 1999. xxi, 311. ISBN 8072261614. info
 • ŠTIKAR, Jiří. Základy psychologie práce a organizace. Praha: Karolinum, 1998. 203 s. ISBN 8071840912. info
 • BĚLOHLÁVEK, František. Organizační chování : jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 8085839091. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek spojených s diskuzí, prakticky zaměřených seminářů a samostudia. Do některých hodin jsou zváni hosté - odborníci z dané oblasti.
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: 1. aktivní účast na seminářích 2. splnění průběžných seminárních úkolů 3. aktivní práce na společném projektu 4. prezentace projektu 5. ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PSBA030