ETBA104 Úvod do folkloristiky - seminář

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 12 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–13:40 J31
Předpoklady
NOW ( ETBA108 Úvod do folkloristiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář navazuje na kurz Úvod do folkloristiky a rozvíjí odborné kompetence získané v rámci kurzu Úvod do folkloristiky.
Výstupy z učení
Po ukončení semináře budou studenti schopni na základě terénních sond či archivního studia prezentovat své poznání vybraných folklorních projevů z oblasti hudby, písně, tance, slovesnosti, lidového divadla a dětského folkloru.
Osnova
  • Studenti se pod metodickým vedením pedagoga seznámí s praktickými ukázkami vybraného materiálu formou poslechu, projekce nebo vlastním studiem, na základě definovaných úkolů budou prostřednictvím seminárních cvičení a vlastní dokumentace a terénních sond rozvíjet schopnosti popsat a prezentovat vybraná témata z oblasti folkloristiky. Tematicky bude seminář zaměřen na vybrané folklorní projevy z oblasti hudby, písně, tance, slovesnosti, lidového divadla a dětského folkloru, pozornost bude věnována rovněž projevům folklorismu a vzájemné vazbě mezi tímto novodobým společenským fenoménem a tradiční lidovou kulturou.
Literatura
    doporučená literatura
  • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. 2007. info
  • JANČÁŘ, Josef. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury. 373 stran. ISBN 8072750054. 2000. info
  • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí v Čechách. Edited by Alena Vondrušková. Vyd. 1. Strážnice: Ústav lidové kultury. 171 s. ISBN 8086156354. 2000. info
  • Od folkloru k folklorismu : slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Edited by Martina Pavlicová - Lucie Uhlíková. Strážnice: Ústav lidové kultury. 238 s. ISBN 8086156060. 1997. info
  • Čítanka české lidové slovesnosti : z lidových písní, vyprávění, říkadel a her. Edited by Oldřich Sirovátka. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně. 265 s. ISBN 8021004789. 1992. info
  • Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Praha. s. 55-103. 1986. info
  • SIROVÁTKA, Oldřich a Milan LEŠČÁK. Folklór a folkloristika : (o l'udovej slovesnosti). Bratislava: Smena. 263 s. 1982. info
Výukové metody
Přednášky, čtení, diskuze, domácí práce, semestrální práce.
Metody hodnocení
Semestrální práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.