RLBcA015 Seminář k bakalářské práci II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Matouš Vencálek
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 J.509
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
RLBcA015/AC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Chalupa
RLBcA015/DP: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Papoušek
RLBcA015/DuV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Vávra
RLBcA015/DV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Václavík
RLBcA015/DZ: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Zbíral
RLBcA015/ID: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Doležalová
RLBcA015/JC: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Cigán
RLBcA015/JV: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Valtrová
RLBcA015/LB: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Bělka
RLBcA015/MF: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Fujda
RLBcA015/RK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Kundt
RLBcA015/ZK: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Kubovčáková
Předpoklady
RLBcA014 Seminář k bak. práci I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na přípravu finální verze projektu bakalářské práce a z něj vyplývajícího oficiálního zadání. Kromě společných seminářů, které se věnují představení předběžných verzí projektů bakalářských prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací studenta se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Předmět se zaměřuje na konkretizaci výzkumné otázky, formulaci cílů práce, zjištění stavu bádání a posunů v dané oblasti bádání a nalezení vhodné metody k naplnění cílů práce a zodpovězení zvolené výzkumné otázky. Finální verze projektu bakalářské práce je východiskem pro vypracování oficiálního zadání vedoucím práce a zásadním vodítkem pro práce na přípravě pokročilé pracovní verze bakalářské práce, která představuje výstup navazujícího kurzu RLBcA016 (Seminář k bakalářské práci III).
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu student:
- bude schopen vytvořit projekt bakalářské práce na příslušném projektovém formuláři;
- dokáže identifikovat a aplikovat vhodnou metodu nebo metody k řešení cílů bakalářské práce;
- bude mít podrobný přehled o stavu bádání ve zvolené předmětné oblasti a o posunech, které se v této oblasti udály od počátků bádání až po současnost;
- dokáže jasně a srozumitelně prezentovat projekt bakalářské práce během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře;
- bude schopen posoudit etické implikace projektu bakalářské práce a podniknout kroky ke získání souhlasu etické komise Ústavu religionistiky FF MU,
Osnova
  • Společné informační setkání; prezentace předběžných verzí projektů bakalářských prací studenty během společných seminářů; individuální konzultace se školitelem a individuální práce na přípravě definitivní verze projektu bakalářské práce.
Literatura
    povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004, 207 s. ISBN 807204348X. info
    doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Individuální práce studenta na přípravě definitivní verze projektu bakalářské práce; prezentace předběžné verze bakalářské prací na společném semináři a vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
Metody hodnocení
Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli. V případě, že téma bakalářské práce zahrnuje výzkum na živých subjektech (terénní nebo experimentální), je třeba získat kladné stanovisko etické komise ÚR FF M. Na přípravě podkladů pracuje student v součinnosti se svým vedoucím.
Podmínky úspěšného ukončení kurzu
(a) Prezentace předběžné verze projektu bakalářské práce na společném semináři a jeho obhajoba v kritické diskuzi (20%).
(b) Vytvoření a včasné odevzdání finální verze projektu bakalářské práce a jeho přijetí vedoucím práce (80%).
(c) Získání souhlasu etické komise ÚR FF MU s projektem bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači religionistiky povinně zapisují ve 5. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.