SJ1A032 Španělská lingvistika II

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur – Filozofická fakulta
Předpoklady
Předpokladem je úspěšné absolvování předmětu Španělská lingvistika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předchozí španělskou lingvistiku I, důraz je kladen na analýzu morfologických struktur. Morfologické charakteristiky lexikálních kategorií jsou demonstrovány na základě rozboru autentických španělských textů. Cílem kurzu je zprostředkovat posluchačům základní a systematickou znalost mluvnice současné španělštiny v komparaci s češtinou.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen analyzovat španělsky psaný text, odvodit a vysvětlit zákonitosti základních gramatických jevů a označit odchylky od normy. Svá pozorování bude schopen patřičně argumentačně odůvodnit a navrhnout řešení v souladu s normou.
Osnova
  • Zahrnuje přednášku a seminář. Obsahem výuky je španělská gramatika, důraz je kladen na analýzu lexikálních kategorií (ohebných i neohebných). Práce v semináři vychází z gramatického rozboru úryvků z literárních a publicistických textů, na nichž se dokumentují jevy probírané v přednášce.
Literatura
    povinná literatura
  • GÓMEZ TORREGO, Leonardo. Gramática didáctica del español. 8. ed., corr. y aum. Madrid: SM, 2002, 543 s. ISBN 8434885875. info
    neurčeno
  • SPITZOVÁ, Eva. Morfologia española. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova universita, 2001, 86 s. ISBN 8021025050. info
  • Černý, Jiří. Morfología espańola. Olomouc, UP v Olomouci, 2000. 170 s. ISBN 80-244-0179-7.
  • GONZÁLEZ HERMOSO, Afredo et al. Curso práctico: Gramática de español lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1995.
  • Real Academia Española a Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española :morfología. liv, 1960. Madrid: Espasa Libros, S.L.U., 2009. ISBN 978-84-670-3207-9. info
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních textech.
Seminář: Aplikace nabytých teoretických znalostí na autentických textech a cvičeních. Student prokazuje schopnost samostatně propojit své teoretické znalosti s praktickým užitím v rámci cvičení a práce s konkrétním textem. Předmět má e-learningovou oporu.
Metody hodnocení
Zápočet: student získává za aktivní účast v semináři (80%) a po úspěšném absolvování písemného testu (úspěšnost 75%), kde prokazuje schopnost rozebrat a zdůvodnit jevy, které jsou, anebo nejsou v souladu s normou.
Účast na přednášce není povinná, na semináři je povinná.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.