CJJ04 Současný český jazyk – morfologie

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Předpoklady
CJJ01 Proseminář ke studiu jazyka
Předpokladem přijetí do semináře je úspěšné ukončení předmětu CJJ01.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními pojmy morfologické analýzy (morfém, alomorfie, morfonologické alternace, slovní druhy, ...). Student by měl být schopen tyto pojmy aplikovat na popis morfosyntaktické a morfonologické struktury češtiny.
Výstupy z učení
Student bude schopen definovat lingvistické pojmy a exemplifikovat je.
Osnova
 • 1. Slovní druhy – kritéria klasifikace.
 • 2. Morfematická analýza – morfém, alomorfie.
 • 3. Jméno.
 • 3.1 Prototypické gramatické a sémantické vlastnosti, syntaktické fce.
 • 3.2 Jmenné paradigma, deklinační typ.
 • 3.3 Desubstantiva, deadjektiva, deverbativa, substantiva z adverbií.
 • 4. Adjektivum.
 • 4.1 Prototypické gramatické a sémantické vlastnosti, syntaktické fce.
 • 4.2 Adjektivní paradigma, smíšená a složená deklinace, fce jmenných tvarů.
 • 4.3 Desubstantiva, deadjektiva, deverbativa, adjektiva z adverbií.
 • 5. Sloveso.
 • 5.1 Prototypické gramatické a sémantické vlastnosti, syntaktické fce.
 • 5.2 Finitní a nefinitní tvary.
 • 5.3 Slovesné paradigma, konjugační typ, analytické tvary.
 • 5.4 Slovesa ze substantiv, adjektiv, sloves a adverbií.
Literatura
  povinná literatura
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. Strana 110. ISBN 9788074224829. info
  doporučená literatura
 • Antonio Fábregas & Sergio Scalise. 2012. Morphology. From data to theories. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • PETR, Jan. Mluvnice češtiny. D. 1, Fonetika, fonologie, morfologie a morfemika, tvoření slov. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 566 s. info
  neurčeno
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • Československá akademie věd. Mluvnice češtiny. D 2 : Tvarosloví. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. 536 s. info
Výukové metody
Výklad, diskuze o problémových otázkách na základě domácí přípravy, cvičení.
Metody hodnocení
Semináře M. Zikové Předpoklady k ukončení kurzu: 1) pravidelná a zároveň aktivní účast v hodinách, 2) min. 18 bodů za průběžné testy a domácí úkoly. Domácí úkoly: 1 úkol = 2 body, počet úkolů za semestr: 3, max. 6 bodů Testy: 1 test = max. 8 bodů, počet testů za semestr: 3, max. 24 bodů Hodnotící škála: 30-28: A, 27-26: B, 25-23: C, 22-21: D, 20-18: E, 17 a méně: F Semináře K. Osolsobě: Podmínkou k ukončení semináře je odevzdávání průběžných úkolů (maximálně vynechání/pozdní odevzdání tří úkolů) a aktivita ve výuce. Výsledná známka bude průměrem známek z dílčích úkolů a závěrečného testu on-line.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.